Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

100%

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

1. đồng chí: Nguyễn Thế Anh

 

 

- Năm sinh: 05/6/1984

- Quê quán: huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ khoa học cây trồng

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Phường An Hưng, Thành phố Thanh Hóa

- Chức vụ:  Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

                                                        - SĐT: 

2. Đồng chí: Hoàng Trọng Cường

- Năm sinh: 30/12/1978

- Quê quán: Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Thạc sỹ Lý luận chính trị

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ:  Ủy viên BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện

3.  Đồng chí: Nguyễn Văn Phúc

 

 

 

- Năm sinh: 18/10/1970

- Quê quán: Xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 12, TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa

- Chức vụ: HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện

- SĐT:  

 4.  Đồng chí: Hoàng Văn Lực

 

  

- Năm sinh: 28/7/1975

- Quê quán: Xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính trị học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa 

- Chức vụ: HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện
 

II. VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN

1. Huỳnh Thanh

 

 

- Năm sinh: 31/5/1973

- Quê quán: Nghĩ Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 2, TT Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa

- Chức vụ: HUV - Chánh văn phòng HĐND & UBND huyện

- SĐT: 
 

2. Hoàng Thị Phúc

 

- Năm sinh: 10/10/1983

- Quê quán: Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện
- SĐT:  0917.229.666

 

III. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Đào Hồng Quang

 

- Năm sinh: 14/8/1964

- Quê quán: Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ:  Trưởng phòng

- SĐT: 0912.943.619

2. Đỗ Thị Thanh

 

 

- Năm sinh: 01/01/1978

- Quê quán: Xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLGD

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ:  Phó trưởng phòng

- SĐT: 0918.365.899

 

3. Nguyễn Hoàng Nghĩa

 

- Năm sinh: 01/12/1978

- Quê quán: Xã Hoàng Phú, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 12, TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa

- Chức vụ:  Phó trưởng phòng

- SĐT: 0982.846.799

 

 

IV. Phòng Nội vụ

1. Nguyễn Xuân Lai

 
 

                                       - Năm sinh: 09/8/1972

                                       - Quê quán: Xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

                                       - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế chính trị

                                       - Trình độ LLCT: Cao cấp

                                       - Chức vụ: Trưởng phòng
                                   
                                       - SĐT: 0967.876.959 

 

2. Hoàng Song Hà

 

- Năm sinh: 03/6/1966

- Quê quán: Xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ:  Phó Trưởng phòng

- SĐT: 0949.371.368

V. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

 

                    

VI. Phòng Nông nghiệp và PTNT

1. Hoàng Anh Tuấn

                  

                    - Năm sinh: 31/11/1981

                   - Quê quán: Xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

                   - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

                   - Trình độ LLCT: Trung cấp

                   - Nơi ở hiện nay: Thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

                    - Chức vụ: Trưởng phòng

                    - SĐT: 0945.569.699

2.  Lê Thị Thúy 

  

     - Năm sinh: 27/4/1984

                  - Quê quán: Xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

                  - Trình độ chuyên môn: Đại học 

                  - Trình độ LLCT: Trung cấp

                  - Nơi ở hiện nay: Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

     - Chức vụ:  Phó Trưởng phòng
  

VII. Phòng Tài chính - Kế hoạch

1. Bùi Trung Hiếu

 

 

- Năm sinh: 15/8/1977

- Quê quán: Xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ:Trưởng phòng

                                                        - SĐT: 0915.244.240

VIII. Phòng Tài nguyên - Môi trường

1. Lê Thế Ái

 

2. Lê Anh Thắng

 

 

- Năm sinh: 15/3/1972

- Quê quán: Thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

                           - SĐT: 0912.800.162

IX. Phòng Văn hóa thông tin

1.     Lê Đức Hạnh

 

 

- Năm sinh: 13/4/1962

- Quê quán: Xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: HUV - Trưởng phòng

                                                        - SĐT: 0904.042.203

 2. Nguyễn Thế Ngãi

                           

 

                                                         - Năm sinh: 09/8/1972

- Quê quán: Xã Thiệu  Giao, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

                                                        - SĐT: 0912.959.262

IX. Giáo dục & Đào tạo

1.  Ngô Xuân Dũng

 

- Năm sinh: 05/5/1971

- Quê quán: Xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Ngôn ngữ học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Trưởng phòng

                                                        - SĐT: 0982.596.567

 

3. Hà Thị Thanh

 

- Năm sinh: 10/10/1975

- Quê quán: Xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

                                                        - SĐT: 0978.972.466

 

X. Thanh tra huyện

1. Vũ Tuấn Minh

 

- Năm sinh: 20/10/1973

- Quê quán: Xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: HUV - Chánh thanh tra huyện

  - SĐT: 0974486113

 

2. Lê Xuân Thi

 

 

- Năm sinh: 09/3/1964

- Quê quán: xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

                                                        - SĐT: 0971.509.567

 

XI. Phòng Tư pháp

1. Lê Văn Tiến

                   - Năm sinh: 20/3/1964

                    - Quê quán: Xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

                    - Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

                    - Trình độ LLCT: Cao cấp

                    - Nơi ở hiện nay: xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

                    - Chức vụ:  HUV - Trưởng phòng

                    - SĐT: 0979.842.838

 

 

XII. Phòng Y tế

1.     Hách Xuân Thành

 

 

- Năm sinh: 15/9/1972

- Quê quán: Xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Trưởng phòng

                                                         - SĐT: 0912.947.655

 

XIII. Trung tâm VHTT-TT và Du Lịch

1.     Hoàng Văn Lời

 

 

- Năm sinh: 04/02/1971

- Quê quán: Xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Giám đốc

                                                       - SĐT: 0988.270.658

 

2.     Trần Sỹ Hiển

 

 

                  - Năm sinh: 19/5/1961

                  - Quê quán: Xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

                  - Trình độ chuyên môn: Đại học báo chí

                  - Trình độ LLCT: Cao cấp

                  - Nơi ở hiện nay: xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

                  - Chức vụ: Phó Giám đốc

                  - SĐT: 0919.652.595

 

XV. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiêp

1. Hoàng Ngọc Lĩnh

 

- Năm sinh: 08/5/1966

- Quê quán: Xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

                                          - Chức vụ: Giám Đốc

2. Trịnh Văn Thống
 

      - Năm sinh: 16/8/1985

                  - Quê quán: Xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

                  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi thú y

                  - Trình độ LLCT: Trung cấp

                  - Nơi ở hiện nay: Xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

     - Chức vụ: Phó Giám đốc

     - SĐT: 0972.101180

3. Đỗ Trọng Quyên

 

     - Năm sinh: 19/5/1967

                  - Quê quán: Xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

                  - Trình độ chuyên môn: Đại học

                  - Trình độ LLCT: Trung cấp

                  - Nơi ở hiện nay: Xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

     - Chức vụ: Phó Giám đốc
     
     -SĐT:  0986.149.124

XVI. Ban QLDA Đầu tư xây dựng

1.     Nguyễn Khánh Tùng

 

 

- Năm sinh: 05/7/1973

- Quê quán: Xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Cử nhân

- Nơi ở hiện nay: Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa

- Chức vụ: Giám đốc Ban QLDA

SĐT: 0944.684.789