Tổ chức các hoạt động và tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời " Đề cương văn hoá Việt Nam" (1943-2023)

https://thieuhoa.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-02/359d63034917717d10-CV-BTGHU%20TUYEN%20TRUYEN%20KY%20NIEM%2080%20NAM%20DE%20CUONG%20VAN%20HOA%20VN.pdf

https://thieuhoa.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-02/37d1f427a0d467cdDE-CUONG-VAN-HOA-1943.pdf

Văn phòng HĐND và UBND huyện