100%

Thông tin, số điện thoại hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa UBND huyện và các xã, thị trấn huyện Thiệu Hoá

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức vụ

tại bộ phận

Lĩnh vực

bộ phận Một  cửa

Số điện thoại

I

UBND huyện Thiệu Hoá

1

Số điện thoại hỗ trợ:   03273.842.129

2

Bộ phận Một cửa huyện

 

Trần Ngọc Năm

Phó CVP

Trưởng BP

Phụ trách chung

0916.010.578

 

Cao Đức Thành

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

Thành viên

Tiếp nhận Hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực Văn phòng, Y tế

0945.853.993

 

Bùi Trường Thọ

Chuyên viên Phòng KTHT

Thành viên

Tiếp nhận Hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực KTHT

0984.508.164

 

Nguyễn Duy Trung

Chuyên viên Phòng LĐTB&XH

Thành viên

Tiếp nhận Hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực LĐ, TB&XH

0947.944.416

 

Cao Thị Hà

Chuyên viên Phòng TC-KH

Thành viên

Tiếp nhận Hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực TC-KH

0949.133.236

 

Tống Hữu Bình

Chuyên viên

Phòng TNMT

Thành viên

Tiếp nhận Hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực TNMT

0912.369.248

 

Nguyễn Thị Huệ

Chuyên viên Phòng NN&PTNT

Thành viên

Tiếp nhận Hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực NN&PTNT

0974.515.235

 

Nguyễn Thị Liên

Chuyên viên Phòng GD&ĐT

Thành viên

Tiếp nhận Hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực GD&ĐT

0817.509.474

 

Ngô Thị Hằng

Chuyên viên Phòng VHTT

Thành viên

Tiếp nhận Hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực VHTT

0949.014.554

 

Trần Thị Hồng

Viên chức

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ

Thành viên

Tiếp nhận Hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực thuộc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ

0844.993.784

 

Thiều Thị Thuỳ

Viên chức Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ

Thành viên

Tiếp nhận Hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực thuộc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ

0985.520.140

 

Hoàng Thị Dung

Viên chức

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ

Cán bộ tăng cường

Tư vấn, Hướng dẫn hồ sơ đất đai thuộc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ

0968.854.955

II.

UBND xã Thiệu Toán

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0988937207

2

Bộ phận Một cửa

 

Lê Đình Long

PCT UBND xã

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung

0988937207

 

Lê Văn Hùng

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Hộ tịch

0385876976

 

Nguyễn Thị Hồng

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC

0396832428

 

Nguyễn Ngọc Tuấn

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Đất đai

0973737871

 

Lê Công Hiệp

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Môi trường, Đất đai.

0966772880

 

Phạm Văn  Cường

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực:Bảo trợ xã hội, người có công.

0395549060

III.

UBND xã Thiệu Chính

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0394266326

2

Bộ phận Một cửa

 

Lê Văn Hưng

PCT.UBND xã

Trưởn bộ phận

Phụ trách chung

0394.266.326

 

Nguyễn Thanh Tùng

Công chức

Thành viên

Phụ trách Lĩnh vực thi đua khen thưởng

0968.473.468

 

Nguyễn Văn Hòe

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực:Hộ tịch

0398.992.507

 

Lữ Thị Nguyệt

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực:CSXH

0985.531.385

 

Trần Công Lập

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực:Đất đai

0362.898.668

IV

UBND xã Thiệu Hoà

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0983118371

2

Bộ phận Một cửa

 

Lê Công Cường

PCT

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung

0983118371

 

Tống Xuân Vạn

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Hộ tịch, chứng thực

0862811270

 

Lê Thị Huệ

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực Thi đua, khen thưởng, đơn thư…

0344157596

 

Lê Đình Cơ

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Đất đai, Môi trường…

0969761678

 

Mai Văn Tiến

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Môi trường…

0984356268

 

Lê Quang Đông

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực:Bảo trợ xã hội, người có công.

0916562982

V

UBND xã Minh Tâm

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0976603636

2

Bộ phận Một cửa

 

Nguyễn Đăng Sơn

PCT

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung

0976603636

 

Ngô Thị Hà

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Hộ tịch, chứng thực

0397510779

 

Hoàng Thị Lan

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực Thi đua, khen thưởng, đơn thư…

0332065172

 

Nguyễn Tiến Thông

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Đất đai, Môi trường…

0979284944

 

Lê Thị Hà

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực:Bảo trợ xã hội, người có công.

0369748809

 

Lê Xuân Hậu

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Hộ tịch, chứng thực, đơn thư

0347833123

VI

UBND xã Thiệu Viên

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0982883692

2

Bộ phận Một cửa

 

Lê Khắc Sơn

PCT.UBND xã

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung

0982883692

 

Hà Văn Bình

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Hộ tịch, chứng thực

0788088939

 

Nguyễn Ngọc Mai

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực Thi đua, khen thưởng, đơn thư…

0976681301

 

Phùng Văn Kết

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Đất đai, Môi trường…

0969761678

 

Hoàng Thị Linh

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực:Bảo trợ xã hội, người có công.

0967510781

VII

UBND xã Thiệu Lý

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0379922934

2

Bộ phận Một cửa

 

Nguyễn Hữu Chinh

PCT.UBND xã

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung

0379922934

 

Hoàng Như Cảnh

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Hộ tịch,Khai sinh,khai tử,kết hôn,nuôi con nuôi, dăng ký giám hộ

0345864986

 

Lê Minh Thành

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực:Đóng dấu điện tử hồ sơ liên thông, trả kết quả về Hộ tịch, khai sinh, chứng thực điện tử, chung chuyển văn bản đến, đi,báo cáo quý, tháng, năm về TTHC.

0977619055

 

Lê Thị Bình

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực:Chính sách XH Bảo trợ xã hội, người có công

0915468929

 

Thiều Công Huy

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực:Đất đai, tài nguyên và môi trường, chuyển nhượng

0963908339

 

Lê Thị Oanh

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Nông thôn mới, vệ sinh ATTP, Nông nghiệp

0325659333

VIII

UBND xã Thiệu Vận

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0949083485

2

Bộ phận Một cửa

 

Vũ Văn Nghĩa

PCT

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung

0949083485

 

Nguyễn Thị Huệ

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Hộ tịch, chứng thực

0978252333

 

Phạm Văn Tiến

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực Thi đua, khen thưởng, đơn thư…

0388082359

 

Nguyễn Thị Hương

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Đất đai, Môi trường…

0978764164

 

Lê Thị Hường

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực:Bảo trợ xã hội, người có công.

0973995800

IX

UBND xã Thiệu Trung

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0978379970

2

Bộ phận Một cửa

 

Đỗ Đức Thanh

PCT

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung

0978379970

 

Lê Đình Liêm

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trã kết quả TTHC

0396997010

 

Đặng Thị Hương

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trã kết quả TTHC lĩnh vực: Hộ tịch, chứng thực

0976594425

 

Lê Thị Hường

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận lĩnh vực: BTXH, Người có công

0977335867

 

Trương Trọng Tâm

Công chức

Thành viên

Tiếp nhậ trã kết quả lĩnh vực đất đai-Xây dựng

0984610913

X

UBND xã Tân Châu

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0934505686

2

Bộ phận Một cửa

 

Vũ Đình Dũng

Chủ tịch

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung

0934505686

 

Lê Văn An

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trã kết quả TTHC lĩnh vực: Hộ tịch, chứng thực

0963448538

 

Thiều Thị kim Anh

Công chức

Thành viên

Tiếp nhậ trã kết quả lĩnh vực đất đai-Xây dựng

03289566266

 

Hoàng Thị Hưng

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận lĩnh vực: BTXH, Người có công

0914339834

 

Đỗ Duy Tám

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trã kết quả TTHC khác

0985816834

XI

UBND xã Thiệu Giao

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0397056129

2

Bộ phận Một cửa

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Chung

PCT

Trưởng Bộ Phận

Phụ Trách Chung

0397056129

 

Lê Đăng Hạnh

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC

0389896989

 

Hà Thị Minh

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực hộ tịch

0986995136

 

Hoàng Thị Duyên

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội,người có công

0981075084

 

Trần Công Nghĩa

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực đất đai

0358029586

 

Đỗ Đình Hưng

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC môi trường, đất đai

0985362124

XII

UBND xã Thiệu Ngọc

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0978020892

2

Bộ phận Một cửa

 

Ngô Xuân Định

PCT

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung

0978020892

 

Nguyễn Duy Lâm

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Hộ tịch

0988873445

 

Hoàng Thuý Ngân

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng

0906205363

 

Nguyễn Xuân Hưng

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Đất đai

0984635139

 

Lê Văn Mạnh

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Môi trường, Đất đai.

0981384776

 

Trần Thị Minh

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực:Bảo trợ xã hội, người có công.

0906584269

XIII

UBND xã Thiệu Vũ

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0972407245

2

Bộ phận Một cửa

 

Nguyễn Văn Vũ

PCT

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung

0972407245

 

Nguyễn Văn Sỹ

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trã kết quả TTHC

0913302171

 

Ngô Văn Mọc

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trã kết quả TTHC lĩnh vực: Hộ tịch, chứng thực

0965175113

 

Lê Tiến Khang

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận linghx vức: BTXH, Người có công

0981069234

 

Hoàng Ngọc Bảy

Công chức

Thành viên

Tiếp nhậ trã kết quả lĩnh vực đất đai-Xây dựn.g

0987917068

 

Nguyễn Thị Lịch

Công chức

Thành viên

Tiếp nhậ trã kết quả lĩnh vực đất đai-MT,NN

0824575567

XIV

UBND xã Thiệu Tiến

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0978264360

2

Bộ phận Một cửa

 

Hoàng Văn Hùng

PCT

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung

0978264360

 

Đỗ Thanh Hà

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Thi đua khen thưởng

0393192547

 

Thiều Đình Tỉnh

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Hộ tịch

0987712871

 

Trần Trọng Toản

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Địa chính - xây dựng

0941131556

 

Trần Thị Huyền

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Bảo trợ XH - NCC

0392648595

 

Trịnh Hoàng Linh

Công chức

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Nông nghiệp MT

0388517187

XV

UBND xã Thiệu Thành

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0336118327

2

Bộ phận Một cửa

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thao

PCT

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung

0348486486

 

Nguyễn Thị Quế

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Hộ tịch

0949083260

 

Lê Thị Dung

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng

0569249141

 

Nguyễn Thanh Hải

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Đất đai

0375712335

 

Lê Thi Ngân

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Môi trường, Đất đai.

0985050182

 

Nguyễn Xuân Tăng

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực:Bảo trợ xã hội, người có công.

0343165345

XVI

UBND xã Thiệu Công

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0986.916.536

2

Bộ phận Một cửa

 

Nguyễn Văn Dũng

Chủ tịch

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung

0986.916.536

 

Lê Thị Thục

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Hộ tịch

0357.291.236

 

Trịnh Thị Hồng

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC

0948.974.115

 

Hoàng Xuân Lưu

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Đất đai

0977.915.621

 

Hoàng Thị Hồng

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Môi trường, Đất đai.

0979.042.029

 

Nguyễn Văn Dũng

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực:Bảo trợ xã hội, người có công.

0982.666.882

XVII

UBND xã Thiệu Phúc

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0829787686

2

Bộ phận Một cửa

 

Lê Văn Hoàng

PCT

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung

0829787686

 

Thiều Thị Chung

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Tư pháp – Hộ tịch

0975541228

 

Nguyễn Thị Mai

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Tư pháp – Hộ tịch

0903467498

 

Trịnh Quốc Thụ

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Địa chính – Xây dựng

0974968936

 

Lê Thị Kim Oanh

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Văn hoá – Xã hội

0934699917

XVIII

UBND xã Thiệu Phú

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0762141798

2

Bộ phận Một cửa

 

Hoàng Huy Tưởng

PCT

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung

0762141798

 

Hoàng Thị Chủ

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực thi đua khen thưởng

035.9898368

 

Lê Thị Hồng

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực tư pháp – Hộ tịch

0987326829

 

Trần Thị Thuận

 

Công chức

 

Thành viên

Văn hóa – chính sách

0974241678

 

Lê Vũ Lâm

 

Công chức

 

Thành viên

Địa chính - Xây dựng

0982495359

 

Lê Thị Hạnh

 

Công chức

 

Thành viên

Địa chính - NN

0347435551

XIX

UBND xã Thiệu Long

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0978.553.727

2

Bộ phận Một cửa

 

Lê Văn Hai

PCT

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung

0978 553 727

 

Lê Thị Trang

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Thi đua khen thưởng. Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo

0913 832 147

 

Lê Thị Vân

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Hộ tịch

0949 347 651

 

Phạm Văn Khánh

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Địa chính - xây dựng

0985 635 567

 

Hoàng Thị Bình

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Bảo trợ XH - NCC

0984 607 828

 

Đỗ Thị Tính

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Nông nghiệp MT, ATTP

0796 261 123

XX

UBND xã Thiệu Giang

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0912395212

2

Bộ phận Một cửa

 

Nguyễn Văn Chinh

Chủ tịch

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung, phê duyệt kết quả TTHC, trưởng bộ phận KSTTHC

0912395212

 

Lê Đình Cường

 

Công chức

 

Thành viên

Phê duyệt kết quả TTHC

0989267412

 

Lường T.Thùy Dung

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: kiểm soát TTHC

0976013619

 

Lê Thị Thu Hà

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Tư pháp – Hộ tịch, chứng thực…

0989994089

 

Trịnh Văn Hiệp

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Địa chính, đất đai, xây dựng…

0911746965

 

Phan Thạch Chung

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực:Chính sách – xã hội, LĐTB, NCC

0383833372

XXI

UBND xã Thiệu Duy

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0949 339 010

2

Bộ phận Một cửa

 

Lê Trọng Phương

PCT

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung

0949 339 010

 

La Thị Hồng

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Thi đua khen thưởng; Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo.

0854 830 279

 

Trịnh Xuân Bình

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Tư pháp- Hộ tịch

0931 359 561

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Chính sách (BTXH, NNC,…)

0946 695 515

 

Nguyễn Viết Lực

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Đất đai- Xây dựng

0976 073 168

 

Lê Xuân Chuyên

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Nông nghiệp- MT

0357 702 907

XXII

UBND xã Thiệu Quang

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0836.068.447

2

Bộ phận Một cửa

 

Đỗ Khắc Quí

PCT

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung

0836.068.447

 

Lê Văn Điệp

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực Hộ tịch, chứng thực, đơn thư, khiếu nại, tố cáo

0914.016.337

 

Hoàng Thị Hồng

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực Chínhsách -xã hội

0839.764.728

 

Đỗ Viết Sơn

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực Đất đai.

0912.231.120

 

Lê Thị Hương

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực Thi đua, khen thưởng,…

0377.999.030

 

Lê Văn Anh

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực nông nghiệp

0974.815.282

XXIII

UBND xã Thiệu Thịnh

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0347872627

2

Bộ phận Một cửa

 

Lê Hữu Hoàn

PCT

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung

0347872627

 

Dương Văn Minh

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực Hộ tịch, chứng thực

0398658119

 

Dương Thị Hạnh

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực Chínhsách -xã hội

0971142600

 

Nguyễn Đình Thuận

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực Đất đai.

0978477952

 

Lê Thị Hương

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực Thi đua, khen thưởng,…

0813113889

 

Lê Thế Tùng

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận đơn thư, khiếu nại, tố cáo

0973789526

XXIV

UBND xã Thiệu Hợp

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0986 765 629

2

Bộ phận Một cửa:

 

Trịnh Đình Tình

PCT

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung

0986 765 629

 

Phùng Thị Thủy

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực Hộ tịch, chứng thực

0948 586 608

 

Đỗ Thị Thủy

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực Chínhsách -xã hội

0825 202 789

 

Nguyễn Duy Bảo

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực Đất đai.

0972 291 224

 

Đỗ Viết Hùng

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực Thi đua, khen thưởng, đơn thư…

0824 461 456

XXV

UBND xã Thiệu Nguyên

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0949021368

2

Bộ phận Một cửa

 

Ngô Xuân Thư

Chủ tịch

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung

0949021368

 

Lê Đình Tư

 

Công chức

 

Thành viên

Phụ trách lĩnh vực Thi đua khen thưởng

0911526568

 

Nguyễn Lệnh Bình

 

Công chức

 

Thành viên

Phụ trách lĩnh vực Tư pháp - hộ tịch; Hòa giải cơ sở

0976993296

 

Nguyễn Thị Nguyệt

 

Công chức

 

Thành viên

Phụ trách lĩnh vực Địa chính, đất đai

0902695789

 

Cao Thị Hường

 

Công chức

 

Thành viên

Phụ trách lĩnh vực Văn hóa, LĐTBXH

0328071618

 

Đỗ Viết Hạnh

 

Công chức

 

Thành viên

Phụ trách lĩnh vực xây dựng

0822826535

XXVI

UBND thị trấn Thiệu Hoá

1

Số điện thoại hỗ trợ: 0949021288

2

Bộ phận Một cửa

 

Đỗ Thành Đồng

Chủ tịch

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung

0949021288

 

Lê Xuân Thanh

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Thi đua khen thưởng, tiếp công dân...

0368612019

 

Lê Thị Thơm

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Hộ tịch, Khai sinh, khai tử, kết hôn, nuôi con nuôi, dăng ký giám hộ

0971157299

 

Đỗ Hữu Vượng

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên và môi trường, chuyển nhượng.

0944505516

 

Lê Đình Hình

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực: Chứng thực

0985962534

 

Nguyễn Thị Lý

 

Công chức

 

Thành viên

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC lĩnh vực:Chính sách XH Bảo trợ xã hội, người có công

0967902956

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
254 người đã bình chọn
°
1237 người đang online