Kỷ niệm 18 năm ngày Doanh nhân Việt Nam ( 13/10/2004 – 13/10/2022)

Ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới Công thương Việt Nam, Bác viết“… Hiện nay Công thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng.Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng…” (Trích Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công thương được đăng trên Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam).

Thấm nhuần lời dạy của Người, nhằm phát huy vai trò, vị thế của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo đề nghị của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp, ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày doanh nhân Việt Nam”.

Từ trước đến nay, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao, sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế; góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị và của bản thân mỗi doanh nghiệp, doanh nhân. Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân phải gắn liền với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền sở hữu và tự do kinh doanh của doanh nhân theo pháp luật, khuyến khích doanh nhân làm giàu cho mình và cho đất nước. Tăng cường mối liên kết, hợp tác, đoàn kết cùng có lợi giữa doanh nhân với công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, huyện đã ban hành nhiều chính sách thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để khuyến khích phát triển doanh nghiệp mới. Khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị gắn với công nghiệp chế biến, năng lượng xanh, thông minh. Phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với các nghề truyền thống, nghề nhân cấy mới và thị trường tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm hiệu quả kinh tế cao và thu hút nhiều lao động. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn.Đã lập đề án quy hoạch chung đô thị Giang Quang đến năm 2045; quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 khu đô thị Phú Hưng và Đông Đô; phê duyệt các quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch xây dựng chung xã giai đoạn 2021 - 2030; trình và đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Ngọc Vũ đến năm 2045. Trình UBND tỉnh Đề án sáp nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và Đề án thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa. Triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công năm 2022. Chín tháng đầu năm 2022, đã phát triển mới được 49 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện huyện nay là 635 doanh nghiệp.

Phát huy truyền thống 18 năm, Ngày doanh nhân Việt Nam, Thiệu Hóa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào huyện để sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng quê hương Thiệu Hóa ngày càng giàu đẹp./.

Trần Công Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy