Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn

100%

Về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND huyện Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021

           I. Nguyên tắc phân công

1. Đảm bảo bao quát hết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện (Chủ tịch); phân công rõ trách nhiệm, không chồng chéo và bỏ sót công việc.

2. Đảm bảo theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, phát huy được trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và năng lực sở trường các Thành viên UBND huyện.

3. Đảm bảo sự thống nhất, phù hợp giữa phân công phụ trách ngành, lĩnh vực, địa bàn và các ngành, đơn vị trực thuộc.

4. Chủ tịch lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của UBND huyện; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược; Chủ tịch phân công các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch. Phó Chủ tịch không xử lý các vấn đề không được Chủ tịch phân công, ủy quyền và những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch.

5. Chủ tịch phân công một Phó Chủ tịch làm nhiệm vụ Thường trực để giúp Chủ tịch điều phối các hoạt động chung của UBND huyện và thay mặt Chủ tịch xử lý các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch đi vắng. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực đều đi vắng, Chủ tịch chỉ định một Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch xử lý các công việc của Chủ tịch.

6. Trong trường hợp thấy cần thiết, hoặc khi Phó Chủ tịch vắng mặt, Chủ tịch trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch. Tùy tình hình thực tế, Chủ tịch có thể xem xét, điều chỉnh phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND huyện để bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ chung của UBND huyện.

II. Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

1. Chủ tịch là người đứng đầu UBND huyện, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 29 và Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

            2. Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Phó Chủ tịch UBND huyện (Phó Chủ tịch) có trách nhiệm và quyền hạn:

            2.1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, UBND các xã, thị trấn xây dựng, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch, kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch giao; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất những vấn đề cần thiết phải sửa đổi, bổ sung; xử lý hoặc đề xuất xử lý những hành vi vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

            2.2. Giải quyết và đề xuất giải quyết những vấn đề về tài chính, ngân sách trong phạm vi được Chủ tịch giao trong quyết định phân bổ đầu năm trong các hoạt động được phân công phụ trách; đối với kinh phí chưa phân bổ và kinh phí phát sinh ngoài dự toán phải báo cáo Chủ tịch quyết định.

            2.3. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư được Chủ tịch phân công (từ khâu chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án đến quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành).

            2.4. Phó Chủ tịch được thay mặt Chủ tịch sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để giải quyết các công việc; ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, trước UBND huyện, HĐND huyện và trước pháp luật về những quyết định của mình. Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền ký văn bản và giải quyết các công việc do Chủ tịch trực tiếp phụ trách khi Chủ tịch đi vắng (có văn bản ủy quyền hoặc ý kiến giao nhiệm vụ cụ thể).

            III. Quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện trong giải quyết công việc được phân công 

1. Trong phạm vi, quyền hạn và ngành, lĩnh vực phụ trách, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chủ động giải quyết công việc; những vấn đề mới, quan trọng, các Phó Chủ tịch phải báo cáo xin ý kiến Chủ tịch trước khi quyết định. Những vấn đề xét thấy cần thiết, theo đề nghị của Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực hoặc ý kiến của Chủ tịch, Chủ tịch cùng với Phó Chủ tịch họp với các ngành liên quan để quyết định các công việc.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các Phó Chủ tịch UBND huyện chủ động giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Trường hợp công việc liên quan đến lĩnh vực của Phó Chủ tịch khác thì chủ động phối hợp với Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực đó để giải quyết. Trường hợp các Phó Chủ tịch không thống nhất ý kiến với nhau thì Phó Chủ tịch đang chủ trì giải quyết công việc đó có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch xem xét quyết định.

3. Đối với những vấn đề lớn, quan trọng, những vấn đề trình Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và cấp Tỉnh trong quá trình giải quyết công việc nếu xét thấy cần thiết, Chủ tịch quyết định giao ban với các Phó chủ tịch để bàn bạc, thống nhất quan điểm giải quyết.

IV. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện

            1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Anh

            a) Chỉ đạo, quản lý, điều hành chung các mặt công tác của UBND huyện và trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực sau đây:

            - Quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; quy hoạch chung xây dựng các đô thị.

            - Dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn của huyện; phương án sử dụng số vượt thu ngân sách nhà nước hàng năm; các khoản chi từ quỹ dự phòng ngân sách huyện; chi quốc phòng, an ninh; chủ tài khoản ngân sách huyện.

            - Quyết định hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, địa điểm đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn nhà nước; các dự án không sử dụng vốn nhà nước; xem xét chủ trương danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất và các dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư.

            - Tổ chức việc tiếp công dân, phân công các Phó Chủ tịch làm công tác tiếp dân; xem xét và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

            - Chỉ đạo chung công tác đối ngoại; vấn đề nhân quyền; quốc phòng, an ninh; cải cách hành chính; công tác tổ chức bộ máy; công tác cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã.

            - Trực tiếp giải quyết những nhiệm vụ đột xuất, những giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong từng thời gian mà Chủ tịch thấy cần trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

            - Là người phát ngôn của UBND huyện với các cơ quan báo chí, truyền hình. Trong trường hợp cụ thể sẽ ủy quyền cho một Phó Chủ tịch UBND huyện phát ngôn với cơ quan báo chí, truyền hình.

            - Trực tiếp ký các văn bản thay mặt UBND huyện gửi Chủ tịch UBND tỉnh; tuỳ theo mức độ cần thiết có thể uỷ quyền cho các Phó Chủ tịch ký các văn bản thuộc lĩnh vực mà Chủ tịch phụ trách.

            b) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo (Phụ lục kèm theo Quyết định này) và Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo khác theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

            c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các phòng, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Thanh tra huyện, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện. Phối hợp phụ trách Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

            d) Giữ mối quan hệ công tác giữa UBND huyện với Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; Tổ Đại biểu HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ huyện; Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

            2. Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Trọng Cường

            a. Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực; Thủ trưởng cơ quan UBND huyện.

            b. Phụ trách các lĩnh vực:

            - Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ; an toàn phòng cháy; chữa cháy; công tác đấu giá (bao gồm đấu giá đất). 

            - Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; đo đạc và bản đồ; biến đổi khí hậu; thu gom xử lý nước thải; cấp thoát nước.

            - Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở lĩnh vực được phân công và thực hiện tiếp công dân theo quy định.

            b) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo (trong Phụ lục kèm theo Quyết định này) và Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch.

            c) Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND các xã, thị trấn (các lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền). Phối hợp chỉ đạo Chi cục Thuế; đội giao thông huyện.

            d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch.

            3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Phúc

            a) Phụ trách các lĩnh vực:

            - Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, thủy sản; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn; xây dựng nông thôn mới; cấp nước sinh hoạt.

            - Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở lĩnh vực được phân công và thực hiện tiếp công dân theo quy định.

            - Tiếp tục giải quyết xử lý và ký các vấn đề về đất đai cho đến khi các dự án cao tốc Bắc - Nam; đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 đoạn qua huyện Thiệu Hóa hoàn thành.

            b) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo (trong Phụ lục kèm theo Quyết định này) và Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch.

            c) Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện; Trung tâm DVNN huyện; UBND các xã, thị trấn (những lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền). Phối hợp chỉ đạo các chi nhánh Thủy nông; Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thiệu Hóa.

            d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch.

            4. Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Lực

            a) Phụ trách các lĩnh vực:

            - Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

            - Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

            - Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số.

            - Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

            - Việc làm; giáo dục nghề nghiệp; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; công tác thanh niên.

            - Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở lĩnh vực được phân công và thực hiện tiếp công dân theo quy định.

            b) Làm Chủ tịch, Trưởng các ban chỉ đạo (trong Phụ lục kèm theo Quyết định này) và Chủ tịch hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch.

            c) Trực tiếp phụ trách: Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hoá và Thông tin; Phòng Tư pháp; Trung tâm VH, TT,ăn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Phối hợp chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế; Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội; các trường THPT trên địa bàn; Chi cục Thống kê.

            d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch.

            5. Các ủy viên UBND huyện:

            5.1. Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Lê Vinh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện: xử lý thường xuyên công tác Quân sự.

            5.2Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Lê Viết Thuận, Trưởng Công an huyện: xử lý thường xuyên công tác Công an huyện.

            5.3. Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Thanh - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện: xử lý thường xuyên công tác Văn phòng HĐND và UBND huyện.

            5.4. Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Xuân Lai - Trưởng phòng Nội vụ: xử lý thường xuyên công tác Nội vụ.

            5.5. Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Bùi Trung Hiếu - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: xử lý thường xuyên công tác Tài chính - Kế hoạch.

            5.6. Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Hoàng Anh Tuấn - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: xử lý thường xuyên công tác Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

            5.7. Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Vũ Tuấn Minh - Chánh Thanh tra huyện: xử lý thường xuyên công tác Thanh tra.

            5.8. Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Lê Văn Tiến, Trưởng phòng Tư pháp: xử lý thường xuyên công tác Tư pháp.

            5.9. Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Ngô Xuân Dũng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo: xử lý thường xuyên công tác Giáo dục và Đào tạo.

            5.10. Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Lê Đức Hạnh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin: xử lý thường xuyên công tác Văn hóa.

            5.11. Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Đào Hồng Quang, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: xử lý thường xuyên công tác của Phòng Lao động, Thương binh và xã hội;

            5.12. Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Hách Xuân Thành, Trưởng phòng Y tế: xử lý thường xuyên công tác Y tế.

            6. Các phòng chuyên môn UBND huyện

            6.1. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Lê Thế Ái: Xử lý thường xuyên công tác Tài nguyên và Môi trường.

            6.2. Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng Trịnh Đình Tùng - Xử lý thường xuyên công việc của Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

 

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
230 người đã bình chọn
922 người đang online