BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 4 NĂM 2022

Đăng ngày 29 - 04 - 2022
100%

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

 “TRÍCH” HƯỚNG DẪN

TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH KIỂU MẪU,

GẮN VỚI RÈN LUYỆN NHÂN CÁCH CỦA CÁC THÀNH VIÊN

TRONG GIA ĐÌNH, NHẤT LÀ THẾ HỆ TRẺ

Ngày 04/4/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã có Hướng dẫn số 23-HD/BTGHU về việc tuyên truyền xây dựng gia đình kiểu mẫu, gắn với rèn luyện nhân cách của các thành viên trong gia đình, nhất là thế hệ trẻ; Bản tin nội bộ huyện trích một số nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng gia đình kiểu mẫu, gắn với rèn luyện nhân cách của các thành viên trong gia đình, nhất là thế hệ trẻ.

2. Thông qua tuyên truyền để cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại khu dân cư, trong hệ thống trường học trên địa bàn. Đồng thời lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa”; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Công tác tuyên truyền cần thiết thực, có trọng tâm trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng và bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, cơ quan, đon vị; phải thiết thực, hiệu quả và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền làm rõ quan điểm gia đình là một trong những nhân tố quan trọng đối với sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước; xây dựng gia đình kiểu mẫu, gắn với rèn luyện nhân cách của các thành viên trong gia đình là một trong những nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền.

2. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình nói chung và những chính sách, pháp luật có tính đặc thù, chuyên sâu, như: Luật phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21/11/2007, Luật Hôn nhân và gia đinh ngày 19/6/2014, Nghị định sổ 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ, Nghị quyết số 33-NQ/TV/ ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quyết định 2238/QĐ-TTg, ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Quyết định số 96/QĐ-TTg, ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; kế hoạch, chương trình hành động của các cấp, các ngành triển khai thực hiện công tác gia đình, nhất là Kế hoạch hành động số 31-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XIII) tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

3. Phản ánh kết quả công tác gia đình trong thời gian qua trên địa bàn huyện và trong cả nước, trong đó tập trung:

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tuyên truyền Quyêt định 2238/QĐ-TTg, ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiền lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Quyết định số 96/QĐ-TTg, ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình giáo dục đạo đức, lối sổng trong gia đình đến năm 2030.

- Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ; đồng thời, đấu tranh chống lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu.

- Cổ vũ, khích lệ các đơn vị, địa phương trong huyện tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình “Gia đình kiểu mẫu”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, "Gia đình văn hóa tiêu biểu, nền nếp ",“Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”,“Vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau”..., góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành chức năng về vấn đề xây dựng gia đình kiểu mẫu, gắn với rèn luyện nhân cách của con trẻ nói riêng, của mỗi thành viên trong gia đình nói chung.

III. CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Thông tin, tuyên truyền trên báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử huyện về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, mô hình “Gia đình kiểu mẫu”, “Gia đình văn hóa tiêu biểu, nền nếp”...

2. Tuyên truyền qua các ấn phẩm tuyên truyền (tờ rơi, Bản tin nội bộ, tài liệu tuyên truyền....); xây dựng tư liệu, bài viết, phóng sự... phản ánh mọi mặt việc xây dựng gia đình kiểu mẫu, gắn với rèn luyện nhân cách của các thành viên trong gia đình.

3. Tuyên truyền trực quan bằng khẩu hiệu, pano, băng dôn, áp phích... trên các tuyến giao thông, trục đường chính, khu vực thị trấn, trung tâm xã, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng về ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6)...

4. Tuyên truyền, phổ biển trên các website, cổng thông tin điện tử huyện và các xã, thị trấn; trên hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường thời lượng tuyên truyền về nguyên tắc ứng xử trong gia đình, ứng xử trong quan hệ anh, chị, em...

5. Tuyên truyên thông qua hội nghị thường kỳ của câp ủy, cơ quan, đơn vị và hội nghị báo cáo viên hằng tháng của huyện.

IV. TỔ CHỨC THƯC HIỆN

1. Các Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy:

- Chỉ đạo quán triệt, phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong nhân dân.

- Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xây dụng và bổ sung qui chế hoạt động của tổ chức, cơ quan, đơn vị, các qui ước, hương ước tại các thôn, cộng đồng dân cư về gia đình và các lĩnh vực có liên quan đến gia đình theo hướng lấy hoạt động của gia đình làm trọng tâm, hướng đến mục tiêu xây dụng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền về xây dụng gia đình kiểu mầu, gắn với rèn luyện nhân cách của các thành viên trong gia đình tại cơ sở, cơ quan, đơn vị.

- Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống gia đình vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình, các gia đình điển hình, tiêu biêu trong xây dựng gia đình kiểu mẫu, gắn với rèn luyện nhân cách của các thành viên trong gia đình.

- Đưa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo xây dụng xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu (theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy định các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu) thành nội dung sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy để lãnh, chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí kiểu mẫu, trong đó có gia đình kiểu mẫu.      

2. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện:

- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, bảo vệ sự ổn định và phát triển của gia đình, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

- Hướng dẫn, tổ chức chiến dịch truyền thông hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6) phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của địa phương, đơn vị.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tuyên truyền cổ động trực quan về xây dụng gia đình kiểu mẫu, gắn với rèn luyện nhân cách của các thành viên trong gia đình, nhất là thế hệ trẻ.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:

- Chỉ đạo, hưóng dẫn thực hiên Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 (theo Quyểt định số 96/QĐ-TTg, ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

- Chỉ đạo lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, trong các nhà trường phù hợp với từng cấp học; nâng cao hiệu quả thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các trường học trên địa bàn toàn huyện.

4. Ủy ban Mặt trân Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội:

- Tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa”; thực hiện tôt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình.

- Chỉ đạo tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình “Gia đình kiểu mẫu ”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình văn hóa tiêu biểu, nền nếp”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau ”, “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”...', tăng cường giáo dục nền nếp, lối sống tích cực, văn minh cho từng thành viên trong gia đình nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện:

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác gia đình, xây dụng gia đình kiếu mẫu, cụ thể: (1) Việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau đang triển khai trên địa bàn huyện, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, (2) Tăng thời lượng truyền thanh, nâng cao chất lượng chuyên mục, phóng sự, tin bài tuyên truyên về xây dựng gia đình kiểu mẫu; vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ, đấu tranh chống lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình; thông tin kịp thời, đây đủ, sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình; đồng thời phê phán, lên án, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác gia đình và lĩnh vực gia đình./.

                                                                             Ban Biên tập

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH,

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

THÁNG 4 NĂM 2022

Tình hình kinh tế - xã hội

- Sản xuất nông nghiệp: chỉ đạo chăm sóc và kịp thời phát hiện, phòng trừ các loại sâu bệnh cho lúa, cây màu vụ chiêm xuân, nhất là bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa. Tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; phương án sản xuất vụ Thu mùa năm 2022. Xây dựng vùng liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm lúa với Công ty CP mía đường Lam Sơn tạo vùng nguyên liệu cho Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Tâm Phú Hưng diện tích gần 100ha.  

- Công tác xây dựng nông thôn mới: Triển khai kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn NTM năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tổ chức thẩm định cho 03 thôn NTM xã Thiệu Quang đạt chuẩn NTM.

- Sản xuất công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại: Giá trị sản xuất ước đạt 141 tỷ đồng, tăng 13,8% so với CK. Lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, cơ quan chức năng làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2022. Chỉ đạo tổ chức thành công Triển lãm giới thiệu hình ảnh tư liệu lịch sử, các ấn phẩm, sách, báo và các sản phẩm đúc đồng truyền thống của làng Trà Đông, xã Thiệu Trung và một số sản phẩm truyền thống đặc trưng, sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện. Thành lập mới 06 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp 4 tháng đầu năm lên 16 doanh nghiệp (đạt 29,1% KH). Đến nay, vốn của tỉnh đầu tư dự toán giao 36,4 tỷ đồng, ước thực hiện giải ngân 11,8 tỷ đồng, đạt 32,3%; vốn đầu tư ngân sách huyện dự toán giao 274,9 tỷ đồng, ước thực hiện giải ngân 31,4 tỷ đồng, đạt 11,4%; vốn đầu tư ngân sách xã dự toán giao 75 tỷ đồng, ước thực hiện giải ngân 19,2 tỷ đồng, đạt 25,3%.

- Công tác thu, chi ngân sách và quản lý tài nguyên, môi trường: Thu ngân sách tháng 04 là 36,7 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng 190,3 tỷ đồng, đạt 55% dự toán huyện giao; đạt 84% dự toán tỉnh giao.

- Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo: Tập trung chỉ đạo các nhà trường trong toàn huyện thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo kế hoạch của ngành; tổ chức thành công giao lưu học sinh năng khiếu cho học sinh lớp 5; giao lưu học sinh giỏi lớp 8 và bồi dưỡng dự tuyển học sinh giỏi lớp 9 năm học 2022 - 2023; chỉ đạo các nhà trường tiểu học và THCS thành lập Hội đồng chọn sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7.

- Lĩnh vực Văn hóa thông tin, thể dục thể thao: Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện như: kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành Đền thờ tại di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu; 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); tuyên truyền Lễ công bố huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn NTM năm 2020 và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba…Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao toàn huyện lần thứ VI; Xây dựng kế hoạch tham dự giải Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợt, Gorl Hè Sầm Sơn Cúp Thabrew Silver Beer năm 2022.

- Lĩnh vực y tế tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cùng với việc chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, trong tháng đã khám 10.495 lượt người, tăng 10,3% so với CK. Đến nay tình hình dịch trên địa bàn huyện được kiểm soát ổn định; đến ngày 20/4/2022, toàn huyện đã có 103.078 người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin, đạt tỷ lệ 101%; có 102.972 người tiêm 2 mũi, đạt tỷ lệ 101%; 11.432 người từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm đủ mũi cơ bản, đạt tỷ lệ 100%; số người tiêm mũi bổ sung 7.859 người; số người tiêm mũi nhắc lại 59.367 người; riêng chiến dịch mùa xuân tiêm được 11.009/11.187 đạt tỷ lệ 98,4%; hiện đang điều trị tại khu thu dung điều trị của huyện 0 người; 25.086 người đã hoàn thành điều trị tại nhà; 65 người đang điều trị tại nhà.

- Lĩnh vực Lao động - TBXH: Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp hỗ trợ công tác an sinh xã hội cho các đối tượng trong đó: hỗ trợ cứu nạn cho 5 trẻ em bị đuối nước với số tiền trên 200 triệu đồng; Quỹ Thiện Tâm trao tặng quà cho 74 thương bệnh binh nặng từ 81% trở lên mỗi suất trị giá 15 triệu đồng.

Tình hình công tác quốc phòng - an ninh

Tổ chức huấn luyện và bắn đạn thật cho dân quân năm thứ nhất, thành lập Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập PCLB-TKCN và diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho 900 nam công dân độ tuổi 17, triển khai công tác Tuyển sinh quân sự, phối hợp phúc tra quân nhân dự bị.

Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ trên lĩnh vực an ninh thông tin, văn hóa, tư tưởng. Trong tháng, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 08 vụ việc, tăng 03 vụ so với CK; xử lý 87 trường hợp vi phạm trật tự ATGT.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

- Công tác chính trị tư tưởng: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trong đó trọng tâm tuyên truyền các sự kiện lớn của huyện; công tác xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo tổng kết Cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu. Tổ chức hội nghị sơ kết quý I, Ban chỉ đạo 35 về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình hình mới; chỉ đạo báo cáo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị “về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong tháng đã tổ chức 01 lớp kiểm tra nhận thức Đảng cho 40 học viên, tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022.

- Công tác tổ chức, cán bộ: Ban Thường vụ Huyện ủy đã điều động, luân chuyển 05 cán bộ thuộc diện quản lý; thống nhất giới thiệu nhân sự, bổ nhiệm, kiện toàn các chức danh cho 10 cán bộ theo thẩm quyền. Tổ chức rà soát, xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW, Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư. Tập trung lãnh đạo Đại hội Đoàn thanh niên; Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Phối hợp với Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tổ chức khám sức khỏe cho 118 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tổ chức kiểm tra nhận thức Đảng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng cho 39 quần chúng đợt 19/5.

- Công tác kiểm tra, giám sát: Lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Huyện ủy, giám sát thường xuyên theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ kiểm tra do cấp ủy giao. Tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về tích tụ tập trung đất đai để phát triển Nông nghiêp quy mô lớn công nghệ cao và Đề án về phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng NTM trên địa bàn huyện tai Đảng ủy xã Thiệu Hòa và Thiệu Nguyên. Chỉ đạo tập trung giải quyết đơn thư, kiến nghị đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thời gian theo quy định, giữ vững ổn định chính trị.

- Hệ thống dân vận tập trung nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào vận động Nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp nâng cấp mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh trên địa bàn huyện; chỉ đạo xây dựng mô hình chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ. Tăng cường phối hợp với các ban ngành cấp tỉnh để khảo sát hiện trạng, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc vận động hỗ trợ nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa UBND huyện với Ban Dân vận Huyện ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, giai đoạn 2022-2026. Chỉ đạo kiểm tra thực hiện Đề án về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân Vận khéo” trên địa bàn huyện tại xã Thiệu Quang và Hội nông dân huyện.

- Hoạt động của HĐND huyện: Tăng cường đôn đốc các ngành giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện tổ chức giám sát chuyên đề công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử cách mạng, di tích văn hóa tại xã Thiệu Toán và Thiệu Giao.

- Hoạt động của UBND huyện: Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các mặt; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan hành chính trên địa bàn huyện. Quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo theo quy định. Thực hiện rà soát hồ sơ công chức, viên chức trong công tác chuyển ngạch, tuyển dụng, bổ nhiệm tại các cơ quan trên địa bàn huyện. Xây dựng Đề án sáp nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa. Chỉ đạo chăm sóc, phòng bệnh trên cây trồng vụ Chiêm Xuân; chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ GPMB, tiến độ xây dựng các công trình, dự án; quan tâm đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -  xã hội: Tổ chức sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cao điểm ra quân đồng loạt tổng vệ sinh môi trường đối với các đơn vị, hệ thống chính trị cơ sở, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, chỉnh trang bộ mặt đô thị, góp phần xây dựng nông thôn mới trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị của huyện. Tổ chức đăng ký, triển khai xây dựng mô hình KDC “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, “gắn biển đường và đánh số nhà” trên địa bàn của các thôn trong huyện. Chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm Công văn số 536-CV/HU, ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy, kết quả: trong 4 tháng đầu năm đã vận động nhân dân hiến hơn 5.575m2 đất (có trên 1.000m2 đất ở); thành lập đoàn công tác tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các xã trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu 2022. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, các câu lạc bộ phát triển kinh tế, vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, vệ sinh an toàn thực phẩm, phát động tháng công nhân... Hội Cựu chiến binh huyện tiếp tục chỉ đạo cấp hội cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, đến nay đã có 18/25 đơn vị tổ chức ĐH; Đoàn thanh niên các cấp tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027, tính đến ngày 20/4/2022 đã có 20/25 đơn vị tổ chức ĐH; bầu bổ sung Phó bí thư Huyện đoàn kiêm nhiệm, nhiệm kỳ 2017-2022.

                                                                   Trịnh Văn Đệ

                                                        Chánh Văn phòng Huyện ủy

XÃ THIỆU LONG, ĐIỂM SÁNG XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN

MỚI NÂNG CAO THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011- 2021, tranh thủ sự lãnh đạo, hỗ trợ của cấp trên, cùng với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm của đảng bộ và nhân dân, xã Thiệu Long đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Với kết quả xã đạt chuẩn NTM, đã làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn trong xã; kinh tế - xã hội được phát triển mạnh hơn; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm củng cố, nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên; vai trò, vị trí chủ thể của người dân được chú trọng, phát huy; sản xuất nông nghiệp từng bước được chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý hơn, theo hướng khai thác tiềm năng lợi thế phát triển; kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước, trường học từng bước được hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đời sống và sản xuất.

Bước sang năm 2022, nhằm tiếp tục khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của xã và phấn đấu xây dựng xã Thiệu Long đạt tiêu chí xã NTM nâng cao, các thôn đạt NTM kiểu mẫu theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2022 và 2 thôn đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đã ban hành Kế hoạch vế sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM, đồng thời tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, vận động tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong toàn xã. Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể xã, hội, các chi bộ xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình để cụ thể hóa thực hiện tại đơn vị, tổ chức của mình. Tổ chức thực hiện đăng ký và phát động thi đua về thực hiện các tiêu chí về xây dựng xã NTM nâng cao và thôn NTM kiểu mẫu, đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân trong xã và bà con đang học tập, công tác và sinh sống xa quê hiểu rõ mục đích và ý nghĩa về công tác xây dựng xã NTM nâng cao và thôn NTM kiểu mẫu. Với quan điểm lấy người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, theo phương châm:“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”; kết quả triển khai, tổ chức thực hiện được nhân dân đồng thuận, đồng lòng, hưởng ứng nhiệt tình, thực hiện với trách nhiệm cao.

Kết quả 3 tháng đầu năm 2022, xã Thiệu Long triển khai, thực hiện xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu đã đạt kết quả khá toàn diện và rất phấn khởi trên các lĩnh vực. Tiêu biểu, nổi bật là 02 thôn Minh Đức và Thành Đạt xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, như: Vận động 139 hộ nhân dân hiến đất, mở đường, với diện tích là 2.395m2 ; xây mới và trát lại tường rào kiểu mẫu dài 13.200m; làm mới hế thống mương tưới, tiêu và chỉnh trang, nâng cấp để phù hợp với đường, có chiều dài 6.565m; đầu tư mới đường giao thông bê tông đánh bóng mặt đường dài 5.700m; đầu tư đường nhựa asphalt dài 200m...Toàn xã đã hoàn thành đặt tên đường và gắn biển số nhà. Vận động con em thành đạt ở địa phương và xa quê đóng góp nguồn lực để xây dựng các tuyến tường rào, đường giao thông, điện chiếu sáng, cột bát giác, chỉnh trang nhà văn hóa, sân thể thao các thôn, cổng làng...kinh phí đầu tư đạt khoảng 2,5 tỷ đồng.

Đến hết tháng 3/2022, nhân dân trong xã tự đóng góp xây dựng các công trình đường giao thông, tường rào, mương thoát nước khu dân cư trị giá khoảng 12 tỷ đồng. Nhân dân xây mới chỉnh trang nhà cửa hộ gia đình dự kiến trị giá 70 tỷ đồng. Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thanh Hóa tài trợ khu trạm y tế trị giá 4 tỷ đồng; xã đã đầu tư xây mới khu trường Mầm non và sân thể chất của trường THCS trị giá hơn 7 tỷ đồng...Đến đầu tháng 4 năm 2022, qua rà soát, kiểm tra, Thiệu Long đã đạt 12/15 tiêu chí xã NTM nâng cao, 02 thôn xây dựng NTM kiểu mẫu là Minh Đức và Thành Đạt đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí kiểu mẫu.

Trong  thời gian tới, Thiệu Long sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp rải nhựa tuyến đường trục chính vào trung tâm xã, chỉnh trang, nâng cấp Đài tưởng niệm Liệt sỹ, đồng thời tăng cường đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về tầm quan trọng của việc xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2022. Nhiệm vụ thời gian tới là rất quan trọng, khối lượng công việc lớn, nhưng thời gian không còn nhiều, vì vậy, Đảng ủy, UBND, các đoàn thể trong xã thường xuyên bám sát nghị quyết, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, triển khai, thực hiện với tinh thần quyết liệt, sâu sát, đề ra giải pháp hiệu quả, khả thi nhất để thực hiện đạt kết quả cao, quan tâm, chủ trọng hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí còn lại, phấn đấu 2 thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu là thôn Minh Đức và thôn Thành Đạt trong quý 2, xã NTM nâng cao hoàn thành trước tháng 7 năm 2022, và được cấp thẩm quyền công nhận trong quí 3 năm 2022./.  

                                                            Hoàng Đình Quế

                                                         BT Đảng ủy - CT HĐND

                                               Trưởng BCĐ XDNTM xã Thiệu Long

 

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG,

 ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM  SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

ĐỂ ĐẢNG TA LUÔN THỰC SỰ  “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH”

Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" xác định: Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng...

Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu tổng quát “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế ký XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội XIII xác định: Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành một số kết luận, quy định, chỉ thị, nhất là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Kết luận số 21-KL/TW đã xác định mục tiêu: “Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trong thời gian tới, để Đảng ta luôn thực sự “là đạo đức, là văn minh”, đạt được mục tiêu mà Kết luận 21-KL/TW nêu lên, năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần quán triệt và thực hiện nghiêm là:

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình.

Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị. Kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiến hành đồng thời việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục nghiên cứu phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp thực tiễn Việt Nam. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế xây dựng cơ sở khoa học vững chắc cho việc hoạch định, thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí và nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp; thực hiện nghiêm các quy định nêu gương của Đảng, quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải tiên phong, gương mẫu. Nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của đảng viên, đạo đức công vụ, chuẩn mực, giá trị con người Việt Nam phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ công chức, viên chức rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trước Đảng và nhân dân. Kiên quyết chống biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương, “lợi ích nhóm”.

Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, quán triệt sâu sắc vai trò của công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, có ý nghĩa quyết định mọi thành công của cách mạng nước ta cả trước mắt và lâu dài.

Tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ gắn với tăng cường trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong công tác cán bộ. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ một cách thực chất và hiệu quả; bảo đảm đúng quy định, quy trình, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong từng khâu của công tác cán bộ.

Thực hiện thí điểm một số chủ trương như: Người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình, bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình; giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí và thông qua sản phẩm cụ thể; gắn đánh giá cá nhân với tập thể, với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ. Chủ động phát hiện nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chuẩn bị cho nhiệm kỳ tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý.

Ba là, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Tập trung rà soát, thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế hiện có, bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Khẩn trương hoàn thiện các cơ chế về phân cấp quản lý cán bộ, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ nhân sự; đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, tuyển dụng công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú ý quản lý cán bộ, đảng viên làm việc trong lĩnh vực đặc thù, nghiên cứu, học tập, lao động, công tác ở nước ngoài; kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; xây dựng cơ chế phát hiện, lựa chọn, trọng dụng nhân tài, cán bộ có năng lực nổi trội, cán bộ trẻ để đào tạo, bổ sung cán bộ cho Đảng; thu hút và khuyến khích cán bộ làm việc trong các cơ quan, lĩnh vực, địa bàn đặc thù, phức tạp, trọng yếu.

Nghiên cứu, ban hành các cơ chế về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xử lý tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cơ chế bảo vệ, khuyến khích nhân dân phản ánh, tố giác cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực.

Chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật.

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.Tập trungvàophòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, cơ sở.

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề, tập trung giám sát cán bộ, đảng viên có lời nói, việc làm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là những vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Năm là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trực tiếp phản ánh, góp ý với cấp ủy đảng về công tác cán bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; của báo chí. Hoàn thiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở để thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của chính quyền các cấp. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp, đối thoại với công dân; tiếp nhận và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề nhân dân phản ánh, khiếu kiện, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên./.

                                                                             Ban biên tập

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, 

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục có một vị trí và vai trò vô cùng quan trọng. Người chỉ rõ nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục vì con người, có vai trò huấn luyện, bồi dưỡng, phát triển toàn diện con người Việt Nam mới xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ của nền giáo dục là “phải phục tùng đường lối chính trị của Đảng và Chính phủ, gắn liền với sản xuất và đời sống của nhân dân. học phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế”. Giáo dục phải góp phần đào tạo ra được những người lao động mới. Đó là những người có lòng yêu nước nồng nàn, “trung với nước, hiếu với dân”, có đạo đức cách mạng trong sáng, có chí khí hăng hái vươn lên, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, có tinh thần gan dạ, dũng cảm, khiêm tốn, thật thà, cần cù, tiết kiệm, trong sạch, giản dị, có tri thức và sức khoẻ để trở thành những người chủ tương lai của đất nước, “những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên”.

Muốn đạt được những mục tiêu đó, nội dung giáo dục phải toàn diện, phù hợp với tính chất của trường học dưới chế độ mới; phù hợp với đặc điểm Việt Nam trong bối cảnh chung của thế giới. Nội dung đó bao gồm cả văn hóa, chuyên môn nghề nghiệp, các ngành nghề liên quan trực tiếp tới công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; các lĩnh vực an ninh, quốc phòng liên quan tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong giáo dục, kiến thức là rất cần thiết, nhưng Người cũng chỉ ra rằng, đạo đức đóng vai trò quan trọng không kém. Người khẳng định: “Giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản... thì còn làm nổi việc gì?”.

Nói chuyện với cán bộ sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 21/10/1964, Người chỉ rõ: “Dạy cũng như học phải chú trọng đến cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc, rất quan trọng. Nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng”. Trong bức thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ và thanh niên ngày 31/10/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đối với Đại học thì cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn của nước ta, để thiết thực giúp ích cho công cuộc xây dựng nước nhà. Trung học thì cần đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà, bỏ những phần nào không cần thiết cho đời sống thực tế. Tiểu học thì cần giáo dục các cháu thiếu nhi: Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của công” .

Để đạt được mục tiêu đề ra và nội dung giáo dục trở thành hiện thực, cần phải có phương châm, phương pháp giáo dục đúng đắn, nhằm làm cho học sinh học tập, rèn luyện một cách tự giác và tích cực để tiếp thu được nội dung giáo dục, chuyển hóa nội dung giáo dục thành phẩm chất tốt đẹp của nhân cách. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi giáo dục là một mặt trận quan trọng, giáo dục cho tất cả mọi người và làm sao hướng tới cả dân tộc được học, mọi người được học Ý tưởng kiến tạo “nền giáo dục cho tất cả mọi người” đã được Hồ Chí Minh đề ra và luôn theo đuổi trên con đường cách mạng. Năm 1919, trong bản Yêu sách của nhân dân An Nam gửi Hội nghị Véc-xây, Người nêu rõ điểm thứ 6 ghi rõ phải có quyền “Tự do học tập” cho tất cả các giai tầng ở Việt Nam. Học tập, giáo dục không phải là đặc quyền của riêng một nhóm người nào, mà là quyền chung, quyền cơ bản của tất cả mọi người, không phân biệt giai cấp, tầng lớp, lứa tuổi, giới tính trong xã hội.

Theo Hồ Chí Minh, học và hành là hai khâu của quá trình nhận thức gắn bó khăng khít với nhau, chỉ khi học đi đôi với hành, học tập kết hợp với lao động sản xuất thì người học mới rèn luyện được cả tri thức và kỹ năng, mới gắn tri thức với thực tiễn xã hội. Người chỉ rõ: “Lý luận phải đem ra thực hành. Thực hành phải nhằm theo lý luận. Lý luận cũng như cái tên (hoặc viên đạn). Thực hành cũng như cái đích để bắn. Có tên mà không bắn, hoặc bắn lung tung, cũng như không có tên. Lý luận cốt để áp dụng vào thực tế. Chỉ học thuộc lòng, để đem loè thiên hạ thì lý luận ấy cũng vô ích. Vì vậy, chúng ta phải gắng học, đồng thời học thì phải hành...”.

Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Người nhấn mạnh “Giáo dục các em là việc chung của gia đình, của trường học và xã hội. Bố mẹ, thầy giáo và người lớn phải cùng nhau phụ trách; trước hết là phải làm gương cho các em trước mọi việc”. Vì vậy, giáo dục phải kết hợp cả ba khâu giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội. Người nhận thấy, “trồng người” là sự nghiệp vẻ vang nhưng rất công phu, bền bỉ, khó khăn và phải có sự phối hợp của nhiều lực lượng mới đạt kết quả tốt

Quan điểm kết hợp giáo dục nhà trường, gia đình, xã hội của Người đã trở thành phương châm giáo dục được các cấp quản lý và các cơ sở giáo dục cố gắng thực hiện. Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở những người làm công tác giáo dục phải nhận thức đúng đắn giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng, các cấp, các ngành và toàn dân, kết quả giáo dục tuỳ thuộc rất nhiều vào sự tham gia tích cực, sự giúp đỡ thiết thực và sự giác ngộ về trách nhiệm đối với giáo dục của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội. Để có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội cần phát huy dân chủ, xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa thầy với thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau, giữa nhà trường với nhân dân. Để gắn kết các yếu tố nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục cần chú trọng các phong trào thi đua. Người dành sự quan tâm chỉ đạo cụ thể, sát sao các phong trào thi đua, như phong trào “Người tốt, việc tốt” trong toàn quốc, phong trào “Dạy tốt - học tốt” trong nhà trường, đề xuất công tác Trần Quốc Toản, phong trào “Kế hoạch nhỏ” cho các cháu thiếu niên và nhi đồng,.. nhằm tạo nên môi trường xã hội rộng lớn và thuận lợi cho công tác giáo dục.    

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, dạy học nhằm phát triển trí tuệ, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Trong giáo dục, người học bao giờ cũng là trung tâm, Hồ Chí Minh luôn lưu ý những người dạy, những nhà giáo phải chú ý tới đặc điểm của đối tượng, phải “đóng giầy theo chân”, không phải “khoét chân cho vừa giầy”. Điều này đòi hỏi người thầy phải bám sát, hiểu rõ đặc điểm đối tượng người học từ đó có phương pháp dạy phù hợp nhằm đảm bảo tính vừa sức. Người nhiều lần bày tỏ quan điểm chống lại cách dạy, cách học không hướng vào sự phát triển của người học, không kích thích sự suy nghĩ trong học tập. Người yêu cầu phải tránh lối dạy nhồi sọ. Người thầy cần phải có phương pháp dạy sao cho phát huy tốt tính chủ động, sáng tạo của người học. Cần phải thực hành dân chủ trong giáo dục. Đối với mọi vấn đề “thầy và trò cùng nhau thảo luận, ai có ý kiến gì đều thật thà phát biểu. Điều gì chưa thông suốt, thì hỏi, bàn cho thông suốt”. Đây là quan điểm mới trái ngược với phương pháp giáo dục nhồi sọ, áp đặt của chế độ thực dân, phong kiến.

Trong toàn bộ di sản tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng về tự học, đặc biệt là tấm gương mẫu mực tự học và học suốt đời của Người là bài học vô cùng quý giá đối với các thế hệ người Việt Nam, vấn đề cơ bản nhất, nổi bật nhất là vấn đề xây dựng và hoàn thiện con người thông qua hoạt động giáo dục và tự giáo dục. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (năm 1947), khi nói về công tác huấn luyện cán bộ, Người đã có những chỉ dẫn xác đáng “Lấy tự học làm cốt. Do thảo luận và chỉ đạo giúp vào”. Sau này, khi nói về công tác huấn luyện và học tập (năm 1950), Người lại nhấn mạnh: “Phải nâng cao và hướng dẫn việc tự học”. Những lời dạy ngắn gọn của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm nổi bật lên tính cần thiết của việc tự học và mối liên hệ khăng khít của các chủ đề tham gia vào quá trình tự học.

Học tập là công việc đòi hỏi mỗi người phải luôn tự trau dồi kiến thức của mình qua nhiều hình thức học tập đa dạng, học mọi nơi, mọi lúc. Hồ Chí Minh lưu ý: “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhay và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót lớn”. Với Người học tập là một sống việc suốt đời, là một nhiệm vụ cách mạng. Xã hội ngày càng phát triển, công việc ngày càng nhiều, máy móc ngày càng tinh xảo, để không lạc hậu, không bị đào thải, phải không ngừng học tập. Người khẳng định “Học không bao giờ cùng. Học mãi để tiến bộ mãi. Càng tiến bộ, càng thấy phải học thêm”. Sự học là vô cùng vì “dừng lại là lùi bước, là lạc hậu, mình tự đào thải mình trước”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi thầy giáo, cô giáo phải là những người chiến sĩ trên mặt trận giáo dục; là “những người vẻ vang nhất, là những người anh hùng vô danh”. Người luôn có sự tin tưởng và mong muốn các thế hệ học sinh không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện tốt để mai sau trở thành những người có ích cho Tổ quốc.

Theo Hồ Chí Minh, vấn đề then chốt quyết định chất lượng giáo dục là xây dựng đội ngũ những nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Bởi vì “nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục, phải xây dựng đội ngũ những người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo. Đó là những người yêu nghề, yêu trường, hết lòng thương yêu, chăm sóc, giáo dục học sinh, không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng “khó khăn thì phải chịu trước thiên hạ, sung sướng thì hưởng sau thiên hạ”. Phải thường xuyên tự bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, phương pháp sư phạm để thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo; chủ động thích ứng với điều kiện và đối tượng trong quá trình dạy - học hiện nay. Cũng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy “người huấn luyện phải học thêm mãi thì mới làm được công việc huấn luyện của mình”. Người dẫn lại câu nói của Khổng Tử: “Học không biết chán, dạy không biết mỏi”, và lời dạy của Lênin: “Học, học nữa, học mãi” để nhấn mạnh rằng người huấn luyện nào tự cho mình là đã biết đủ rồi thì người đó dốt nhất. 

Có thể khẳng định, những quan điểm sáng tạo, tấm gương về tự học và học tập suốt đời và đổi mới về giáo dục của Hồ Chí Minh chính là nền tảng tư tưởng cho việc thực hiện công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của Đảng và Nhà nước ta trong 35 năm đổi mới và tiếp tục được khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng,sử dụng, đãi ngộ nhân tài...” ./.

TS. Lê Thị Mai Hoa

 

ÔNG NGUYỄN CHÍ HÙNG - BÍ THƯ CHI BỘ,

TRƯỞNG TIỂU KHU 4, THỊ TRẤN THIỆU HÓA

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC

 

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, trong 5 năm qua, ông Nguyễn Chí Hùng - Bí thư chi bộ, trưởng Tiểu khu 4 “Thị trấn Thiệu Hóa” đã có nhiều cố gắng phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện và đã đạt được nhiều kết quả, việc làm tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Là Bí thư chi bộ, trưởng tiểu khu, bản thân ông Hùng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn  đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua, Chi bộ Tiểu khu 4 triển khai tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05 đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân thực hiện. Bản thân ông đã cùng với cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận tiểu khu gương mẫu đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, có nhiều biện pháp phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên; trong quá trình lãnh đạo chi bộ, bản thân ông luôn gần gũi nhân dân, tôn trọng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, qua đó đề ra biện pháp lãnh đạo chi bộ, đề xuất với đảng ủy có kế hoạch, biện pháp đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

  Quán triệt Phương châm “ Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển”, bản thân ông đã cùng với tập thể chi ủy chi bộ, Ban Công tác mặt trận tiểu khu tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của tiểu khu, của thị trấn đến với đảng viên và nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà cấp ủy giao; mặt khác, chi bộ lãnh đạo phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của đảng viên và nhân dân để phản ánh, kiến nghị kịp thời với cấp ủy Đảng và chính quyền thị trấn có giải pháp xử lý, giải quyết kịp thời.

Bản thân ông luôn có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể chi ủy chi bộ lãnh đạo cũng cố, giữ vững sự đoàn kết trong cấp ủy, chi bộ, từ đó tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng , pháp luật Nhà nước và các nghị quyết, kế hoạch mà Đảng ủy thị trấn Thiệu Hóa đề ra. Trong công tác, ông Hùng luôn chủ động, tích cực, lãnh đạo, chỉ đạo Ban công tác mặt trận tiểu khu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chi bộ đã luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt. Luôn quan tâm, lãnh đạo nhân dân tiểu khu hưởng ứng và thực hiện tốt nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng khu dân cư văn hóa, công tác vệ sinh môi trường; thường xuyên quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách xã hội, làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, động viên thăm hỏi các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công trong các dịp lễ, tết...

Nhằm triển khai, tổ chức thực hiện tốt  nhiệm vụ xây dựng và chỉnh trang đô thị văn minh, bản thân ông Hùng luôn tìm hiểu các văn bản để lãnh đạo, tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong thời gian qua, trên địa bàn tiểu khu 4 thi công nhiều dự án trọng điểm của huyện, chi bộ tiểu khu 4 đã triển khai, tuyên truyền vận động các hộ nhân dân tự nguyện giải phóng mặt bằng để thực hiện theo chỉ đạo của huyện và thị trấn, như: Dự án đường đôi Bờ Bắc - kênh Nam, dự án đầu tư xây dựng đường trung tâm Đô thị  Quốc lộ 45 đi thôn Đỉnh Tân xã Thiệu Phú, dự án khu đô thị Tây Bắc thị trấn Vạn Hà giai đoạn 1, dự án lát đá vỉa hè Quốc lộ 45... Kết quả các dự án  này đã và đang thi công, đem lại kết quả thành công tốt đẹp, mang lại sự khang trang sạch, đẹp, văn minh, làm thay đổi bộ mặt thị trấn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Thị Trấn Thiệu Hóa về xây dựng nhà văn hóa theo tiêu chí mới, tôi đã cùng chi ủy tiểu khu lãnh đạo chi bộ triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân huy động nguồn lực, kinh phí, đã huy động được sự đóng góp của nhân dân với 1,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo xây dựng mô hình khu dân cư an toàn, không có tệ nạn xã hội, không vi phạm luật an toàn giao thông... Phát động phong trào xây dựng đô thị văn minh, vệ sinh môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Công tác xóa đói giảm nghèo luôn được quan tâm chỉ đạo đạt hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm còn 1,4%; tỷ lệ đạt gia đình văn hóa bình quân đạt 90%, khu dân cư tiên tiến. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; hoạt động của các tổ hòa giải tại tiểu khu được duy trì, đã kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ nhân dân, được nhân dân tin yêu, góp phần giữ vững ổn định tình hình cơ sở, không phát sinh điểm nóng. Chi bộ đã lãnh đạo,  thường xuyên quan tâm thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, động viên kịp thời các thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, chấp hành nghiêm túc lệnh gọi nhập ngũ, luôn hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân.

Chính từ những cố gắng của bản thân, tinh thần trách nhiệm cao của một bí thư chi bộ, trưởng tiểu khu mà trong 3 năm qua, ông Hùng đã liên tục được Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khen thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt, trong dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Chí Hùng vinh dự được chọn cử về dự Hội nghị và được Chủ tịch UBND huyện tặng "Giấy khen" vì có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

  Ban Biên tập

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

LÀNG NGHỀ BÁNH ĐA LÀNG ĐẮC CHÂU - XÃ TÂN CHÂU

Làng Đắc Châu (Làng Chòm) xã Tân Châu xưa nay được biết đến là làng nghề truyền thống bánh đa, bánh đa nem. Nghề được hình thành từ khi nào thì các cụ cũng không nắm rõ cũng chỉ biết là thấy ông bà, bố mẹ làm rồi đi học về đỡ ông bà bố mẹ phơi bánh và tập tráng để đỡ cho bố, mẹ nghỉ ngơi ăn cơm hoặc nghỉ giữa giờ. Sau thời gian dài chà truyền con nối đến ngày nay được biết đến như một làng nghề truyền thống phát triển mạnh mẽ, tạo công ăn việc làm cho nhân dân, đem lại thu nhập khá đóng góp không nhỏ và sự phát triển của quê hương làm thay đổi tích cực về kinh tế xã hội cho người dân làng nghề. Các thôn trong làng nghề trong năm 2022 đều đang phấn đấu xây dựng thôn kiểu mẫu.

Xưa kia sản xuất chủ yếu là thủ công xay bột bằng sức người, tráng bánh bằng than đá…Hiện nay với tiến bộ của khoa học, kỹ thuật bà con làng nghề đã ứng dụng vào sản xuất nên đã thay sức người và tăng năng xuất lao động và chất lượng sản phẩm. Theo thống kê của UBND xã thì nghề bánh đa, bánh đa nem được nhân rộng ra toàn xã ước tính có khoảng 500 hộ sản xuất, tạo việc làm cho khoản 1000 nhân lực lao động có thu nhập ổn định. Bánh được sản xuất với quy mô chủ yếu theo hộ gia đình, tuy theo nhu cầu của thị trường mà bánh có nhiều loại khác nhau, khối lượng cũng khác nhau, không đồng nhất một loại bánh. Bánh được sản xuất từ nguyên liệu chủ yếu đến từ nông nghiệp, bao gồm: Gạo, vừng, bột sắn, muối, đường, kẹo đắng, gấc…

Trước khi làm bánh thì công tác chuẩn bị rất quan trọng, gạo sau khi ngâm khoảng 60 phút đem đãi sạch sạn vớt để ráo nước và đem vào xay, sau đó đem pha các loại gia vị, như bột sắt, muối, kẹo đắng…tùy từng loại sau đó đem đi tráng. Sản xuất bánh tráng thủ công chủ yếu do các chị em phụ nữ làm, vừng được rãi lên bánh sau khi bánh đã chín rồi đem đặt ra trành, tiếp đến là đem ra nắng phơi khô. Sản phẩm bánh đa sau khi thành phẩm được tiêu thu rất rộng rãi từ nam ra bắc, có khi gửi ra cả nước ngoài. Theo anh Lê Huy Hùng, chủ hộ sản xuất bánh lâu năm trong thôn thì bánh chủ yếu gửi xe đi tiêu thu khắp nơi từ Bắc vào Nam, cụ thể như Hà nội, Quảng ninh, Sơn La, Đắc lắc, TP HCM, Đồng Nai, Bình dương…Những nơi đó đều có bà con lấy bánh khô rồi quạt bằng than hồng truyền thống; một số hộ còn dùng máy nướng bánh… Anh Lê Huy Hùng cho biết, một ngày gia đình anh với 02 lao động làm bình quân 60kg gạo cho ra khoảng 1.200 bánh loại 2500 đồng/chiếc, trừ chi phí còn thu nhập khoảng 900.000 đồng, thu nhập mỗi lao động khoảng 450.000 đồng/ngày. Hiện nay, với sự thuận tiện của giao thông, nên một số hộ đến mua sỉ bánh đa của hộ dân đã đầu tư máy nướng bánh và sắm phương tiện ô tô để phục vụ cho tiêu thụ sản phẩm; tiêu biểu có gia đình ông Lê Đình Chung thôn Đắc châu 1, ông Trần Công Phúc thôn Đắc Châu 2. Ông Lê Huy Hùng thông Đắc Châu 1... và nhiều hộ khác có thu nhập cao.

Nghề làm bánh đa làng Đắc Châu đã và đang đem lại thu nhập ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động tại chỗ, góp phần thúc đẩy kinh tế nhiều hộ phát triển khá. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả phấn khởi nêu trên, trong sản xuất bánh đa còn nhiều khó khăn, trăn trở, như: Sản xuất còn nhỏ lẻ theo hộ, phụ thuộc thời tiết; khối lượng sản phẩm tiêu thụ chưa ổn định; làm sao sản xuất bánh đảm bảo an toàn thực phẩm, xây dựng được thương hiệu sản phẩm đạt chất lượng OCOP... nhằm mở rộng thị trưởng tiêu thụ sản phẩm, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho nhân dân….Xuất phát từ tình hình và những trăn trở của bàn con làm nghề, thời gian tới, bà con rất mong muốn sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, các ngành chức năng về hỗ trợ vay vốn để đầu tư máy móc và nguyên liệu cho sản xuất, xây dựng làng nghề tập trung, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi để làng nghề bánh đa tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa./.

                                                                      Quản Bá Lực

                                                                            Cán bộ xã Tân Châu

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

ĐỊA ĐIỂM LỊCH SỬ CÁCH MẠNG NHÀ ÔNG HOÀNG VĂN CÀI

  XÃ THIỆU VŨ, HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA

Nhà ông Hoàng Văn Cài, trước kia là ngôi nhà dân gian truyền thống làm bằng tranh, tre, vách đất nhìn về hướng Tây thuộc làng Yên Lộ xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa. Là địa điểm liên quan trực tiếp đến những sự kiện cách mạng quan trọng của huyện Thiệu Hóa nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung, nơi diễn ra Hội nghị Đại biểu Đảng Bộ tỉnh lần thứ 2 năm 1939.

Địa điểm nhà ông Hoàng Văn Cài gắn liền với thành công của cao trào cách mạng 1936 - 1939 do Đảng bộ Thanh Hóa trực tiếp tổ chức lãnh đạo, là cao trào cách mạng có quy mô rộng lớn mà trước đó chưa từng diễn ra, là kết quả tất yếu của các phong trào đấu tranh kế tiếp bền bỉ, liên tục, kiên cường của nhân dân Thanh Hóa nói chung và các chiến sĩ cộng sản, quần chúng cách mạng ở Thiệu Vũ nói riêng trong việc đấu tranh chống khủng bố vũ trang, khôi phục bảo vệ Đảng bộ tỉnh và cơ sở cách mạng ở địa phương.

Trong cuộc đấu tranh cách mạng, Đảng bộ đã xây dựng được lực lượng chính trị rộng lớn, hùng hậu, được giác ngộ cách mạng sâu sắc, được tổ chức chặt chẽ. Đảng bộ Thanh Hóa trưởng thành trên các phương diện: chính trị, tư tưởng, tổ chức. Trong những năm lãnh đạo phong trào, tuy có thời kỳ không có Đảng bộ cộng sản, đôi khi mất liên lạc với Trung ương nhưng các đảng viên ở Thiệu Hóa nói chung và Thiệu Vũ nói riêng vẫn làm tốt nhiệm vụ của người cộng sản, chịu đựng thử thách, giữ gìn khí tiết, một lòng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, nhiều chiến sĩ cách mạng trong đó có gia đình bà Hoàng Thị Thố, ông Hoàng Văn Đài, ông Hoàng Văn Cài.

Cao trào cách mạng 1936 - 1939 thực sự trở thành cuộc tổng diễn tập cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Thanh Hóa. Cuộc cách mạng tháng Tám do Tỉnh ủy Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo thắng lợi là một khoa học về phương pháp nghệ thuật chỉ đạo khởi nghĩa vừa linh hoạt, vừa kiên quyết, mềm dẻo, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh kinh tế với đấu tranh chính trị, giữa đấu tranh hợp pháp với không hợp pháp... đã phân hóa và cô lập kẻ thù cao độ, tranh thủ mọi lực lượng để giành thắng lợi trọn vẹn, ít tổn thất nhất của Tỉnh Đảng bộ Thanh Hóa là do Đảng bộ biết rút những bài học kinh nghiệm qua phong trào 1936 - 1939.

Địa điểm nhà ông Hoàng Văn Cài là một địa chỉ đỏ, các thành viên trong gia đình như: Cụ bà Lê Thị Thố, ông Hoàng Văn Đài, ông Hoàng Văn Cài (còn gọi là Hoàng Hữu Kỳ), bà Hoàng Thị Nênh và ông Hoàng Thế Thai đều tham gia hoạt động cách mạng trước 1945. Nhiều người bị địch bắt tù đày, có người hy sinh trong nhà lao đế quốc. Gia đình được Nhà nước tặng bằng có công với Cách mạng.

Qua thời gian ngôi nhà ở tranh, tre dân gian truyền thống, nơi diễn ra Hội nghị Đại biểu Tỉnh Đảng bộ Thanh Hóa tháng 6/1939 trước kia đã xuống cấp, vị trí ngày xưa đã được gia đình xây mới ngôi nhà 3 gian để làm Nhà lưu niệm và được UBND tỉnh Thanh Hóa xếp hạng di tích lịch sử cách mạng tại Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 31/01/2013. Với một địa điểm di tích cách mạng có giá trị tiêu biểu về mặt lịch sử, cách mạng. Đảng bộ, Nhân dân huyện Thiệu Hóa và Đảng bộ, Nhân dân xã Thiệu Vũ luôn tuyên truyền phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, giáo dục nhân dân đoàn kết gắn bó hơn nữa để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đạt nhiều thành quả mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với sự đóng góp của các vị cách mạng tiền bối; đáp ứng yêu cầu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thiệu Hóa và khắp nơi trong tỉnh đối với những “địa chỉ Đỏ” đã gắn liền với những sự kiện lịch sử cách mạng hào hùng của địa phương, của toàn tỉnh nhằm phát huy, giáo dục và nâng cao trách nhiệm công dân mọi thế hệ đối với truyền thống, với di sản cách mạng./.

                                                     Trần Ngọc Tùng

Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 9 NĂM 2023(26/09/2023 2:26 CH)

  BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 8 NĂM 2023(31/08/2023 7:57 SA)

  BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 7 NĂM 2023(31/07/2023 1:46 CH)

  BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 6 NĂM 2023(27/06/2023 8:51 SA)

  BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 5 NĂM 2023(29/05/2023 2:34 CH)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  230 người đã bình chọn
  1681 người đang online