BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 12 NĂM 2022

Đăng ngày 30 - 12 - 2022
100%

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

“TRÍCH” NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/HU NGÀY 02/12/2022 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN VỀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2023

Ngày 02/12/2022, Ban Chấp hành đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/HU về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023, nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

* Chỉ tiêu kinh tế

1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 18% trở lên, trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 4,18%; Công nghiệp - Xây dựng tăng 23,91% (Công nghiệp tăng 17,68%; xây dựng tăng 27,43%); Dịch vụ tăng 14,67%.

2. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng.

3. Tổng sản lượng lương thực giữ mức 108 nghìn tấn.

4. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 130ha.

5. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 138 triệu đồng.

6. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 4.000 tỷ đồng trở lên.

7. Tỷ lệ tăng thu ngân sách trừ tiền sử dụng đất đạt 20% trở lên so dự toán với tỉnh giao; Thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách huyện đạt trên 400 tỷ đồng.

8. Số doanh nghiệp mới được thành lập 80 doanh nghiệp trở lên.

9. Phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 25 thôn NTM kiểu mẫu trở lên; có thêm 15 sản phẩm OCOP.

10. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 21% trở lên.

11. Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 100%.

* Chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa - xã hội

12. Tốc độ tăng dân số bình quân đạt 0,7%.

13. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động còn 27%.

14. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80,5% trở lên.

15. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm là 100%. Trong đó: tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao là 20% (thêm 5 xã).

16. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 98,7%.

17. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) còn 4,8%.

18. Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế trên tổng dân số đạt 95%.

19. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn 90%.

20. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%/năm (theo chuẩn nghèo mới).

21. Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt 40%.

* Chỉ tiêu môi trường

22. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 1,24%.

23. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước nước sạch là 70%.

24. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 90%.

* Về an ninh trật tự

25. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 80% trở lên.

* Về xây dựng Đảng

26. Kết nạp 310 đảng viên mới trở lên.

27. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên.

2. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu

2.1. Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch; tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng để đảm bảo giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công năm 2023.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2045; Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thiệu Hóa đến năm 2035; đô thị Hậu Hiền đến năm 2040; đô thị Giang Quang đến năm 2045; đô thị Ngọc Vũ đến năm 2045; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Phú Hưng, Khu đô thị Đông Đô và các đồ án quy hoạch chi tiết các khu dân cư trên địa bàn. Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng. Tổ chức công bố thành lập thị trấn Hậu Hiền và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Thiệu Hóa; nghiên cứu phương án di dời các khối cơ quan vào trung tâm mới quy hoạch và các tuyến đường trọng điểm đầu tư khác.

Tập trung cao đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công theo Nghị quyết đầu tư công của tỉnh và huyện triển khai trên địa bàn huyện, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính trong thẩm định và phê duyệt dự án. Kịp thời rà soát, kiên quyết điều chuyển vốn của các dự án có tiến độ thực hiện chậm sang các dự án tiến độ nhanh nhưng thiếu vốn, đảm bảo giải ngân đạt 100% vốn năm 2023.

2.2. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh phát triển; nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm sản xuất trên địa bàn huyện.

Đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới: Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; xây dựng, phát triển vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường. Quyết liệt trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng nâng cao. Tăng cường lồng ghép, huy động các nguồn lực để đẩy mạnh hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, chỉnh trang khu vực nông thôn gắn với xây dựng đô thị văn minh, từng bước hiện đại. Xây dựng trình HĐND huyện ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới năm 2023; phấn đấu có 1 xã NTM kiểu mẫu; 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 25 thôn kiểu mẫu. Xây dựng từ 15 sản phẩm OCOP trở lên.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại: Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng năm 2023 đạt 23,91%. Tập trung xây dựng và thu hút các nhà đầu tư hoàn thành thủ tục đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp tại cụm Hậu Hiền, Ngọc Vũ, Vạn Hà 2, với tỷ lệ lấp đầy cao. Hỗ trợ các nhà đầu tư sớm đầu tư các dự án được tỉnh chấp thuận, trong đó quan tâm tới các dự án trọng điểm, đồng hành với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn các vấn đề liên quan đất đai, giải phóng mặt bằng. Đôn đốc tiến độ thi công hoàn thành các Dự án Đường giao thông từ QL45 đi Trung tâm hành chính mới; Dự án đường nối QL1 - QL45 đoạn từ xã Hoằng Xuân huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long.... Xúc tiến các ngân hàng thương mại mở chi nhánh, phòng giao dịch nhằm khơi thông nguồn vốn tín dụng trên địa bàn. Chỉ đạo cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng chỉ số DDCI.

2.3. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt công tác thu ngân sách; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết tồn đọng đất đai

Tổ chức đấu giá đất các mặt bằng trong năm 2023 theo đúng quy định, tạo nguồn thu ngân sách, đồng thời sử dụng có hiệu quả nguồn thu từ tiền cấp quyền sử dụng đất cho đầu tư phát triển và bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại huyện và các xã, thị trấn; phấn đấu vượt thu ở mức cao nhất, quan tâm đến nguồn thu nội địa, tăng cường thanh tra, kiểm tra đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu các sắc thuế theo chỉ tiêu kế hoạch, xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, chậm nộp các nghĩa vụ thuế theo quy định. Tập trung ưu tiên bố trí vốn ngân sách và huy động tối đa các nguồn lực để từng bước hoàn chỉnh, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn theo quy hoạch; ưu tiên phát triển hạ tầng đô thị, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; đẩy nhanh tiến độ giải quyết tồn đọng đất đai, cấp GCNQSD đất cho các hộ dân và doanh nghiệp.

2.4. Nâng cao chất lượng toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị

Tăng cường bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch, đẩy nhanh tiến độ chuẩn vị đầu tư, huy động các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư các dự án: Đền thờ Trà Đông, Đền thờ Tể tướng Nguyễn Quán Nho, hoàn thành dự án xây dựng Lăng mộ Vua Lê Ý Tông….; đấu mối với các sở ngành của tỉnh để lập Quy hoạch tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Cụm di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia “Xứ ủy Bắc kỳ, Trung kỳ và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 1930-1945” tại xã Thiệu Toán. Tổ chức kỷ niệm 50 năm di chuyển Trụ sở Tỉnh ủy (từ Thiệu Viên về Tỉnh ủy).

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp năm học 2022-2023, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; quan tâm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, phấn đấu thành tích trong nhóm các huyện dẫn đầu trong tỉnh. Tăng cường nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp học đạt chuẩn theo quy định.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin Covid-19 mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho các lứa tuổi trên địa bàn huyện, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, chế độ, chính sách đối với người có công. Tích cực theo dõi, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động kết nối từng bước khôi phục, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.5. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả giải pháp giữ vững quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

 Tiếp tục xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; hoàn thành công tác tuyển quân, huấn luyện kỹ, chiến thuật, nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, diễn tập phòng chống bão lụt; tăng cường trang thiết bị, phương tiện phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Chủ động nắm bắt kịp thời tình hình và kịp thời triển khai các biện pháp xử lý, giải quyết sớm khi có tình huống phát sinh, không để trở thành "điểm nóng", phức tạp; đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; bảo đảm an ninh, trật tự; tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn cho Nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, chỉ đạo quyết liệt hơn trong quản lý đô thị, trật tự đô thị đi vào nề nếp.

Duy trì nề nếp, thực hiện tốt công tác tiếp dân, thanh tra giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân; đồng thời, tăng cường đối thoại, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở. Đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng tự do dân chủ để kích động lôi kéo khiếu kiện đông người, vượt cấp gây mất an ninh trật tự.

2.6. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; hiệu lực hiệu quả của chính quyền, MTTQ các đoàn thể

Các cấp ủy đảng tiếp tục nêu cao trách nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức triển khai, quán triệt, học tập và thực hiện các nghị quyết Đảng. Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh hiệu quả tuyên truyền từ các nền tảng số, mạng xã hội làm đa dạng các hình thức tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Tổ chức tốt các lớp đào đạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo quy định. Chỉ đạo sưu tầm, biên soạn tái bản Lịch sử Đảng bộ huyện (1930-2020).

Chỉ đạo bố trí sắp xếp bộ máy sau sáp nhập đơn vị hành chính xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa; tiếp tục thực hiện mạnh mẽ chủ trương luân chuyển cán bộ, bố trí chức danh bí thư Đảng uỷ, chủ tịch UBND xã, thị trấn không phải là người địa phương; thực hiện tinh giản biên chế, kết hợp với sắp xếp bố trí cán bộ, công chức dôi dư, không đạt chuẩn theo quy định; tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức bồi dưỡng lớp cán bộ nguồn sau quy hoạch. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2023.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng các kỳ họp, các cuộc giám sát, chất lượng thẩm tra các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của HĐND các cấp cũng như chất lượng tiếp xúc cử tri. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân. Nâng cao chất lượng tổ chức và đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào do Ban Thường vụ đã lãnh đạo. Triển khai thực hiện hoàn thành Kế hoạch vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo năm 2023 cũng như phấn đấu hoàn thành sớm kế hoạch của cả giai đoạn 2022-2025. Chỉ đạo thành công Đại hội Hội Nông dân; Đại hội Liên đoàn Lao động cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028.

                                                                     Ban Biên tập

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

LAN TỎA PHONG TRÀO HIẾN ĐẤT MỞ ĐƯỜNG

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ THIỆU LONG

 

Mặc dù đã hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao, song hệ thống đường giao thông tại xã Thiệu Long chưa được đầu tư đồng bộ. Nhiều tuyến còn nhỏ hẹp, thiếu hệ thống thoát nước, gây khó khăn cho sinh hoạt và lưu thông của người dân. Để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, cùng với những cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện về hỗ trợ vốn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thiệu Long đã ban hành một số chính sách hỗ trợ kích cầu cho các thôn và Nhân dân đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, như: Hỗ trợ 100.000 đồng/m chiều dài xây dựng mới, cải tạo nâng cấp tường rào trên tuyến đường mẫu; 600.000 đồng/khối bê tông để nâng cấp mở rộng đường giao thông. Đồng thời, tiếp tục phát động phong trào hiến đất mở đường trong Nhân dân nhằm tạo không gian thoáng đãng, điều chỉnh, xây dựng hệ thống giao thông khang trang, hiện đại.

Những ngày tháng 10, nhiều tuyến đường tại thôn Phú Lai đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng trong dự án cải tạo, nâng cấp đường GTNT được UBND xã Thiệu Long phê duyệt đầu năm 2022. Ông Nguyễn Văn Khuê, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phú Lai, cho biết: Diện tích mặt đường trước kia nhỏ hẹp, đoạn rộng nhất cũng chỉ đến 3m. Để dự án mở rộng đường được thực hiện đồng bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể thôn Phú Lai đã tuyên truyền, vận động người dân dọc các tuyến đường nằm trong dự án tự nguyện tháo dỡ tài sản vật kiến trúc trên đất, hiến đất để mở rộng đường. Theo đó trong thôn đã có 80 hộ hưởng ứng cuộc vận động, tình nguyện hiến 1.070,9m2 đất, gồm đất ruộng, đất ao, đất trồng cây lâu năm và đất thổ cư để giải phóng mặt bằng thuận lợi cho nhà thầu thi công xây dựng, cải tạo đường giao thông.

Tiêu biểu tại thôn Phú Lai là hộ gia đình ông Nguyễn Quốc Toản - một trong 80 hộ hiến nhiều đất nhất thôn, gồm đất trồng cây lâu năm, đất vườn, đất ruộng, ao với diện tích 72m2. Ông Toản cho biết: Khi biết được chủ trương mở rộng tuyến đường này, các thành viên trong gia đình đã bàn bạc, tự nguyện hiến một phần đất của gia đình để nắn chỉnh, mở rộng con đường, với mong muốn khi hoàn thành sẽ giúp người dân và nhất là các cháu học sinh đi lại dễ dàng, thuận tiện.

Cuộc vận động hiến đất, cơ sở vật kiến trúc trên đất để mở rộng đường giao thông được cán bộ, Nhân dân trên địa bàn xã nhiệt tình hưởng ứng. Theo đó, có 218 hộ thuộc 6 thôn tham gia hiến đất với tổng diện tích đất đã hiến là hơn 2.803m2. Bên cạnh đó, người dân các thôn còn ủng hộ hàng nghìn ngày công để kiến thiết, xây dựng hệ thống giao thông trên địa bàn xã. Điển hình nhất là Nhân dân thôn Phú Lai hiến 1.070,9m2, thôn Minh Đức 988m2... Cùng với đó, UBND huyện Thiệu Hóa cũng triển khai hỗ trợ 1.000 tấn xi măng để phân bổ cho các thôn hoàn thiện các tiêu chí và nâng cấp hệ thống đường GTNT, đậy nắp cống rãnh thoát nước khu dân cư. Từ nguồn hỗ trợ của địa phương và sự vào cuộc tích cực của người dân, tính đến hết tháng 10/2022, toàn xã đã bê tông hóa hơn 5,55km đường giao thông, thảm nhựa 300m, nâng cấp và làm mới 3,63km mương tiêu thoát nước trong khu dân cư và hoàn thiện 1.250 tấm đan đậy cống rãnh. Đồng thời, xây mới 9.480m2 tường rào và trát áo lại cho các đoạn tường rào đã xuống cấp.

Để có được niềm tin, sự chung sức, đồng lòng của người dân, ngay từ khi có chủ trương nâng cấp mở rộng đường giao thông, xã đã tổ chức họp bàn công khai trong toàn hệ thống chính trị từ các ban, ngành, đoàn thể đến các hộ dân trên tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Qua theo dõi những năm gần đây, phong trào hiến đất để làm đường đã nhận được sự đồng tình ủng hộ rất lớn của người dân. Đảng ủy, UBND xã đã kịp thời tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân ngay tại các hội nghị ở xã, ở thôn. Đồng thời, đối với các hộ hiến nhiều đất, UBND xã cũng lập hồ sơ gửi cấp trên khen thưởng kịp thời, nhằm khích lệ bà con Nhân dân trong các chương trình tiếp theo.

Phong trào hiến đất, làm đường ở xã Thiệu Long đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Những tuyến đường giao thông thẳng tắp, rộng rãi đã giúp việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân được thuận lợi, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần xây dựng xã Thiệu Long ngày càng phát triển.

Lê Hòa

 

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG,  ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM  SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ,

YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 

Bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; có ý nghĩa sống còn đối với sinh mệnh của Đảng, sự sống còn của chế độ và lợi ích quốc gia-dân tộc.

Đảng ta xác định: Bảo vệ chính trị nội bộ chính là bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bảo đảm cho cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bảo vệ chính trị nội bộ luôn là yêu cầu khách quan, nhiệm vụ cần kíp, cấp bách hiện nay, bởi vì: (1) Bảo vệ chính trị nội bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là mỗi khi cách mạng chuyển sang giai đoạn mới, Đảng ta đều đề ra chủ trương, biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ cho phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định Chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, Nhà nước và thành quả cách mạng; phê phán những quan điểm sai trái, thù địch, phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội. (2) Thực hiện nghiêm chế độ, thủ tục, quy định, quy chế quản lý cán bộ, đảng viên trong nội bộ, giữ gìn kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ của Đảng. Đảng ta coi đây là khâu có ý nghĩa quyết định đối với việc tổ chức triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. (3) Nghiên cứu, phát hiện và xử lý kịp thời những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, thoái hóa, biến chất, những đối tượng bị các tổ chức phản động móc nối, lôi kéo, mua chuộc cài cắm vào nội bộ ta. Không để sơ hở, lộ lọt, mất thông tin, bí mật quốc gia để các thế lực thù địch lợi dụng viết bài, tung tin xấu, độc, chống đối Đảng, Nhà nước và chế độ. (4) Mấu chốt của bảo vệ chính trị nội bộ là nắm chắc tình hình chính trị nội bộ của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và tổ chức đảng, giải quyết thỏa đáng những vấn đề vướng mắc, thực hiện tốt chủ trương lấy phòng ngừa, chủ động giữ vững bên trong là chính.

Đại hội XIII của Đảng đã xác định bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là “làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...”. Đồng thời, xác định “tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng nắm vấn đề chính trị hiện nay. Chủ động đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, nhất là các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm những cán bộ có động cơ sai trái, tư tưởng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, những cán bộ, đảng viên, những người lợi dụng phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội để xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI xác định: Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; các biện pháp bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của Đảng, Nhà nước và quân đội. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, cài cắm, móc nối, phá hoại nội bộ của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để xây dựng Quân đội ta tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại.

Phương châm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ là chủ động phòng ngừa là chính, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm những vi phạm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; thận trọng đánh giá, khách quan khi giải quyết các vấn đề chính trị nội bộ. Trong xem xét lịch sử chính trị với những vấn đề chính trị hiện nay, thì xem xét vấn đề chính trị hiện nay là chính; giữa bản thân với quan hệ gia đình thì bản thân là chính; giữa quản lý đầu vào với xử lý đầu ra thì quản lý đầu vào là chính; giữa xử lý với sử dụng thì sử dụng là chính. Qua đó, giải đáp được các câu hỏi: Hiện tại người cán bộ, đảng viên như thế nào, có đủ tiêu chí, tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, có đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới hay không?.

Trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương, Quân ủy Trung ương đến tổ chức cơ sở đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm chắc tình hình, rà soát, thẩm tra vấn đề lịch sử chính trị và chính trị hiện nay nên công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đề bạt cán bộ, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác nhân sự. Kết quả nổi bật của công tác bảo vệ chính trị nội bộ là đã góp phần quan trọng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội cũng như củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội; cán bộ, chiến sĩ quân đội cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ chính trị nội bộ vẫn còn những hạn chế nhất định cần phải tiếp tục giải quyết tốt hơn, nhất là khắc phục sự bị động, lúng túng trong rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị của các đối tượng; nắm và quản lý tình hình chính trị nội bộ sâu sát, kịp thời hơn. Thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước của một số cơ quan, đơn vị, cá nhân cần nghiêm túc hơn, không để xảy ra sơ hở, mất cảnh giác, kể cả ở cơ quan, đơn vị, vị trí trọng yếu, cơ mật. Cùng với đó, phải phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ ở một số cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên, chặt chẽ hơn.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tác động, ảnh hưởng tiêu cực của cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân, điều đó đặt ra nhiều vấn đề mới cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Vì vậy, cần nghiên cứu, thực hiện các yêu cầu để góp phần: (1) Hạn chế đến mức thấp nhất những tác động, ảnh hưởng tiêu cực từ tình hình thế giới, khu vực đến tâm lý, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và một số tác động tiêu cực đến tình hình chính trị nội bộ. (2) Giải quyết kịp thời những vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ. (3) Xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ vi phạm các tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố và nâng cao uy tín; xây dựng niềm tin của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Để làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, biện pháp cụ thể, khả thi để nâng cao hơn nữa trình độ nhận thức, hiểu biết về vị trí, vai trò, nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy.

Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ba là, chấp hành nghiêm và thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước, quân đội về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cán bộ, nhất là các quy định về bảo mật, không để lộ, lọt, mất thông tin; không viết bài, đưa tin, phát ngôn sai quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội và trong quân đội; thực hiện nghiêm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về quy định những điều đảng viên không được làm. Thực hiện tốt các phương châm trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm không bỏ sót những người có năng lực, trình độ trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Bốn là, thường xuyên thực hiện tốt công tác nắm tình hình, rà soát chính trị nội bộ. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và có biện pháp sử dụng, quản lý cán bộ, đảng viên phù hợp đối với những trường hợp có vấn đề chính trị. Thực hiện tốt hơn nữa việc kê khai bổ sung lý lịch đảng viên, kiểm tra thẻ đảng, hộ chiếu, các giấy tờ liên quan đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; kê khai các hoạt động đi ra nước ngoài, quan hệ với nước ngoài của cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện vi phạm và uốn nắn.

Năm là, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ an ninh ở các cấp. Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nâng cao hơn nữa vai trò của cơ quan, cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nâng cao ý thức trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, đảng viên được bổ nhiệm, đề bạt, cử đi học, ra nước ngoài. Đồng thời, xem xét kỹ lưỡng về mặt chính trị, nhất là việc nhận xét, đánh giá bảo đảm của cơ quan bảo vệ an ninh theo phân cấp.

Bảo vệ chính trị nội bộ là nội dung hết sức quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị. Với sự quyết tâm cao, công tác bảo vệ chính trị nội bộ sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tốt góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

                                                                            Ban Biên tập

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM ĐỂ KHƠI DẬY KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC TINH THẦN TRÁCH NHIỆM TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân là tư tưởng xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh. Trách nhiệm đó được thể hiện trong mọi hoạt động của Người: trong học tập, lao động, nghiên cứu lý luận, hoạt động thực tiễn, cùng Đảng lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một đất nước có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, kém phát triển...

Với thân phận của một người dân sống trong một đất nước mất độc lập, dân nô lệ, lầm than, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận rõ trách nhiệm của một người dân mất nước, quyết tâm đi tìm đường cứu nước, giải phóng đồng bào. Trách nhiệm đó thấm sâu vào từng suy nghĩ và hành động của Người, để rồi trong suốt 30 năm, chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã tìm đến các nước tư bản phát triển, các nước thuộc địa, sẵn sàng làm nhiều nghề để vừa nuôi sống bản thân, vừa hoạt động cách mạng. Người đã thể hiện trách nhiệm và quyết tâm cháy bỏng tìm con đường cứu nước bằng cách khám phá thế giới, tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau khẩu hiệu “Tự do, Bình đẳng, Bác ái” rồi trở về giúp đồng bào. Không lo cho bản thân mình, Người sẵn sàng tranh luận, trao đổi các vấn đề lớn liên quan tới vận mệnh của nhân dân Việt Nam cũng như các dân tộc thuộc địa. Bản lĩnh và trách nhiệm của một chiến sĩ cách mạng dần hé lộ trong tư duy và hành động của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Khi trở thành người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Bác vẫn thể hiện rõ trách nhiệm của một người đứng ở vị trí cao nhất. Người khẳng định: “Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”. Người cũng chỉ rõ, muốn làm tròn bổn phận, chúng ta nên lợi dụng mấy khẩu hiệu của người Trung Hoa: “1. Khổ cán (làm việc hết sức mình). 2. Hạnh cán (làm việc chất lượng). 3. Thực cán (làm việc có hiệu quả, có năng suất)”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thực thi công vụ với ý thức trách nhiệm của một người lãnh đạo chủ chốt, đứng đầu không phải bằng việc sử dụng hay lạm dụng quyền lực mà thuyết phục bằng cảm hóa, bằng phong cách nói đi đôi với làm. Ý thức trách nhiệm của Người thể hiện từ những việc lớn như hoạch định đường lối, chính sách đến những việc nhỏ như lo tương cà, mắm muối cho dân. Người sống đời sống của dân, cùng nhịp đập với trái tim của dân, lo toan, trăn trở khi dân ốm, dân đói, dân rét, dân bị bóc lột, bị mù chữ, nghèo nàn… Theo Bác, người nấu bếp, lo làm cho luôn luôn cơm lành canh ngon, bát đũa sạch sẽ. Không phí phạm của công. Tìm cách tăng gia trồng rau, nuôi gà… Khi anh em ốm yếu, thì có bát canh bát cháo. Khi bộ đội đang mải đánh giặc thì tìm cách đưa cơm đến nơi cho anh em ăn. Khi tiếp tế khó khăn thì tìm cách vượt qua, không để anh em thiếu thốn. Như thế là có tinh thần trách nhiệm.

Người cán bộ quân sự, thì luôn luôn học hỏi chính trị và kỹ thuật, chiến thuật. Luôn luôn săn sóc đến tinh thần và vật chất của đội viên. Đoàn kết nội bộ. Giúp đỡ nhân dân. Kiên quyết chấp hành mệnh lệnh trên giao xuống. Khi đánh giặc thì làm cho toàn đội thấm nhuần tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Gặp việc khó khăn thì cố tìm cách giải quyết đúng. Như thế là có tinh thần trách nhiệm.

Đảng và Chính phủ đề ra chính sách. Cán bộ phải nghiên cứu, hiểu suốt, thấm nhuần chính sách ấy. Theo chính sách ấy mà điều tra, nghiên cứu, thấu hiểu hoàn cảnh thiết thực của đơn vị mình, địa phương mình. Rồi đặt kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ, thiết thực để giải thích, tuyên truyền, cổ động quần chúng, làm cho mọi người hiểu và ủng hộ chính sách của Đảng và Chính phủ như là của họ, rồi thi đua thực hiện đầy đủ chính sách ấy. Như thế là làm trọn nhiệm vụ.

Để thực hiện chính sách, làm tròn nhiệm vụ, cán bộ chẳng những phải chịu khó giải thích, tuyên truyền, cổ động mà còn phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết; liên hệ chặt chẽ với nhân dân; việc gì cũng bàn bạc với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ; có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trước nhân dân và hoan nghênh nhân dân phê bình mình; sẵn sàng học hỏi nhân dân; tự mình là gương mẫu cần, kiệm, liêm, chính để nhân dân noi theo. Thế là có tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, Chính phủ và đối với Nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, mọi suy nghĩ và hành động của cán bộ công chức phải đi đúng đường lối quần chúng. Đi đúng đường lối quần chúng là một nét đặc sắc trong tư duy Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ. Người khẳng định: “Tinh thần trách nhiệm là: nắm vững chính sách, đi đúng đường lối quần chúng, làm tròn nhiệm vụ”.

Ý thức trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm, hành động có trách nhiệm là nhân tố có tính quyết định trong hoạt động thực tiễn của con người, là khía cạnh quan trọng nhất của đạo đức nghề nghiệp. Ngày 20-5-1950, Người đã ký Sắc lệnh 76/SL ban hành Quy chế công chức Việt Nam, trong đó, Điều 2 quy định: “Công chức Việt Nam phải phục vụ Nhân dân, trung thành với Chính phủ, tôn trọng kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm và tránh làm những việc có hại đến thanh danh công chức hay đến sự hoạt động của bộ máy nhà nước”. Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ công chức phải đặt lên hàng đầu ý thức và tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phục sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Còn nhiều tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Đại đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng đều nêu cao vai trò trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy định, quy chế làm việc của tổ chức, cơ quan, đơn vị; giữ gìn đạo đức, phẩm chất cách mạng, sống mẫu mực, đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân… Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, bớt xén giờ giấc, làm không đúng quyền hạn, chức trách, nói nhiều, làm ít. Đặc biệt, một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước và Nhân dân như các vụ án liên quan đến: Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tổ chức - cán bộ, quản lý tài chính, quy hoạch, sắp xếp và quản lý các cơ quan báo chí trực thuộc Cơ quan Trung ương Hội; Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư, trang bị kỹ thuật và trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; Ban Cán sự đảng Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng, ban hành thể chế, chính sách; trong việc cấp phép nhập khẩu thuốc, thực hiện liên doanh liên kết, đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế; để nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, một số bị xử lý hình sự… Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng làm thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cá nhân và các ngành có liên quan.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm để xây dựng đất nước phồn vinh

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thực hiện công việc người cán bộ, phải tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao, ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác, “có gan phụ trách”, dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo và đặc biệt phải có khát vọng vươn lên để có kết quả cao nhất. Nói đến khát vọng là nói đến yếu tố tinh thần, là sự mong muốn, khao khát, quyết tâm dồn sức lực, trí tuệ để đạt cho được mục tiêu; là nguồn động lực có sức mạnh vô biên để thực hiện những nhiệm vụ nặng nề nhằm đạt được ước mơ, không khuất phục trước mọi thử thách… là động lực để cho mọi tầng lớp nhân dân đem hết sức mình thực hiện khát vọng, mà cụ thể ở thời điểm này khát vọng của dân tộc Việt Nam là đưa đất nước đi tới phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

Trong thời gian tới, để góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường, xin đề xuất một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xác định rõ quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách; quyền hạn đi đôi với trách nhiệm và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; có cơ chế, quy định cụ thể, rõ ràng và ràng buộc trách nhiệm của cá nhân trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền.

Hai là, mỗi cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần thực sự tiên phong, gương mẫu về tinh thần trách nhiệm trước công việc và nhân dân theo phương châm “nói đi đôi với làm”, nói ít làm nhiều, chủ yếu là hành động; cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới; đảng viên nêu gương cho quần chúng noi theo.

Ba là, từng cán bộ, đảng viên cần nêu cao tính chủ động, sáng tạo trước công việc được giao. Khi thực hiện nhiệm vụ, công việc cần có chương trình, kế hoạch, tránh để chậm trễ gây tồn đọng, ách tắc, cấp trên hoặc lãnh đạo phải nhắc nhở hoặc nhân dân phải phàn nàn, chê trách, góp ý phê bình về ý thức và tinh thần trách nhiệm. Trong thực hiện nhiệm vụ cần thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đúng quy trình, thủ tục, đồng thời linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm để hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhất.

Bốn là, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức phải gắn với trao đổi, tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến xây dựng cho cán bộ, đảng viên. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những việc làm tốt và uốn nắn những hạn chế, khuyết điểm, có biện pháp phù hợp để cán bộ, đảng viên nhận thức được sai sót, hạn chế của mình, từ đó phấn đấu sửa chữa. Nghiêm túc đấu tranh chống bệnh tranh công, đổ lỗi cho khách quan hoặc đổ trách nhiệm cho người khác; những biểu hiện né tránh, bao biện hoặc kiểm điểm, phê bình một cách hình thức, chiếu lệ, qua loa.

Hơn 70 năm đã qua đi, nhưng những lời chỉ dẫn của Hồ Chí Minh trong tác phẩm Tinh thần trách nhiệm vẫn còn nguyên giá trị để Đảng và Nhà nước Việt Nam “Khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc cường thịnh, trường tồn; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam” nhằm đưa đất nước cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc.

Ban Biên tập

 

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC THIỆU CÔNG

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Những năm qua, thầy và trò Trường Tiểu học Thiệu Công không ngừng nỗ lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua, vươn lên dạy tốt và học tốt, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của ngành Giáo dục huyện nhà.

Bằng tâm huyết, lòng yêu nghề và chất lượng chuyên môn sư phạm của đội ngũ giáo viên, đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong công tác giáo dục xã nhà, nhiều thầy, cô giáo đã hết lòng vì học sinh thân yêu. Để nâng cao chất lượng dạy và học, ngay từ đầu năm học, trường đã tổ chức phát động đăng ký thi đua đến từng cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường. Đồng thời, khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin; áp dụng sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng bài giảng. Hàng tháng, hàng quý, nhà trường triển khai các chuyên đề, tổ chức dự giờ giữa các lớp. Bên cạnh đó, nhà trường đã thường xuyên cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, các khóa đào tạo, bồi dưỡng của ngành, nhằm tạo điều kiện cho giáo viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Phát động phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, trường đã khơi dậy trong cán bộ, giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm. Nhà trường đã có 02 SKKN được Hội đồng khoa học cấp Huyện đánh giá xếp loại cấp huyện. Với phương châm “thầy cô vừa là người dạy chữ, vừa là người cha, người mẹ quan tâm, thương yêu, chia sẻ, giúp đỡ các em”, mỗi cán bộ, giáo viên trong nhà trường luôn nỗ lực hết mình để tạo cho các em có được niềm tin, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống để tập trung cho học tập.

Ngoài việc xây dựng các phương án lên lớp phù hợp, nhà trường còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa để giúp học sinh nâng cao kiến thức đã học, cũng như hiểu biết về xã hội, như: Giáo dục kỹ năng sống; giáo dục truyền thống quê hương; tổ chức hoạt động múa hát, rung chuông vàng, sinh hoạt câu lạc bộ; xây dựng môi trường thân thiện, xanh - sạch - đẹp…

Những năm qua, nhờ việc áp dụng các phương pháp giảng dạy mới, phù hợp cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nên công tác giảng dạy của trường đạt được những kết quả tốt. Năm học 2019-2020, trường đã hoàn thành chương trình lớp học: hoàn thành: 646/654 = 98,8%; hoàn thành chương trình Tiểu học: 136/136 = 100%. Học sinh được khen thưởng theo thông tư 22: 445 em, đạt tỷ lệ 67,7%. Lớp tiên tiến có 16 lớp, đạt tỷ lệ 84,2%; học sinh đạt giải cấp huyện có 21 giải, trong đó có 2 giải Ba và 19 giải Khuyến khích; giải đồng đội xếp thứ 6/28 trường; đạt Danh hiệu lao động tiên tiến có 24 đồng chí, chiếm tỷ lệ 88,9%.

Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, tỷ lệ giáo viên, học sinh tham gia các cuộc thi do ngành Giáo dục - đào tạo tổ chức luôn được chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường quan tâm đầu tư và tập thể cán bộ, đảng viên trong trường nhiệt tình ủng hộ, tham gia, nên kết quả khá cao, luôn đứng trong tốp đầu của huyện, được UBND huyện, Phòng GD&ĐT ghi nhận, đánh giá cao, cụ thể: Năm học 2016-2017, nhà trường đạt thành tích xuất sắc, được UBND Tỉnh tặng Cờ thi đua; Năm học 2017-2018, nhà trường đạt thành tích xuất sắc, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng “Bằng khen”. Đặc biệt, năm 2019, nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng “Bằng khen”. Tại Hội nghị sơ kết 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016 - 2021), nhà trường được Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa tặng “Giấy khen” vì có thành tích xuất sắc./.

                                                          Đỗ Thị Lan      

                                            Chuyên viên BTG Huyện ủy

 

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

CÔ GIÁO LÊ THỊ HƯNG VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

 

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường liên cấp TH&THCS Thiệu Châu những năm qua đã gặt hái được nhiều thành công, trong đó có vai trò trách nhiệm của cô giáo Lê Thị Hưng. Đã hơn 18 năm qua, từ một cô giáo trẻ còn nhiều bỡ ngỡ, đến nay trở thành một cán bộ quản lý là quá trình phấn đấu rèn luyện, nỗ lực không ngừng của cô giáo Lê Thị Hưng. Xuất phát từ lòng yêu nghề và được sinh ra từ vùng đất học Hoằng Xuân - Hoằng Hóa, trong một gia đình mẹ và chị gái đều là giáo viên, nên ngay từ khi còn học phổ thông, cô Hưng đã yêu thích nghề dạy học, năm 2000 cô đã thi đậu Trường Đại học Sư phạm Vinh, quá trình học tập tại trường, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để có kết quả chuyên môn vững vàng để truyền đạt đến các thế hệ học trò ngày hôm nay. 

Với kinh nghiệm trong thời gian đứng trên bục giảng Trường THCS Thiệu Tân và nay là trường liên cấp Thiệu Châu, cô Hưng nhận thức được rằng, không có thành công nào đến với người giáo viên một cách dễ dàng ngoài con đường học tập, rèn luyện và qua nhiều khó khăn, thách thức mới có thêm kinh nghiệm và tích lũy. Vì vậy, bản thân Cô luôn nêu cao ý chí, chủ động tự học, tự rèn luyện, trau dồi kiến thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức, hết lòng, hết sức với nghề; luôn giữ gìn phẩm chất cao quý của một nhà giáo, vững vàng, tự tin khi đứng trên bục giảng, luôn học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để có những bài giảng hay, tạo hứng thú cho học sinh trong mỗi giờ lên lớp.

Cô giáo Lê Thị Hưng luôn thấu hiểu, đồng hành cùng học sinh để khơi dậy niềm đam mê học tập, khuyến khích các em phấn đấu thực hiện ước mơ của mình. Ở mỗi đối tượng học sinh, cô Hưng có phương pháp riêng, giúp các em luôn thấy môn Giáo dục công dân  không phải là môn học khô khan, khó hiểu, mà sẽ được áp dụng rất nhiều trong đời sống xã hội. Trong quá trình phấn đấu, rèn luyện, cô Hưng đã được ngành giáo dục huyện và tỉnh đánh giá, ghi nhận là giáo viên có nhiều thành tích trong đào tạo chất lượng mũi nhọn. Cô luôn dành thời gian cải tiến phương pháp giảng dạy để phù hợp với mọi đối tượng, phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên, soạn thảo giáo án, bài giảng khoa học, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề, quá tải đối với học sinh. 

Trong mỗi bài giảng, cô Hưng thường sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, dễ hiểu, tác phong thân thiện, khuyến khích, động viên học sinh học tập. Cô luôn coi trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của trường, cô luôn được phân công, đảm nhiệm bồi dưỡng các đội tuyển HSG tham gia dự thi các cuộc thi. Từ những năm học 2018 đến năm 2022, cô Hưng đã tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi thi tỉnh môn Giáo dục công dân và đã đạt một số giải cao, như: Năm 2018-2019 có 5 giải (trong đó có 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 1 giải Khuyến khích); năm học 2021-2022 đạt 10 giải (trong đó có 3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích ), năm học 2021 -2022 đạt 7 giải (trong đó có 1 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải KK).

Bên cạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, cô Hưng còn làm tốt vai trò cán bộ quản lý trường, luôn chỉ đạo kịp thời và sát sao các nhiệm vụ trọng tâm của ngành đến từng cán bộ, giáo viên trong trường. Với sự linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Giám hiệu Nhà trường, trong đó sự đóng góp tích cực của cô, chất lượng giáo dục của trường năm sau luôn cao hơn năm trước. Vì vậy, trong những năm qua, Trường TH&THCS Thiệu Châu được xếp vào tốp đầu của huyện và được công nhận là tập thể lao động tiên tiến, được Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa tặng “Giấy khen”.

Trong công tác Đảng cũng như công tác đoàn thể, bản thân cô luôn gương mẫu đi đầu trong công việc, tích cực tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm quy định về đạo đức nhà giáo, nội quy của trường và địa phương nơi cư trú. Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp, tận tụy, gương mẫu về đạo đức, tác phong, lối sống cho đồng nghiệp và học sinh noi theo. Ngoài công việc ở trường, cô Lê Thị Hưng còn là một nàng dâu hiếu thảo, một người vợ đảm đang, một người mẹ hết lòng vì các con, luôn cố gắng vun đắp cho hạnh phúc gia đình.

                                                     Nguyễn Thị Hà

                                         PTB Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

MÔ HÌNH TRỒNG HOA TRONG NHÀ MÀNG TẠI XÃ THIỆU PHÚ

Với quyết tâm làm giàu ngay tại quê hương, ông Nguyễn Văn Ban ở thôn Thuận Tôn, xã Thiệu Phú đã vay vốn, trồng các loại hoa và đã gặp hái được nhiều thành công với mức thu nhập cho hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Ban chia sẻ, trồng hoa vào thời tiết mùa đông lạnh đó là 6 tháng cuối năm, để nâng cao thu nhập còn 6 tháng hè chủ yếu bác trồng dưa, ông Ban cho biết, năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh giá dưa cũng xuống thấp, tuy vậy thu nhập từ vườn dưa cũng mang lại cho gia đình bác nguồn thu ổn định. Với mong muốn nâng cao thu nhập từ trồng trọt, năm 2020, ông Ban đã chuyển đổi 3.500m2 diện tích trồng dưa trước đó sang trồng hoa, lắp đặt nhà màng và thực hiện trồng theo tiêu chuẩn VietGAP.

Từ khi chuyển sang trồng hoa trong nhà màng theo hướng Nông nghiệp công nghệ cao, vụ hoa tết nào gia đình ông Nguyễn Văn Ban cũng cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với các loại cây trồng khác trên cùng một đơn vị diện tích. Các loại hoa tết trồng trong nhà màng đều phát triển đồng đều, bông to, đẹp và bán được giá cao. Tận mắt chứng kiến vườn hoa tết, nhiều người sẽ lầm tưởng đây là vườn hoa của một kỹ sư hay một doanh nghiệp nào có đầu tư sản xuất. Nhưng ít ai ngờ rằng, vườn hoa xanh tốt, rực rỡ sắc màu, chủ yếu đúc kết từ người nông dân đã quen với trồng lúa.

Những năm gần đây nhu cầu của người dân ngày càng cao, ông Nguyễn Văn Ban chuyển sang trồng một số loại hoa theo xu hướng của người tiêu dùng như: Hoa cát tường, hoa ly, hoa đồng tiền… sau khi trừ chi phí, nguồn thu từ trồng hoa mang về thu nhập cho gia đình trên 300 triệu đồng/1 năm, sau khi đã trù chi phí. Để có thêm kiến thức và kinh nghiệm về cách trồng và chăm sóc các loại hoa, ông đã tìm đến các chủ vườn lớn ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và nhiều lần mời các nhà trồng hoa có kinh nghiệp từ Đà Lạt về để hướng dẫn cụ thể cách chăm sóc. Đồng thời là tìm hiểu qua sách báo, nhất là tài liệu về điều kiện khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng, cách chọn cây giống, các loại sâu bệnh thường gặp để hiểu rõ hơn về đặc điểm của từng loại hoa mình đang trồng.

Trải qua hơn 10 năm trồng hoa làm kinh tế với đủ loại hoa giống, ông Nguyễn Văn Ban đã rút ra được nhiều bài học, kinh nghiệm trong kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại hoa, đặc biệt việc làm cho hoa nở đúng vào các dịp lễ, tết, ngày rằm là công đoạn khó khăn nhất. Vì vậy đòi hỏi người trồng hoa phải tính toán kỹ lưỡng, cẩn thận, gần như phải ăn và ngủ cùng cây hoa, chỉ cần lơ là là hoa không nở, hoặc nở ra nhưng xấu mã, bán mất giá, nhất là giống hoa Ly. Chia sẻ về kinh nghiệm trồng hoa Ly ông cho biết “Để hoa Ly sinh trưởng và phát triển tốt cần xuống giống khi trời mát, mặt luống rộng từ 1-1,2m, cao 25-30cm, khoảng cách từ các cây từ 15-20cm và mật độ 20 - 40 củ/m2. Để hoa đạt chất lượng phải mua củ giống tốt, có kích thước chu vi từ 14cm trở lên, đất trồng cũng phải rất cẩn thận, trước khi trồng cần trộn phân chuồng hoại mục, phân vô cơ nguyên chất…”.

Từ khi trồng hoa Tết trong nhà màng, đã khắc phục được hết khó khăn, không còn sợ thời tiết cực đoan làm ảnh hưởng tới vườn hoa. Đặc biệt trồng một số loại hoa cao cấp tiết kiệm được công nghệ chăm sóc, năng suất đạt tuyệt đối, bông to đẹp và bán được giá cao hơn; từ những kết quả đạt được trong sản xuất nông nghiệp, năm 2020 ông được Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa tặng Giấy khen tại Đại hội thi đua yêu nước toàn huyện. Đây một mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả cao, đã góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

                                                                              Lê Hiền

 

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

LÀNG NGHỀ ĐÚC ĐỒNG CỔ TRUYỀN

CHÈ ĐÔNG (TRÀ ĐÔNG) XÃ THIỆU TRUNG

Nghề đúc đồng cổ truyền Chè Đông (Trà Đông), xã Thiệu Trung, không rõ chính thức ra đời từ bao giờ; chưa thấy một tài liệu nào cho biết chính xác, theo tương truyền “Lê Lương thuộc một dòng họ lớn ở quận Cửu Chân, Châu Ái (Thanh Hóa), thời vua Đinh Tiên Hoàng (thế kỷ X), được phong “Đô đốc dịch xứ”, trông coi “nửa cõi” Ái Châu. Thế nhà giàu mạnh, thường chứa hơn trăm lẫm thóc, môn khách thường có tới ba ngàn”; tương truyền ông là người lập nên phường đúc đồng ở Trà Đông. Bấy giờ có hai ông họ Vũ đến sinh cơ lập nghiệp và truyền nghề đúc đồng cho dân chúng ở đây. Khi hai ông mất, dân phường đúc đồng Trà Đông tôn hai ông lên làm tổ nghề đúc đồng. Trong dân gian vẫn truyền tụng câu phương ngôn “đất họ Lê - nghề họ Vũ” là ý nghĩa như vậy. cũng có thuyết cho rằng, nghề đúc đồng ở làng trà Đông là do ông Thái sư Không Lộ, tự Minh Không truyền nghề (Khổng Minh Không là một nhân vật huyền thoại). Sau khi từ Trung Quốc về, ngài cùng hai đồ đệ chu du khắp nơi tìm đất làm khuôn đúc đồng. Đi mãi, đến Trà Sơn Trang, ngài mới tìm được đất tốt, đem về vùng Lam Trúc Sơn (Hà Nội) để đúc bộ tứ khí gồm: Tháp Bảo Thiên, vạc Minh Đỉnh, tượng Quỳnh Lâm, chuông Phả Lại. Sau đó ngài cho 2 đồ đệ về Trà Sơn Trang mở lò truyền nghề đúc cho dân. Nhưng không hiểu vì sao, mãi đến thời Tự Đức, (1848-1883), người làng Trà Đông (Chè Đông) mới xây dựng đền thờ tổ sư nghề đúc đồng, trong đó vừa thờ đức thánh Khổng Minh Không - một nhà sư thời Lý - người được suy tôn là tổ sư nghề đúc đồng của cả nước (vì theo truyền thuyết thì ông là người có phép thuật thu hết mười kho đồng của Trung Quốc mang về đúc “An Nam tứ đại khí” để đặt trong các chùa thờ Phật), vừa thờ hai ông họ Vũ - người có công truyền nghề đúc đồng cho làng Trà Đông. Hiện tại, ở trong đền vẫn còn 3 pho tượng đồng là đức thánh Khổng và hai ông họ Vũ.

 Đặc trưng của nghề đúc đồng Thiệu Trung là làm bằng khuôn đất, nấu đồng trong nồi đất. Xưa kia làng Chè Đông có khoảng 250 hộ thì cả 250 hộ làm nghề đúc đồng, mỗi hộ có một lò đúc. Chủ yếu là đúc các mặt hàng dân dụng như: nồi, xanh, niếng... phục vụ cho Nhân dân. Trong một thời gian dài của chiến tranh, các kim loại đồng được quản lý để đúc đạn, nghề đúc đồng lắng lại, trong làng chỉ còn lại rất ít hộ làm nghề.

Phát huy nghề truyền thống sẵn có của địa phương, Đảng ủy, UBND xã Thiệu Trung đã báo cáo và đề nghị UBND huyện và các cấp có thẩm quyền về thành lập làng nghề đúc đồng Trà Đông và đã được UBND huyện phê duyệt dự án phát triển làng nghề năm 2007. Trên cơ sở dự án được phê duyệt, xã Thiệu Trung đã quy hoạch và tổ chức xây dựng cụm làng nghề trên diện tích 7,5ha với tổng dự án trên 50 tỷ đồng; đã triển khai xây dựng với số kinh phí trên 40 tỷ đồng,  đã đưa được 32 hộ ra làng nghề để tổ chức hoạt động, gồm có các nghề, như: Nghề đúc đồng, nghề cơ khí, nghề mộc dân dụng và nhựa, vận tải hành khách...

Đặc biệt với nghề đúc đồng thủ công truyền thống, các nghệ nhân trong làng với óc sáng tạo, sự tâm huyết và bàn tay khéo léo, từ những năm 1970, các thợ đúc trong làng đã đúc thành công tượng Bác Hồ; đến năm 2000 đúc thành công chiếc trống đồng phiên bản Ngọc Lũ; từ năm 2005 đến 2013 liên tục các thợ đúc, nghệ nhân trong làng liên tục xác lập các kỷ lục đúc trống đồng bằng phương pháp thủ công có kích thước lớn nhất Việt Nam (có những trống đồng có đường kính 1,5m, chiều cao 2m). Đặc biệt, nhân sự kiện đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, các nghệ nhân làng Chè Đông đã đóng góp công sức đúc hơn một nửa số trống đồng đưa ra tổ chức trưng bày tại Đại lễ. Năm 2017, các nghệ nhân trong làng vinh dự được đúc biểu tượng “Mẹ Âu Cơ” làm quà tặng cho các đại biểu tham dự Hội nghị cấp cao (APEC) châu Á Thái Bình Dương được tổ chức tại Đà Nẵng của Việt Nam. Đến nay vinh dự thay trong làng Chè Đông đã được nhà nước trao tặng, vinh danh 6 Nghệ nhân ưu tú và Nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè Đông được nhà nước công nhận trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. (Tại Quyết định số 3325/QĐ-BVHTTDL ngày 04/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chứng nhận Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với “Nghề đúc đồng cổ truyền làng Trà Đông” xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Tìm hiểu về nghề đúc đồng tại làng Trà Đông, chúng ta thấy:

Nguyên liệu để đúc gồm các loại đồng thau (đồng đỏ), đồng chuông, đồng máy, đồng nát (hay còn gọi là đồng xác)...

Đất sét: đất để làm khuôn đúc trống đồng, nồi cơi, ống cơi, các loại sành. Loại đất để đúc đồng không phải nơi nào cũng có, đây là ưu thế nối trội của đất Trà Đông. Với đôi bàn tay tài hoa khéo léo của nghệ nhân, đất sét được chế thành ba loại:

Đất già: bột đất sét trộn nhiều trấu

Đất vừa: bột đất sét trộn vừa trấu

Đất non: bột đất sét trộn ít trấu

Ngoài ra nguyên liệu còn có thêm: Than, củi, rơm rạ (đặc biệt, than phải là loại than lim - có tính chất chắc, cháy đượm, lâu tàn mới có thế dùng để nấu chảy đồng.

Kỹ thuật làm khuôn: Bao gồm 2 khâu chính là dựng khuôn và nung khuôn. Ở cả hai khâu này đều có nhiều bộ phận, mỗi bộ phận lại chế tác qua nhiều bước, nhiều khâu và thao tác kỹ thuật đòi hỏi nhiều thao tác tỉ mỉ, độ chính xác cao là một trong những yếu tố quyết định tới sự đúc đồng. Kỹ thuật đúc đồng là khâu quan trọng quyết định tới sự thành công của chất lượng sản phẩm. Công cụ nấu đồng gồm: nồi cơi, ống cơi và bễ thổi lửa. Nấu đồng không chỉ là công việc nặng nhọc mà đòi hỏi kỹ thuật cao. Từ việc thổi bễ cũng phải có kỹ thuật điều chỉnh gió, sao cho giữ được lửa. Khi đồng chảy hết phải dập bễ thật mạnh để luyện đồng. Khuôn đốt phải đúc nung nóng đồng thời với quá trình nấu đồng để tránh bị nứt vỡ khi rót đồng vào khuôn. Phải ước lượng tính toán lượng đồng xác sao cho khi nấu chảy đổ vào khuôn không được thiếu hoặc quá thừa.

Rót đồng vào khuôn đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện. Theo kinh nghiệm của các nghệ nhân, rót đồng vào khuôn phải giữ “ngọn” cho đều. Nếu ngọn nước đồng “Đầu to - đuôi vừa” là đạt yêu cầu. Còn “đổ tiến” “đổ lùi” hoặc chệnh sang trái hay phải “bát đậu” thì đều hỏng sản phẩm. Nếu ngọn nước đồng đầu tiên mà “nhỏ giọt” cũng không thành sản phẩm.

Khi đồng gần nguội, đã liên kết vững chắc thì tháo khuôn, sửa chữa, đánh bóng sản phẩm trở thành hàng hóa độc đáo, đặc sắc.

Nghề đúc trống đồng đòi hỏi quy trình kỹ thuật phức tạp, gồm nhiều khâu. Mỗi khâu lại có các thao tác khác nhau và đều liên quan tới chất lượng sản phẩm. Mặt khác kỹ thuật đúc trống đồng lại do truyền đạt kinh nghiệm từ đời này sang đời khác, không có sổ sách ghi chép lại... Tuy vậy, người dân Trà Đông luôn ý thức việc lưu giữ và phát huy nghề đúc trống đồng truyền thống. Dưới bàn tay khéo léo và tài hoa, các nghệ nhân đã khôi phục các sản phẩm truyền thống như: đúc trống đồng, đúc chiêng, đúc tượng đồng, đồ thờ... và đỉnh cao là nghệ thuật đúc trống đồng với những chi tiết tinh xảo mang dáng dấp kiểu dáng xưa./.

Ban Biên tập

Tự hào lắm Việt Nam ơi

 Em thấy không... Tổ quốc đã đổi thay

 Hình đất nước thế rồng bay tỏa sáng

                Những phố phường đang mọc lên hoành tráng
   Đèn điện đêm soi sáng suốt canh thâu

Em nhìn xem... kia là những cây cầu

                                                                                 Vượt sông sâu nối hai đầu xa mãi

      Những cánh đồng, xanh tươi đầy hoa trái
 Cùng người dân đang mê mải tăng gia

       Những cung đường vươn tận đến vùng xa

                                                                                Để kết nối miền sâu, xa, thành thị

                                                                                Và còn nữa bao nhiêu điều phi lý
                                                                                Giờ đổi thay cũng hợp ý dân nhiều

  Lũ tham quan cùng sâu mọt lắm chiêu

                                                                               Giờ cũng cạn đã vơi nhiều em nhỉ

                                                                               Toàn dân ta đâu đâu đều hoan hỷ
                                                                               Tổ quốc mình bao kỳ vĩ vươn cao

                                                                               Tổ quốc ta niềm kiêu hãnh tự hào

                                                                               Cơ đồ, vị thế vươn tầm châu lục

                                                                               Ý Đảng lòng dân vẫn ngày đêm thôi thúc
                                                                               Đất nước trở mình, đầy uy lực Việt Nam

                                                                               Tổ quốc ta... truyền thống mấy ngàn năm

                                                                               Qua tăm tối lại bừng lên rạng rỡ
                                                                               Cả dân tộc thế trống dong cờ mở
                                                                               Đạp hiểm nguy mãi muôn thuở còn vang...

                                                                                Tổ quốc ta...

                                                                                Một trang sử huy hoàng...

                                                                                                                                    Đào Mạnh Thạnh

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 9 NĂM 2023(26/09/2023 2:26 CH)

  BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 8 NĂM 2023(31/08/2023 7:57 SA)

  BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 7 NĂM 2023(31/07/2023 1:46 CH)

  BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 6 NĂM 2023(27/06/2023 8:51 SA)

  BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 5 NĂM 2023(29/05/2023 2:34 CH)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  230 người đã bình chọn
  2582 người đang online