Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Thiệu Hoá phát động phong trào “Nhân dân tham gia đóng góp nâng cấp mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, vănminh”

Đăng ngày 30 - 11 - 2021
100%

Ngày 26/11/2021, Huyện uỷ Thiệu Hoá ban hành công văn số 536-CV/HU về việc phát động phong trào “Nhân dân tham gia đóng góp nâng cấp mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh” trên địa bàn huyện.

Nhân dân xã Thiệu Trung mở rộng đường thôn,xóm

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, trong đó, xây dựng đường giao thông nông thôn được đặc biệt quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng, làm cho diện mạo nông thôn, đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, Nhân dân phấn khởi và đồng thuận cao. Tuy nhiên, hệ thống đường giao thông trên địa bàn còn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được tiêu chuẩn đô thị. Các tuyến đường, nhất là đường trong thôn, xóm, khu phố còn nhỏ hẹp, nhiều tuyến không đáp ứng được tiêu chuẩn chiều rộng tối thiểu theo quy định; tỷ lệ đường xã, thôn, khu phố được nhựa hóa còn ít, hệ thống rãnh thoát nước, điện chiếu sáng, tường rào chưa được đầu tư đồng bộ... đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến quyết tâm nâng cao chất lượng cuộc sống nông thôn, đô thị của Đảng bộ chính quyền và Nhân dân trong huyện mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX đã đề ra. 

Nguyên nhân của yếu kém, tồn tại nêu trên là do công tác quy hoạch, bố trí đất đai chưa phù hợp, chưa có tầm nhìn dài hạn; trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc kêu gọi Nhân dân hiến đất, đóng góp nguồn lực để mở rộng, đầu tư nâng cấp đường giao thông nông thôn chưa cao; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân về trách nhiệm tham gia đóng góp đầu tư nâng cấp, mở rộng đường giao thông chưa đồng thuận, còn tư tưởng coi đây là trách nhiệm đầu tư của nhà nước, địa phương nên trong hành động còn cầm chừng, chờ đợi... 

 Để khắc phục những yếu kém, tồn tại nêu trên, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của Nhân dân ở nông thôn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ngành, đơn vị có liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

 Ban Thường vụ Huyện ủy phát động phong trào “Nhân dân tham gia đóng góp mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh” trong toàn Đảng bộ và Nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm hàng đầu, có ý nghĩa đột phá, tầm nhìn dài hạn và ưu tiên thực hiện và là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nhiệm vụ trọng tâm là khuyến khích Nhân dân hiến đất, tham gia đóng góp kinh phí, chia sẻ trách nhiệm đối với Nhà nước trong việc đầu tư mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn để đạt tiêu chuẩn và theo hướng văn minh hiện đại. Phong trào phải lấy Nhân dân là hạt nhân, các thôn, khu phố, cộng đồng dân cư là chủ thể chủ trì triển khai thực hiện các công việc của cuộc vận động, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn để phong trào đạt được mục đích hiệu quả và đúng theo chủ trương chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước và của huyện. 

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và các xã, thị trấn tổ chức phát động phòng trào “Nhân dân tham gia đóng góp mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh” trong toàn huyện. Tích cực vận động đoàn viên, hội viên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong việc vận động người thân và gia đình hưởng ứng phong trào, với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, vận dụng linh hoạt sáng tạo công tác dân vận khéo”, tạo sự đồng thuận, sự lan tỏa trong Nhân dân về hưởng ứng đóng góp ngày công, hiến đất mở rộng đường giao thông; chủ động nắm tình hình cơ sở, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, tăng cường công tác giám sát giám việc đóng góp kinh phí xây dựng và hiến đất tại các địa phương. 

Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn | Tổ chức phát động phong trào ở từng thôn, phố và khu dân dân cư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích sâu rộng đến từng người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa tốt đẹp của phong trào, từ đó tạo được sự đồng thuận và cam kết tham gia thực hiện trên tinh thần tự nguyện, tự giác, biến phong trào thành hành động thiết thực, tạo sự lan tỏa, thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư, theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm, cùng thụ hưởng”. Ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư ngân sách để hỗ trợ cho các thôn, tiểu khu để có thêm nguồn lực kích cầu đầu tư mở rộng, nâng cấp các hạng mục đường giao thông nông thôn. Quyết liệt vận động, thuyết phục Nhân dân tự nguyện hiến đất, chung tay góp sức, góp tiền, tháo dỡ vật kiến trúc, cây trồng để xây dựng, mở rộng, nâng cấp đường giao thông của xã, thôn, xóm lấy đây là điểm mấu chốt thành công của phong trào. 

Thành lập Ban chỉ đạo cấp xã do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng Ban, các đồng chí Phó Bí thư và đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ làm phó Trưởng Ban, thành viên là-lãnh đạo UBND, các hội, đoàn thể. Thành lập Ban vận động của thôn, khu phố do đồng chí Bí thư chi bộ làm Trưởng Ban, tham gia có lãnh đạo thôn, khu phố, các đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng. Ban chỉ đạo xã, Ban vận động thôn, khu phố phải tổ chức khảo sát, đánh giá tính khả thi của từng tuyến đường xã, thôn, xóm trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, xác định quy mô, hạng mục nâng cấp, mở rộng (rãnh thoát nước, rải nhựa, điện chiếu sáng, tường rào...) trước khi triển khai thực hiện; thường xuyên tổ chức các buổi hội nghị Nhân dân, hội nghị giữa chi ủy, chi bộ, đoàn thể với Nhân dân tại các khu dân cư liên quan, giao ban Ban vận đông để kịp thời giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của người dân trong quá trình triển khai thực hiện phong trào. 

UBND huyện, căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch mạng lưới giao thông, có văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn, yêu cầu và hình thức đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện, đảm bảo đồng bộ, hiện đại và dễ thực hiện. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn lập xây dựng, đăng ký kế hoạch, lộ trình vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến đường chưa đảm bảo quy chuẩn theo quy định. 

 Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong khối đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, đô thị. Chỉ đạo hệ thống truyền thanh mở chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, Bản tin nội bộ của huyện về phổ biến các mô hình hay, cách làm sáng tạo, nêu gương người tốt, việc tốt trong thực hiện phong trào hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn. 

Đường giao thông thôn 5, xã Thiệu Viên

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách cơ sở vòng 2, tăng cường chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện thực hiện tại đơn vị phụ trách; gương mẫu đi đầu trong thực hiện phong trào, tích cực tham gia, góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú và tuyên truyền, vận động gia đình, Nhân dân tham gia đóng góp mở rộng, nâng cấp đường giao thông trên địa bàn nơi cư trú (theo tinh thần Quy định số 213 QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú). 

 Giao Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện cuộc vận động này, định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Huyện ủy qua Thường trực Huyện ủy./. 

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  LĐLĐ huyện tổ chức Tết sum vầy - Xuân Bình an.(16/01/2022 11:12 CH)

  huyện Thiệu Hoá tiêm phòng Covid-19 tại nhà cho đối tượng người khuyết tật, người già yếu bệnh...(16/01/2022 10:48 CH)

  Tổng kết công tác văn hoá thông tin năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022(13/01/2022 5:23 CH)

  UBND huyện thảo luận phương án Quy hoạch thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Vũ; lập quy hoạch chung...(12/01/2022 9:42 CH)

  Học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Kế hoạch của Trung ương...(12/01/2022 10:10 SA)