100%

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 

 

1. Đồng chí: Hoàng Trọng Cường

- Năm sinh: 30/12/1978

- Quê quán: Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Thạc sỹ Lý luận chính trị

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ:  Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện

2.  Đồng chí: Nguyễn Ngọc Hiểu

 

 

 

- Năm sinh: 10/09/1983

- Quê quán: Thị trấn Thiệu Hoá, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Thị trấn Thiệu Hoá, huyện Thiệu Hóa

- Chức vụ: HUV - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

- SĐT:  

2.  Đồng chí: Lê Xuân Hoàn

 

 

 

- Năm sinh: 20/05/1983

- Quê quán:  huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá

- Chức vụ: HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện

- SĐT:  

 

II. VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN

1. Ngô Xuân Dũng

 

 

- Năm sinh: 05/5/1971

- Quê quán: Xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Ngôn ngữ học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Chánh Văn Phòng

                                                        - SĐT: 0982.596.567

 

2. Trần Ngọc Năm

 

 

- Năm sinh: 1978

- Quê quán: Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 2, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện
- SĐT:  0915.010.578

3. Lê Thị Hoàng Yến

 

- Năm sinh: 1988

- Quê quán: Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 2, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện
- SĐT:  0988.576.885

III. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Đoàn Thị Hồng

 

 

- Năm sinh: 12/10/1973

- Quê quán: Xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tin học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ:  Trưởng phòng

- SĐT: 0395.253.719

2. Lê Duy Quang

 

 

 

- Năm sinh: 

- Quê quán: Xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLGD

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: TK 2, thị trấn Thiệu Hoá, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ:  Phó trưởng phòng

- SĐT: 0913.703.858

 

3. Nguyễn Hoàng Nghĩa

 

- Năm sinh: 01/12/1979

- Quê quán: Xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 2, TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa

- Chức vụ:  Phó trưởng phòng

- SĐT: 0982.846.799

 

 

IV. Phòng Nội vụ

1. Hoàng Anh Tuấn

 
 

                                   

                     - Năm sinh: 13/11/1981

                   - Quê quán: Xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

                   - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

                   - Trình độ LLCT: Cao cấp

                   - Nơi ở hiện nay: Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

                    - Chức vụ: Trưởng phòng

                    - SĐT: 0945.569.699

 

2. Đỗ Thị Thanh

 

 

- Năm sinh: 01/01/1978

- Quê quán: Xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLGD

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ:  Phó trưởng phòng

- SĐT: 0918.365.899

 

3. Nguyễn Đình Lam

 

 

 

- Năm sinh:1966

- Quê quán: xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ:  Phó trưởng phòng

- SĐT: 0949083455

 

 

V. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

 

                    

VI. Phòng Nông nghiệp và PTNT

1. Trịnh Đức Hùng

 

                  

                    - Năm sinh: 1979

                   - Quê quán: Xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

                   - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

                   - Trình độ LLCT: Cao cấp

                   - Nơi ở hiện nay: Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

                    - Chức vụ: Trưởng phòng

                    - SĐT: 0984.798.702

 

 3. Phạm Hải Hiệp

 

 

  

VII. Phòng Tài chính - Kế hoạch

1. Bùi Trung Hiếu

 

 

- Năm sinh: 15/8/1977

- Quê quán: Xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ:Trưởng phòng

                                                        - SĐT: 0915.244.240

VIII. Phòng Tài nguyên - Môi trường

1. Lê Thế Ái

 

2. Lê Anh Thắng

 

 

- Năm sinh: 15/3/1972

- Quê quán: Thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

                           - SĐT: 0912.800.162

IX. Phòng Văn hóa thông tin

1.     Lê Đức Hạnh

 

 

- Năm sinh: 13/4/1962

- Quê quán: Xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: HUV - Trưởng phòng

                                                        - SĐT: 0904.042.203

 2. Nguyễn Thế Ngãi

                           

 

                                                         - Năm sinh: 09/8/1972

- Quê quán: Xã Thiệu  Giao, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

                                                        - SĐT: 0912.959.262

IX. Giáo dục & Đào tạo

1.  Nguyễn Lạnh Đông

 

 

- Năm sinh: 05/5/1971

- Quê quán: Xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Ngôn ngữ học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Trưởng phòng

                                                        - SĐT: 0982.596.567

 

3. Hà Thị Thanh

 

- Năm sinh: 10/10/1975

- Quê quán: Xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

                                                        - SĐT: 0978.972.466

 

X. Thanh tra huyện

1. Vũ Tuấn Minh

 

- Năm sinh: 20/10/1973

- Quê quán: Xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: HUV - Chánh thanh tra huyện

  - SĐT: 0974486113

 

2. Lê Xuân Thi

 

 

- Năm sinh: 09/3/1964

- Quê quán: xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

                                                        - SĐT: 0971.509.567

 

XI. Phòng Tư pháp

1. Lê Văn Tiến

                   - Năm sinh: 20/3/1964

                    - Quê quán: Xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

                    - Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

                    - Trình độ LLCT: Cao cấp

                    - Nơi ở hiện nay: xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

                    - Chức vụ:  HUV - Trưởng phòng

                    - SĐT: 0979.842.838

 

2. Hoàng Song Hà

 

- Năm sinh: 03/6/1966

- Quê quán: Xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ:  Phó Trưởng phòng

- SĐT: 0949.371.368

 

XIII. Trung tâm Văn hóa,, Thông tin, Thể thao và Du lịch

1.     Hách Xuân Thành

                                                                                                   

- Năm sinh: 15/9/1972 

- Quê quán: Xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Giám đốc

                                                       - SĐT: 0912.947.655

 

2.     Ngô Khắc Cường

                  - Năm sinh: 05/02/1986

                  - Quê quán: Phường Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa.

                  - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

                  - Trình độ LLCT: Trung cấp.

                  - Nơi ở hiện nay: Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

                  - Chức vụ: Phó Giám đốc

                  - SĐT: 0915.444.936

 

XV. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiêp

1. Hoàng Ngọc Lĩnh

 

- Năm sinh: 08/5/1966

- Quê quán: Xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

                                          - Chức vụ: Giám Đốc

2. Trịnh Văn Thống
 

      - Năm sinh: 16/8/1985

                  - Quê quán: Xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

                  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi thú y

                  - Trình độ LLCT: Trung cấp

                  - Nơi ở hiện nay: Xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

     - Chức vụ: Phó Giám đốc

     - SĐT: 0972.101180

3. Đỗ Trọng Quyên

 

     - Năm sinh: 19/5/1967

                  - Quê quán: Xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

                  - Trình độ chuyên môn: Đại học

                  - Trình độ LLCT: Trung cấp

                  - Nơi ở hiện nay: Xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

     - Chức vụ: Phó Giám đốc
     
     -SĐT:  0986.149.124

XVI. Ban QLDA Đầu tư xây dựng

1.     Nguyễn Khánh Tùng

 

 

- Năm sinh: 05/7/1973

- Quê quán: Xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Cử nhân

- Nơi ở hiện nay: Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa

- Chức vụ: Giám đốc Ban QLDA

SĐT: 0944.684.789

 

  

 

 

 

 

 

 

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
286 người đã bình chọn
°
1146 người đang online