BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 6 NĂM 2023

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

TRÍCH” CHỈ THỊ SỐ 17-CT/HU NGÀY 19/5/2023 CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY “VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025”

 

Ngày 19/5/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/HU “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giai đoạn 2023 - 2025”, nội dung như sau:

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và đã đạt được những kết quả quan trọng: Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT được nâng lên; số người tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng, các chế độ về bảo hiểm được giải quyết và chi trả kịp thời, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện (BHTN) góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng Nông thôn mới, phát triển kinh tế và ổn định chính trị xã hội ở các địa phương.

Tuy nhiên, số người tham gia BHXH, BHYT chưa bền vững; tỷ lệ tham gia BHTN còn thấp, đạt 1,87% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,28% (giảm 2,82% so với 31/12/2022); vẫn còn một số đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chưa tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Những hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT. Công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền cơ sở với cơ quan BHXH huyện chưa thật sự chặt chẽ nên hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT chưa được chú trọng đúng mức, chưa thường xuyên....

Để tiếp tục thực hiện tốt về công tác BHXH, BHYT trên địa bàn; đạt chỉ tiêu bao phủ BHXH so với lực lượng lao động; chỉ tiêu về dân số tham gia BHYT năm 2023, đến năm 2025 đạt trên 95%; từng bước khắc phục tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, góp phần hoàn thành thắng lợi xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị:

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về BHXH, BHYT. Trong đó, chú trọng thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết số 191/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND huyện về thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Thiệu Hóa năm 2023. Kết luận số 189/KL-HĐND ngày 18/4/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

2. Ủy ban nhân dân huyện

Kiện toàn, củng cố lại Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chính sách BHXH, BHYT khi có sự thay đổi về nhân sự; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên, tập trung chỉ đạo phấn đấu thực hiện vượt chỉ tiêu BHXH, BHYT năm 2023 và các năm tiếp theo.

Tiếp tục đưa chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT vào kế hoạch công tác hằng năm và là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chỉ đạo, điều hành chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về BHXH, BHYT; thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi chậm đóng, trốn đóng, gian lận và trục lợi BHXH, BHYT, BHTN.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; nhất là các xã đăng ký xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu phải tăng cường sự vào cuộc quyết liệt của BCĐ các cấp, chỉ đạo vận động tuyên truyền người dân tham gia BHXH, BHYT bền vững, sớm về đích chỉ tiêu BHYT.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn, các cơ sở y tế trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH quản lý chặt chẽ nguồn quỹ BHYT; xây dựng giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ  BHYT. Tăng cường chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần phục vụ, chăm sóc tốt sức khỏe Nhân dân.

3. Đối với xã, thị trấn:

Đảng ủy, UBND lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, việc thực hiện Quy chế phối hợp đã ký với cơ quan BHXH huyện về thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT. Việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHTN, BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Chủ động nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT để góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT; gắn với tăng cường người tham gia BHXH, BHYT. Trong đó, chú trọng phát huy các mô hình vận động đoàn viên, hội viên giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau cùng tham gia BHTN, BHYT hộ gia đình, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tham gia thụ hưởng, cũng như để người dân giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT.

5. Bảo hiểm xã hội huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Tham mưu có hiệu quả trong công tác thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành chức năng tham mưu các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về BHXH, BHYT; từng bước khắc phục tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, thực hiện tốt công tác BHYT học sinh.

Tiếp tục chuyển đổi số, đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết kịp thời các chế độ cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo công khai, minh bạch, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai các giải pháp phòng ngừa, chống lạm dụng khi lập hồ sơ hưởng các chế độ BHXH và khám, chữa bệnh BHYT nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người lao động và Nhân dân.

6. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng nhóm đối tượng, đảm bảo hiệu quả, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; gắn với nội dung về BHXH, BHYT theo Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU, ngày 19/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác khoa giáo năm 2023. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc chỉ thị này, định kỳ tổng hợp kết quả, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ./.

Ban Biên tập

 

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

 

1. Tình hình kinh tế - xã hội

- Sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 11.227ha, đạt 99,3% so với kế hoạch (KH), giảm 0,4% so với CK; năng suất, sản lượng một số cây trồng chính vụ Chiêm xuân đạt khá cao, trong đó cây lúa năng suất ước đạt 72 tạ/ha (đứng tốp đầu toàn tỉnh), tăng 2% so với CK; sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm ước đạt 61.509 tấn, đạt 57% so với KH, tăng 0,6% so với CK. Đến ngày 15/6/2023 toàn huyện gieo cấy được trên 3.042ha (đạt 39% KH) vụ Thu mùa 2023. Tổng diện tích liên kết sản xuất đạt 638,84ha; tích tụ tập trung đất đai, mô hình sản xuất nhà màng, nhà lưới được quan tâm triển khai. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 843 tấn, tăng 6,4% so với CK.

- Xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh và sản phẩm OCOP:

Trong 6 tháng đầu năm, được công nhận thêm 01 xã NTM kiểu mẫu (Thiệu Trung), 02 xã NTM nâng cao (Thiệu Phú, Minh Tâm); có thêm    02 thôn NTM kiểu mẫu (thôn Thái Bình, Đồng Tiến xã Minh Tâm). Chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, thẩm định các tiêu chí NTM nâng cao đối với 4 xã (Thiệu Phúc, Thiệu Viên, Thiệu Ngọc, Thiệu Chính). Tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng tiểu khu trên địa bàn huyện trong xây dựng NTM. 6 tháng đầu năm, Nhân dân đã hiến được hơn 15.129m² đất mở đường; chỉnh trang, kiến thiết đô thị và chấn chỉnh trật tự vỉa hè, giải tỏa hành lang đường giao thông.

6 tháng đầu năm có 09 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao; đang khẩn trương hoàn thiện sản phẩm nâng hạng 5 sao cho sản phẩm Trống đồng Toàn Linh để thông qua Hội đồng cấp tỉnh trình Hội đồng Quốc gia công nhận.

- Công nghiệp - xây dựng và quy hoạch: đã triển khai thi công hoàn thành và chuẩn bị bàn giao 07 dự án, khởi công mới 11 dự án, đang thi công, chuyển tiếp từ năm 2022 sang 27 dự án, đẩy nhanh tiến độ 20 dự án dở dang, triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư 47 dự án. Đã giải ngân vốn ngân sách tỉnh quản lý 86,59 tỷ đồng, đạt 53,6%; vốn hỗ trợ mục tiêu 38,66 tỷ đồng, đạt 23,3%; vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM 5,21 tỷ đồng, đạt 30%; vốn ngân sách huyện 209,47 tỷ đồng, đạt 51,8% KH vốn giao chi tiết.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư hạ tầng các Cụm công nghiệp: Hậu Hiền, Ngọc Vũ và Vạn Hà số 2; chuẩn bị thủ tục cấp giấy chứng nhận, giấy phép xây dựng đầu tư và để sớm khởi công xây dựng nhà máy của tập đoàn Huali. Hoàn chỉnh các Quy hoạch; Đề án sáp nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền. Lãnh đạo định hướng phát triển làng nghề đúc đồng truyền thống xã Thiệu Trung; chỉ đạo tổ chức thành công Hội chợ trưng bày các sản phẩm đúc đồng truyền thống Trà Đông, sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực huyện Thiệu Hóa. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát huy hiệu quả Làng nghề Ươm tơ, dệt nhiễu Hồng Đô. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 1.842 tỷ đồng đạt 46,1% KH, tăng 2,2% CK. Thành lập mới 26 doanh nghiệp, đạt 32,5% KH huyện giao, đạt 47,3% chỉ tiêu tỉnh giao.

- Dịch vụ, thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.718 tỷ đồng, tăng 14,6% so với CK; tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 20,18 triệu USD, giảm 2,67% so với CK. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được quan tâm chỉ đạo. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã huy động vốn lũy kế đạt 2.489,3 tỷ đồng, dư nợ đạt 2.145,2 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của doanh nghiệp, Nhân dân trên địa bàn.

- Công tác quản lý ngân sách nhà nước: Ước thu NSNN 6 tháng đầu năm đạt 126,334 tỷ đồng, đạt 14% DT huyện giao; 30% DT tỉnh giao, bằng 25% so với CK. Chi ngân sách đảm bảo dự toán, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường: Trình UBND tỉnh thẩm định và phê duyệt hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. 6 tháng đầu năm đã thực hiện thu hồi đất, phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư 17 dự án, tổng diện tích 82,65ha. Đã cấp được 304 Giấy chứng nhận QSDĐ, trong đó diện tồn đọng là 125/350 giấy, đạt 35,7% KH. Tổ chức đấu giá thành công 56 lô đất tại xã Minh Tâm, 40 lô đất tại xã Tân Châu, tổng tiền trúng đấu giá đạt 62,83 tỷ đồng, tăng so với giá khởi điểm 5,75 tỷ đồng.

- Giáo dục và đào tạo: Chỉ đạo các trường tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh học kỳ 2, và tổng kết năm học 2022 - 2023. Tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh khối lớp 9, xếp thứ 5 toàn tỉnh. Tham gia thi vào THPT chuyên Lam Sơn có 11 học sinh đậu, trong đó 01 học sinh đạt thủ khoa chuyên Anh, xếp thứ 6/27 huyện, thị, thành phố. Chỉ đạo tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, kỳ thi vào lớp chất lượng cao tại Trường THCS Vạn Hà nghiêm túc, an toàn đúng quy chế.

- Văn hóa thông tin, thể dục thể thao: Tổ chức thành công Lễ khánh thành khu di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa (giai đoạn 1967-1973) tại xã Thiệu Viên và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội chợ các sản phẩm đúc đồng truyền thống Trà Đông, sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực huyện Thiệu Hóa nhân 701 năm ngày mất Nhà Sử học Lê Văn Hưu. Trong 6 tháng đầu năm, đã xây dựng được 24 chương trình Bản tin truyền hình Thiệu Hóa; chuẩn bị các điều kiện đăng cai tổ chức Giải bóng đá nhi đồng do tỉnh tổ chức tại huyện. Tổ chức thành công Hội thao mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão và các lễ phát động toàn dân rèn luyện thân thể tạo sự thu hút và tham gia đông đảo của Nhân dân.

- Y tế: Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống Covid-19, các bệnh trên người. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, quản lý hành nghề y dược tư nhân, y tế dự phòng được tăng cường, công tác quản lý vệ sinh ATTP được bảo đảm. Chỉ đạo tổ chức thành công Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2023.

- Lao động - TBXH: Trong 6 tháng đầu năm, đã giải quyết việc làm cho 1.268 lao động, đạt 42,3% kế hoạch; trong đó có 171 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt 48,9% kế hoạch năm. Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình giảm nghèo trên địa bàn, đến nay số hộ nghèo là 598 hộ tỷ lệ 1,31%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90,17%; Công tác giải quyết việc làm, chế độ an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm lãnh đạo; có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

2. Công tác quốc phòng - an ninh

Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tổ chức thành công Lễ giao nhận quân với 184 công dân nhập ngũ, đạt chỉ tiêu 100% tỉnh giao, đón nhận 175 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương và đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho 1.058 công dân đủ 17 tuổi. Chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập phòng chống lụt bão; công tác huấn luyện; tổ chức các hội thi cán bộ giảng dạy chính trị; thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội.

Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện xảy ra 19 vụ vi phạm về TTXH; 06 vụ tai nạn giao thông; xử lý 817 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; xử phạt vi phạm hành chính 50 công dân vi phạm trong lĩnh vực thực hiện nghĩa vụ quân sự, số tiền 598 triệu đồng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện; đã tiếp 53 lượt vụ việc với 72 lượt người; hoàn thành thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 9/10 cuộc; thanh tra theo chương trình, kế hoạch và đột xuất 5/6 cuộc.

3. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể

- Công tác chính trị tư tưởng: Tổ chức, triển khai các Hội nghị học tập nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Trung ương, của Tỉnh; Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên. Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo mở 04 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 375 học viên; 01 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 80 đồng chí; 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí phó bí thư chi bộ với 167 đồng chí; phối hợp tổ chức khai giảng lớp TCLLCT hệ không tập trung khóa 12 tại huyện, với 78 học viên; tổ chức hội thi chính trị viên giỏi; tham gia thao giảng giảng viên lý luận chính trị của tỉnh, cụm III hoàn thành tốt KH.

- Công tác tổ chức, cán bộ: Bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy Ban Chấp hành Đảng bộ huyện  nhiệm kỳ 2020 - 2025; Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời công tác đối với đối với 12 cán bộ; giới thiệu ứng cử đối với 39 cán bộ; hiệp y cán bộ đối các ngành cấp tỉnh cho 06 cán bộ; bổ sung cấp ủy viên cơ sở cho 10 đồng chí; cho thôi cấp ủy viên cơ sở đối với 06 đồng chí; cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 14 đồng chí cán bộ; giải quyết dôi dư 06 đồng chí. Chuyển giao 01 tổ chức cơ sở đảng về trực thuộc ngành dọc cấp trên. Chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn cơ sở, Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ dự nguồn BCH Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ban Chấp hành đảng bộ xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết nạp 174 đảng viên; xóa tên, chấp nhận đơn xin ra khỏi Đảng 11 đảng viên; đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 315 đảng viên.

- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng: Xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền. Công khai kê khai tài sản thu nhập và báo cáo theo quy định. Thẩm định nhân sự để giới thiệu bổ nhiệm một số chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Chuẩn bị chu đáo làm việc với Đoàn khảo sát Trung ương, Tỉnh về kê khai và kiểm soát kê khai tài sản. Kiện toàn, bổ sung thành viên UBKT Đảng ủy xã Thiệu Hợp. Chỉ đạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Chỉ đạo tập trung giải quyết đơn thư theo quy định.

- Công tác dân vận: Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; chủ động nắm tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc tại cơ sở. Ban hành và triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”; phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC năm 2023; tổ chức thăm chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp Lễ, Tết. Chỉ đạo giám sát thực hiện phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, đô thị; về vận động xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời và Đề án “Mô hình phụ nữ tham gia phân loại rác thải tại hộ gia đình trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, giai đoạn 2022-2025”. Hoàn thành rà soát vận động các hộ nghèo sinh sống trên sông đủ điều kiện đề nghị cấp đất ở, hỗ trợ kinh phí xây nhà ở.

- Hoạt động của HĐND - UBND huyện: Tổ chức thành công 06 kỳ họp HĐND huyện. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo, điều hành nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, chỉ đạo công tác sản xuất bảo đảm đúng lịch thời vụ; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; đẩy nhanh tiến độ GPMB, tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm đang thi công.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: Thực hiện quyết liệt phong trào vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh trên địa bàn huyện; trong 6 tháng đầu năm (tính đến ngày 15/6/2023) đã vận động Nhân dân hiến hơn 15.000m2  đất, đóng góp trên 29,2 tỷ đồng, 10.600 ngày công, đổ bê tông 28,11km, trải nhựa Asphalt 11,54km đường giao thông nông thôn; xây mới chỉnh trang 85km tường rào kiểu mẫu; lắp đặt 18 km đường điện cao áp, di chuyển 199 cây cột điện nằm trong hành lang đường giao thông… Tiếp tục triển khai các mô hình, các câu lạc bộ phát triển kinh tế, vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, vệ sinh an toàn thực phẩm, đường hoa, cây xanh, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.... Liên đoàn lao động huyện triển khai 75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển; chỉ đạo hoàn thành Đại hội Công Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Công đoàn cấp huyện dự kiến trong đầu tháng 7/2023; thành lập mới 02 CĐCS, kết nạp 38 đoàn viên. Hội Cựu chiến binh các cấp chỉ đạo xây dựng mô hình ươm cây mắt ngọc tại các cấp hội cơ sở; kêu gọi vận động và trích quỹ “Nghĩa tình đồng đội” giúp đỡ hội viên gặp khó khăn được 30,7 triệu đồng, kết nạp mới 61 hội viên. Hội Nông dân huyện tập trung chỉ đạo hoàn thành đại hội nông dân cấp cơ sở và tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023 -2028; tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào Nông dân với công tác vệ sinh đồng ruộng; kết nạp 215 hội viên mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ đã chỉ đạo trồng thêm được 35km hàng rào xanh; vận động hội viên và Nhân dân xây dựng được 439 mô hình nhà sạch - vườn đẹp; xây mới 1.661 hố phân loại và xử lý rác thải; trao 04 con Bê vàng cho các hội viên khó khăn; thu hút thêm 113 hội viên. Huyện Đoàn phối hợp rà soát đối tượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên; trong 6 tháng đầu năm đã chỉ đạo xây dựng được thêm mới 58 khu thể thao, vận động thể chất ngoài trời, nâng tổng số toàn huyện đã có 138/167 khu vui chơi; kết nạp được gần 2.500 đội viên./.

                                               Trịnh Văn Đệ

                                                    HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG,

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

 

ĐỂ THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

 

Chủ trương của Đảng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về dân chủ theo cách rất dễ hiểu: Dân chủ nghĩa là dân là chủ và dân làm chủ. Người còn nhấn mạnh: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”. Trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng, Điều 3, Hiến pháp năm 2013 đã quy định: “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”.

Trong tiến trình đổi mới, việc vi phạm dân chủ ở nông thôn khi nhân dân tham gia đóng góp xây dựng hạ tầng đường, trường, trạm... đã không được bàn bạc, mức đóng góp quá sức dân, gây bức xúc trong nhân dân, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, gây nên tình trạng mất an ninh và trật tự xã hội ở một số địa phương. Trước tình hình đó, ngày 18-2-1998, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW “Về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”. Chỉ thị nhấn mạnh: “Khâu quan trọng và cấp bách trước mắt là phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở, là nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là nơi cần thực hiện quyền dân chủ của nhân dân một cách trực tiếp và rộng rãi nhất”, nhằm cụ thể hóa phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đảm bảo dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết số 45/1998, Nghị quyết số 55/1998, Nghị quyết số 60/1998, Pháp lệnh số 34/2007 và Chính phủ ban hành các Nghị định số: 29/1998, 71/1998, 07/1999, 79/2003, 87/2007 về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan hành chính, doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn đã tạo ra cơ chế cụ thể về quyền làm chủ của nhân dân.

Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định “Nhân dân làm chủ”, “Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân” và tập trung làm rõ tình hình, phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. Đồng thời, khẳng định: “Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân, từ nêu sáng kiến, tham gia thảo luận, tranh luận đến giám sát quá trình thực hiện”. Đại hội XIII, kế thừa và phát triển tư tưởng “trọng dân” trong truyền thống lịch sử của dân tộc, bài học “dân là gốc” tiếp tục được phát triển bổ sung nội dung “dân giám sát” và “dân thụ hưởng” vào phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” để tạo thuận lợi, có cơ sở chính trị, pháp lý tổ chức thực hiện, mở rộng, tăng cường, phát huy dân chủ, vai trò chủ thể của nhân dân.

“Dân giám sát” là nhân dân theo dõi, xem xét, đánh giá quá trình thực hiện, kết quả thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án, công việc thực hiện. Nhân dân theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình có đúng, có tuân thủ đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật không. Giám sát bằng hình thức, phương pháp cụ thể, thường xuyên, theo nội dung công việc, trực tiếp, hoặc gián tiếp.

“Dân thụ hưởng” là nhân dân được nhận, thụ hưởng thành quả, kết quả của quá trình phát triển về đời sống vật chất, tinh thần mà các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật mang lại sau quá trình tổ chức, thực hiện. Nhân dân thụ hưởng lợi ích, giá trị dẫn tới xã hội có trật tự, kỷ cương, cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc; đồng thời nhân dân thấy được mục đích, động lực thực sự, cuối cùng của chủ trương, chính sách, pháp luật mà Đảng, Nhà nước đề ra và tổ chức thực hiện đều vì con người, vì nhân dân, lan tỏa giá trị tiến bộ, nhân văn, phẩm giá con người, bản chất của chế độ xã hội. Đó là động lực, là lợi ích, lợi ích phải hài hòa tổng thể lợi ích của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

Bài học “dân là gốc”, phải thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó tạo thuận lợi, có cơ sở chính trị, pháp lý tổ chức thực hiện, mở rộng, tăng cường, phát huy dân chủ, vai trò chủ thể của nhân dân. Sự phát triển, hoàn thiện đó có ý nghĩa thiết thực, quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về thực hiện QCDC ở cơ sở, bảo đảm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, tạo lập cơ sở pháp lý cho việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống chính trị - xã hội, tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Luật số 10/2022/QH15). Luật gồm 6 chương, 91 điều; trong đó quy định việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức sử dụng lao động.

Luật nêu rõ quyền của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở như sau:

- Được công khai thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật.

- Đề xuất sáng kiến, tham gia ý kiến, bàn và quyết định đối với các nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp trong thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Do vậy, cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

Một là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở

Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền việc đẩy mạnh thực hiện QCDC trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phải cụ thể: Xây dựng cơ chế thông tin đa chiều, thực hiện minh bạch, công khai thông tin, đáp ứng quyền được thông tin của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Đa dạng hóa phương pháp, hình thức tuyên truyền theo hướng tăng cường đối thoại, trao đổi, tương tác phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng. Hiện đại hóa và sử dụng các phương tiện tuyên truyền hiện đại, nhiều chức năng, dịch vụ, tiện ích nhằm góp phần hữu ích, thiết thực trong việc tương tác, chia sẻ. Do vậy, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp phải thực sự gương mẫu trong việc chấp hành các nguyên tắc tập trung dân chủ, trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên, trong sinh hoạt, lối sống… Đồng thời, kịp thời phê phán những biểu hiện cực đoan, lợi dụng dân chủ để xuyên tạc, kích động, lôi kéo quần chúng phục vụ cho “lợi ích nhóm”, lợi ích cá nhân, đồng thời cần khắc phục, chấm dứt những việc làm mang tính dân chủ hình thức trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước trong đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở.

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý Nhà nước để bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hành dân chủ; phát huy hiệu lực, hiệu quả vai trò các cơ quan, tổ chức trong thực hành dân chủ; tổ chức bộ máy gọn nhẹ, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, thắt chặt mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy nhà nước phải được lựa chọn theo những tiêu chí cụ thể và công khai, có uy tín trong nhân dân, có năng lực, bảo đảm liêm, chính.

Ba làphát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện QCDC ở cơ sở.

Sự nghiệp đổi mới đất nước đặt ra yêu cầu phải phát huy đầy đủ quyền làm chủ, tiềm năng sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do vậy, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động và cơ chế để phát huy vai trò của nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, góp phần xây dựng Đảng và bộ máy chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh. Tăng cường giám sát việc lãnh đạo và thực hiện QCDC ở cơ sở, việc tổ chức tiếp công dân, đối thoại với công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân của chính quyền các cấp nhằm giải đáp nguyện vọng, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng, chí công vô tư trong thực hiện QCDC ở cơ sở.

Để thực hành dân chủ, công tác cán bộ là một trong những khâu quan trọng và mang tính quyết định nhất. Do đó, cần: Nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò của việc giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng; nhất là trong xu thế hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng mạnh mẽ như hiện nay. Kết hợp thực hiện các biện pháp cụ thể về tổ chức quản lý, hành chính, pháp luật và đề cao sức mạnh của dư luận xã hội. Kiên quyết đấu tranh, xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, gây rối loạn nội bộ, làm mất ổn định chính trị - xã hội hoặc vi phạm dân chủ, làm phương hại đến quyền làm chủ của nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải quán triệt sâu sắc, có nhận thức đầy đủ các quan điểm, đường lối của Đảng về công tác cán bộ, về thực hiện dân chủ trong Đảng./.

Ban Biên tập

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

GƯƠNG MỘT CÁN BỘ XÃ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

 

Nhận thức rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một việc làm rất quan trọng và cần thiết đối với cán bộ, đảng viên. Trong thời gian qua, đồng chí Lê Thị Tuyến - Phó Chủ tịch HĐND xã Thiệu Lý đã quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Đối với bản thân, đồng chí Tuyến đã nhận thức rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ sở để hoàn thiện bản thân. Vì vậy, trong thời gian qua, đồng chí luôn tự học tập, tu dưỡng và rèn luyện trong cuộc sống và trong  thực tiễn công tác; tiếp thu sự giáo dục, quản lý của tổ chức, tập thể, cộng đồng, gia đình và xã hội để không ngừng tiến bộ. Với cương vị là một đảng ủy viên, phó Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Lê Thị Tuyến đã nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; đã cùng với các đồng chí trong đảng ủy chỉ đạo triển khai học tập và xây dựng kế hoạch, xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế và điều kiện của địa phương về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Bản thân đồng chí Tuyến luôn xác định để việc học tập, làm theo Bác là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đồng thời tuyên truyền, vận động đến Nhân dân. Muốn thực hiện có hiệu quả, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên và gia đình phải gương mẫu thực hiện việc làm theo với những hành động cụ thể, sát thực với tình hình và điều kiện của địa phương, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và chương trình xây dựng nông thôn mới.

Để việc học tập và làm theo Bác có sức ảnh hưởng, tác động tích cực, sâu rộng đến mọi người dân trong xã, bản thân đồng chí Tuyến trên cương vị là phó Chủ tịch HĐND xã đã luôn rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các qui định của địa phương; tích cực tuyên truyền, vận động đồng chí, đồng nghiệp, bà con lối xóm cùng thực hiện tốt; luôn quan tâm đến các hoạt động xã hội, thực hiện tốt các cuộc vận động, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi tập thể, làm tốt công tác từ thiện, như: Đã đóng góp hỗ trợ hoạt động của thanh thiếu niên trong thôn xóm, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc phát động quyên góp kinh phí do MTTQ, các đoàn thể phát động về ủng hộ quĩ khuyến học khuyến tài, với số tiền ủng hộ trên 15 triệu đồng. Bản thân và gia đình luôn tích cực tham gia các hoạt động tập thể của khu dân cư cũng như của địa phương tổ chức. Giáo dục con cháu có lối sống giản dị, chan hòa, có nghĩa có tình, biết kính trọng mọi người, chăm ngoan, học giỏi.

Đối với nhiệm vụ được giao, đồng chí Tuyến luôn phấn đấu học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất hằng ngày. Bản thân luôn chấp hành các nội qui, qui định của cơ quan, tác phong công tác, lề lối làm việc ngăn nắp, có ý thức tiết kiệm thời gian, bảo vệ tài sản công,… luôn tích cực trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm những người đi trước, cố gắng nắm bắt kịp thời, đầy đủ những kiến thức mới trong công việc, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn nhằm đảm bảo giải quyết công việc hiệu quả; đổi mới phương pháp làm việc, xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể. Với sự nhiệt tình nỗ lực trong công việc, những năm qua, đồng chí Lê Thị Tuyến đã cùng tập thể đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, đã tham mưu cho HĐND xã quyết định nhiều nghị quyết quan trọng, đưa phong trào thi đua yêu nước của Thiệu Lý ngày càng phát triển. Bản thân nhiều năm liền được tặng giấy khen các cấp. Tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Huyện ủy tổ chức, đồng chí Lê Thị Tuyến vinh dự được Chủ tịch UBND huyện tặng “Giấy khen”./.

                                                                            Ban Biên tập

 

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN THIỆU HÓA

ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị trấn Thiệu Hóa đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa.

Trong 3 năm qua, quá trình triển khai, thực hiện Kết luận 01, bên cạnh những thuận lợi, đảng bộ thị trấn đã gặp không ít những khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid19 bùng phát trên diện rộng, giá cả hàng hóa leo thang ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống Nhân dân. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Đảng ủy thị trấn đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 01 cũng như các Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch hành động toàn khóa, hằng năm cụ thể, sát thực với tình hình và điều kiện của địa phương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đồng thời với chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh.

 Bám sát nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề từng năm, Đảng ủy thị trấn đã tổ chức các hội nghị để quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân trên địa bàn; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%. Sau quán triệt ở các hội nghị, đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, thấy rõ ý nghĩa, giá trị, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để từ đó tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, tự giác học tập, làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cấp ủy các chi bộ, đã xây dựng kế hoạch, viết cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân đã lựa chọn, tổ chức thực hiện những vấn đề bức thiết, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp giải quyết kịp thời, tạo chuyển biến rõ nét. Quá trình tổ chức thực hiện, đã gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), kết luận số 21 của BCHTW Đảng khóa XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chương trình hành động của Ban Chấp hành đảng bộ thị trấn về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025. Trong quá trình thực hiện Kết luận 01, đã kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh. Nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị. Do đó, trong thời gian qua, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, các đồng chí cấp ủy viên luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, liêm khiết trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt kỷ luật phát ngôn và quy định về những điều đảng viên không được làm, giữ gìn phẩm chất cách mạng, đạo đức, lối sống, làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. Đảng ủy đã chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, các tổ chức đoàn thể; trong công tác sơ kết, tổng kết định kỳ, năm, có nội dung đánh giá kết quả việc triển khai, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình làm tốt, cách làm hay, hiệu quả, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là trong thực hiện chương trình xây dựng đô thị văn minh, tiêu biểu như: Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có trọng tâm, trọng điểm trên tất cả các lĩnh vực; đặc biệt là tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra sau kiểm điểm hằng năm; xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa, đồng thời cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái tự “diễn biến”, tự “chuyển hóa”, gắn với Kế hoạch của tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã thu được những kết quả đáng phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn đảm bảo; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ được mở rộng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mở rộng diện tích nhà lưới, nhà màng, đã có 2 sản phẩm đạt OCOP 4 sao cấp tỉnh. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công thường xuyên được chăm lo thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của Nhà nước. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; “Uống nước nhớ nguồn”; “Tương thân tương ái” tiếp tục được đẩy mạnh. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được quan tâm phát triển; duy trì nề nếp công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan, góp phần xây dựng đô thị văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thị trấn đưa vào nội dung nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng; phát huy nội lực, tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên, tập trung chỉnh trang, đầu tư xây dựng cơ bản các công trình kết cấu hạ tầng theo hướng văn minh, hiện đại. Trong giai đoạn 2021-2023, thị trấn đã đầu tư trên 100 tỷ đồng, xây dựng mới, nâng cấp, tu sửa trên 80 công trình phúc lợi lớn nhỏ phục vụ dân sinh, tiêu biểu như: Các trường THCS, Tiểu học, Mầm non được xây dựng đầu tư nâng cấp khang trang; hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa tiểu khu và nhiều công trình khác được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại. Phối hợp với Hội đồng GPMB của huyện tuyên truyền vận động Nhân dân, thu hồi 316 nghìn m2 đất nông nghiệp với gần 600 lượt hộ bị ảnh hưởng, để phục vụ các dự án của huyện đóng trên địa bàn thị trấn. Tập trung cao, quyết liệt cho công tác quản lý trật tự đô thị, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, đặc biệt là khu vực hai đầu cầu Thiệu Hóa, đường tỉnh lộ 502 và dọc QL45. Lãnh đạo, tuyên truyền, vận động 148 hộ dân tự nguyện hiến 2.538,7m2  đất ở để mở rộng các tuyến đường; đóng góp hàng nghìn ngày công lao động tham gia làm đường giao thông, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thị trấn. Vận động nhân dân làm tốt công tác xã hội hóa, đóng góp hàng tỷ đồng vào xây dựng các công trình phụ trợ, mua sắm cơ sở vật chất nhà văn hóa các tiểu khu. Đi đôi với triển khai, tổ chức thực hiện, Đảng ủy thị trấn đã thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 gắn với nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân ở các chi bộ, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Thông qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện uốn nắn, nghiêm túc phê bình, kiểm điểm những tập thể, cá nhân không triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch của cấp ủy. Thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình các tập thể, cá nhân có cách làm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Từ kết quả, thành tích đã đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, UBND, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn Thiệu Hóa liên tục 3 năm qua được cấp ủy, các ngành của huyện công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng bộ nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2022, được Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng giấy khen. Tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa vinh dự được Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa tặng “Giấy khen” vì đã có thành tích xuất sắc trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

                                                                   Nguyễn Hữu Chí

             Phó Bí thư Đảng ủy

CẦN HIỂU ĐÚNG VỀ TỰ PHÊ BÌNH

VÀ PHÊ BÌNH THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh”, giữ vững vai trò lãnh đạo với sự nghiệp cách mạng, Người nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng phải luôn đề cao “tự phê bình và phê bình”. Trước lúc “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác”, Người đã để lại bản Di chúc thiêng liêng có ý nghĩa to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Trong bản Di chúc viết năm 1965, trước hết, Người nói về Đảng trong đó đề cập đến ba vấn đề trọng đại: Một là, vấn đề đoàn kết trong Đảng. Hai là, vấn đề tự phê bình và phê bình trong Đảng. Ba là, vấn đề đảng cầm quyền. Đây là ba vấn đề cốt lõi, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Vấn đề tự phê bình và phê bình trong Đảng, được Người đặc biệt quan tâm, Người căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”. Nghiên cứu, quán triệt và vận dụng những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong Di chúc có ý nghĩa giá trị sâu sắc đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong giai đoạn cách mạng hiện nay, góp phần thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tự phê bình và phê bình là nhu cầu nội tại của tổ chức đảng và đảng viên, song muốn tự phê bình và phê bình phát huy được tác dụng, hiệu quả, đòi hỏi phải thực hành một cách thường xuyên, nghiêm túc; nếu không thực hành thường xuyên, nghiêm túc thì dù đó là vũ khí sắc bén cũng không tiêu diệt được “kẻ thù”, dù có là “thần dược” cũng không trị được bệnh trong mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Vì vậy, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn phải “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”.

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ trong Đảng cùng với việc thực hành dân chủ thì “tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất” để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, góp phần xây dựng Đảng thành một khối thống nhất, vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng vẻ vang mà nhân dân tin yêu giao phó. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời từ một nước nông nghiệp lạc hậu, thuộc địa nửa phong kiến, chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng phong kiến, thực dân. Đội ngũ đảng viên của Đảng phần đông xuất thân từ nông dân và nhiều giai tầng khác nhau, mang theo những đặc điểm tư tưởng, tâm lý, lối sống khác nhau, dễ nảy sinh những mâu thuẫn trong Đảng. Đó không phải là mâu thuẫn đối kháng, nhưng là nguy cơ gây mất đoàn kết, không tập trung, thống nhất được tư tưởng, trí tuệ trong Đảng. Mặt khác, Đảng ta là đảng cầm quyền “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, đảng viên có chức, có quyền nếu không nghiêm túc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng rất dễ nảy sinh những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, độc đoán, chuyên quyền, gia trưởng, quan liêu, xa rời quần chúng… Đảng viên cũng là con người, không phải là thánh thần, có hoạt động thì khó tránh khỏi sai lầm, ai cũng có cái tốt, cái xấu, chỉ khác nhau ở chỗ nặng hay nhẹ và trạng thái biểu hiện của nó, nhưng đã tình nguyện vào một Đảng vì dân, vì nước, đã là một người cách mạng thì phải cố gắng phát triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu. Muốn vậy cần tiến hành tự phê bình và phê bình ráo riết, thường xuyên. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: một Đảng mà dấu diếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng, “một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Trong khi thực hành tự phê bình và phê bình phải có thái độ kiên quyết không khoan nhượng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Tự phê bình và sửa chữa có khi dễ, nhưng có khi cũng khó khăn, đau đớn vì tự ái, vì thói quen, hoặc vì nguyên nhân khác. Đó là một cuộc đấu tranh”. Vì thế thực hiện tự phê bình và phê bình “ta phải tự phê bình ráo riết, và phải lấy lòng thân ái, lấy lòng thành thật, mà ráo riết phê bình đồng chí mình. Hai việc đó phải đi đôi với nhau”. Tự phê bình và phê bình phải đúng mức, thật thà không nể nang, không thêm bớt, không hình thức, hời hợt, quanh co, chiếu lệ... Trên thực tế những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, tham ô, tham nhũng, hủ hóa, vi phạm tư cách đảng viên, suy cho cùng nguyên nhân là do không thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và tiếp thu phê bình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh tỉnh nếu không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm của chúng ta thì cũng như giấu diếm bệnh tật trong mình, không dám uống thuốc để bệnh ngày càng nặng thêm, nguy hiểm đến tính mệnh. Phát hiện càng sớm, điều trị bệnh càng chóng khỏi; để bệnh nặng rất khó chữa, thậm chí có khi không chữa nổi. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ một số biểu hiện chưa đúng trong tự phê bình và phê bình, đó là: “vẫn có một số ít đảng viên bị chủ nghĩa cá nhân trói buộc mà trở nên kiêu ngạo, công thần, tự cao, tự đại. Họ phê bình người khác mà không muốn người khác phê bình họ; không tự phê bình hoặc tự phê bình một cách không thật thà, nghiêm chỉnh. Họ sợ tự phê bình thì sẽ mất thể diện, mất uy tín. Họ không lắng nghe ý kiến của quần chúng. Họ xem khinh những cán bộ ngoài Đảng. Họ không biết rằng: có hoạt động thì khó mà hoàn toàn tránh khỏi sai lầm. Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi”. Tất cả những hiện tượng trên là biểu hiện sự nhận thức chưa đúng bản chất của tự phê bình và phê bình với tư cách là một nguyên tắc trong sinh hoạt đảng.

 Quán triệt, vận dụng tư tưởng thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, mỗi đảng viên và tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, thường xuyên nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy đảng. Tự phê bình và phê bình chỉ có thể đem lại hiệu quả thiết thực khi cấp ủy đảng các cấp có nhận thức đúng và thường xuyên tổ chức thực hiện nghiêm túc ở cấp mình. Nhận thức không đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của nguyên tắc tự phê bình và phê bình tất dẫn tới việc thực hành tự phê bình và phê bình không thường xuyên, nghiêm chỉnh, thậm chí buông lỏng, coi nhẹ hoặc hình thức, qua loa, chiếu lệ… Để có nhận thức đúng và bảo đảm tự phê bình và phê bình được tiến hành thường xuyên, nghiêm chỉnh, có chất lượng thì cấp ủy đảng cần quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung nguyên tắc tự phê bình và phê bình, hiểu rõ lý do, mục đích, đối tượng, phương pháp, thái độ tự phê bình và phê bình theo Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hai là, thường xuyên, nghiêm chỉnh thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng.

Mỗi tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên cần coi tự phê bình và phê bình là chế độ thường xuyên, cần nghiêm chỉnh thực hành như việc như rửa mặt mỗi ngày. Thường xuyên, nghiêm chỉnh thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả nền nếp, chế độ sinh hoạt tự phê bình và phê bình trong Đảng nhằm nâng cao tinh thần tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng; kịp thời phát hiện, cảnh tỉnh, ngăn chặn những cán bộ, đảng viên có khuyết điểm.

Ba là, thường xuyên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu, cấp ủy viên và trách nhiệm của các tổ chức quần chúng trong thực hành tự phê bình và phê bình.

Phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên và người đứng đầu trong thực hành tự phê bình và phê bình có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tự phê bình và phê bình trong các tổ chức đảng cần tiến hành từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ cấp uỷ, người đứng đầu đến cán bộ, đảng viên. Cấp trên phải gương mẫu kiểm điểm trước để cấp dưới noi theo; tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau; cấp uỷ viên và cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo điểm điểm trước, đảng viên kiểm điểm sau; cấp trên phải gương mẫu tự phê bình trước cấp dưới; cấp dưới phải mạnh dạn phê bình cấp trên; tổ chức đảng và đảng viên phải lắng nghe ý kiến phê bình của quần chúng. Định kỳ phải tổ chức cho quần chúng tham gia đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Những ý kiến đúng phải được tiếp thu và kiên quyết sửa chữa, những ý kiến chưa đúng phải giải thích cho quần chúng hiểu. Bí thư và thủ trưởng đơn vị cần phải tiền phong, gương mẫu, dám tự phê bình, dám nhận khuyết điểm trước tập thể, trước cấp trên, cấp dưới và đồng cấp; thật sự tạo ra không khí cởi mở, khuyến khích động viên mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng mạnh dạn tự phê bình và phê bình.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong cơ quan, đơn vị tham gia phê bình tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Mọi hoạt động của tổ chức cơ sở đảng đều được quần chúng nắm bắt, giám sát.

Bốn là, gắn tự phê bình và phê bình với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Tự phê bình và phê bình cần kết hợp chặt chẽ với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tự phê bình và phê bình là một khâu của công tác kiểm tra, giám sát, là một trong những phương pháp cơ bản khi tiến hành kiểm tra, giám sát. Tự phê bình và phê bình tốt sẽ góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Ngược lại, không làm tốt tự phê bình và phê bình thì công tác kiểm tra, giám sát sẽ mang tính hình thức, không mang lại hiệu quả thiết thực.

Hơn nửa thế kỷ đã qua đi, song Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên tính thời sự và đang tiếp tục định hướng cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi đúng hướng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần phải thường xuyên, nghiêm chỉnh nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh vừa là vấn đề cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên của Đảng, là vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng và giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Vũ khí sắc bén này phải thường xuyên được sử dụng và mài dũa để có đủ khả năng ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng hiện nay, góp phần quan trọng đưa sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đến thành công để hiện thực hóa mong muốn cuối cùng của Bác đó là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

                                                                                      Ban Biên tập

 

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

XÃ THIỆU NGUYÊN “NÔNG THÔN MỚI - DIỆN MẠO MỚI - SỨC SỐNG MỚI”

 

Thiệu Nguyên là xã nằm cách trung tâm huyện Thiệu Hóa khoảng 2 km về phía Đông - Bắc. Tổng diện tích tự nhiên toàn xã 661.55 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 389.68ha; tổng số hộ trong toàn xã là 2.184 hộ, với 8.281 nhân khẩu, sinh sống ở 09 thôn, dọc đê tả sông Chu. Ngành nghề chính của Nhân dân trong xã là cùng với sản xuất nông nghiệp là nghề xây dựng với hàng ngàn lao động tham gia, thường xuyên có việc làm và cho thu nhập ổn định ở mức tương đối cao. Đảng bộ xã Thiệu Nguyên có 247 đảng viên, sinh hoạt ở 14 chi bộ (Trong đó có 09 chi bộ thôn, 01 chi bộ Trạm y tế, 01 chi bộ công an, và 03 chi bộ trường học).

Thực hiện chủ chương về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2020-2025, những năm qua, Thiệu Nguyên luôn gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh với việc thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong thời gian qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19; song, với sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nỗ lực cố gắng của Nhân dân, tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã vẫn thu được kết quả khá toàn diện. Đến cuối năm 2022, đã hoàn thành 19 tiêu chí và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại Quyết định số 71 ngày 05/01/2023; có 02 thôn được Chủ tịch UBND huyện công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Xác định sự nghiệp xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Nhằm tiếp tục khát vọng đưa xã vươn lên nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, xã Thiệu Nguyên quyết tâm phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu: Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; hoàn thành lĩnh vực nổi trội về tiêu chí chuyển đổi số; các thôn Nguyên Thắng và Nguyên Sơn duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí thôn kiểu mẫu đã được công nhận năm 2022; xây dựng 05 thôn còn lại đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu, là: Nguyên Trung, Nguyên Thịnh, Nguyên Thành, Nguyên Lý, Nguyên Hưng; xây dựng 02 thôn thông minh là: Nguyên Hưng và Nguyên Lý; các thôn: Nguyên Tân và Nguyên Tiến đạt từ 12-14 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu...

Kết quả sáu tháng đầu năm 2023, xã đã  rải nhựa 1,55 km đường giao thông; làm công trình hồ sinh thái khu vực Ao bầu; các thôn lập kế hoạch tiến hành lắp đặt 8,258km điện sáng; nâng cấp đường giao thông 1,616km; làm 4,678km rãnh thoát nước có tấm đậy chịu lực; trồng 2,3km đường hoa, tiếp tục bổ sung, chỉnh trang các nhà văn hóa với tổng lượng vốn huy động từ các nguồn là trên 12,3 tỷ đồng...

 Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và hoàn thành 8 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, những tháng còn lại của năm 2023, xã Thiệu Nguyên cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1.  Xác định rõ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nguồn lực đóng góp của Nhân dân, kể cả con em Thiệu Nguyên đang học tập, công tác trên mọi miền Tổ quốc trong công tác xây dựng nông thôn mới.

2.  Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các đề án, kế hoạch, quy định của địa phương để người dân hiểu rõ và tự giác, chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện. Tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong thời gian qua, vận động Nhân dân tích cực hơn nữa trong phong trào chung tay xây dựng NTM.

3. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, các nguồn vốn hỗ trợ từ cấp trên, vận động các nguồn vốn đầu tư xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và Nhân dân cùng thực hiện, để bổ sung hoàn thiện đồng bộ hệ thống các công trình về giao thông, hệ thống tiêu thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng theo hướng văn minh hiện đại; tiếp tục phát động phong trào“xanh hóa tường rào”, phong trào “giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn”, phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông. 

4. Tập trung đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, mua sắm, lắp đặt các thiết bị truyền thông, xây dựng phòng họp trực tuyến, đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông, sử dụng nền tảng số để chỉ đạo, điều hành đến tất cả các thôn, cơ quan, trường học trên địa bàn. Phấn đấu bằng và cao hơn mức quy định của tiêu chí số 02, tại Quyết định số 35/2022/ QĐ-UBND, ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

5. Xây dựng NTM bền vững phải gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường và giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở, động viên đến từng bộ phận, từng tuyến đường, từng cụm dân cư. Phát huy hiệu quả các hoạt động mô hình văn hóa, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, tạo động lực, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Đảng bộ và Nhân dân xã Thiệu Nguyên tin tưởng rằng, phát huy kết quả thành tích đã đạt được năm 2022, với tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, sự chung sức đồng lòng của Nhân dân, xã Thiệu Nguyên nhất định hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng kế hoạch đã đề ra./.

                                                                     Nguyễn Chí Thành         

 Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Nguyên

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THIỆU HÓA VỚI PHƯƠNG CHÂM: “CHẤT LƯỢNG - TÔN TRỌNG - TIN CẬY”

 

Những năm gần đây, trước sự phát triển lớn mạnh của các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, đã thúc đẩy Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Thiệu Hóa phải đối mặt với sự cạnh tranh về chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bệnh nhân. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện và sự đoàn kết, thống nhất của toàn thể cán bộ, nhân viên, BVĐK Thiệu Hóa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ khám và điều trị bệnh, tạo được niềm tin lớn đối với Nhân dân trong huyện và các vùng lân cận.

Trên con đường phụng sự vì sức khỏe Nhân dân, BVĐK Thiệu Hóa luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, thầy thuốc. Công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức được trú trọng theo từng giai đoạn. Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ, viên chức, người lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng bộ phận.

Bám sát nhiệm vụ, hằng năm BVĐK Thiệu Hóa luôn duy trì tốt công tác khám chữa bệnh, thực hiện đúng quy chế chuyên môn của ngành và quy định của đơn vị. Thường xuyên đảm bảo thường trực cấp cứu, do đó người bệnh đến viện đã được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời; thực hiện đầy đủ quy chế hội chuẩn, quy chế chuyển viện theo quy định.

Với sự nỗ lực hoàn thiện mỗi ngày, 5 tháng đầu năm 2023, BVĐK Thiệu Hóa đã khám bệnh: 46.424 lượt người, điều trị nội trú 9.292 lượt bệnh nhân. Hiện nay, cơ sở vật chất của bệnh viện tương đối khang trang, với hơn 386 giường, các khoa, phòng được lắp đặt đầy đủ tiện nghi và nhiều trang thiết bị hiện đại đảm bảo làm việc và phục vụ người bệnh. Kiện toàn lại các Hội đồng, xây dựng kế hoạch thực hiện theo quy chế của từng Hội đồng, tham mưu tư vấn kịp thời các hoạt động của đơn vị. Thực hiện tốt các quy trình chuyên môn, triển khai thêm các dịch vụ mới như: nội soi dạ dày gây mê, siêu âm màu 4D, 5D, chụp CLVT,... BVĐK Thiệu Hóa luôn cố gắng phát triển và đa dạng hóa các dịch vụ kỹ thuật đáp ứng với nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân; sử dụng thuốc, vật tư, hóa chất an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. 

Bên cạnh việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, BVĐK Thiệu Hóa luôn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong khám và chữa bệnh. Để giảm bớt các thủ tục hành chính, quy trình thanh toán phức tạp, bệnh viện đã áp dụng chữ ký số điện tử trên các bệnh án, giấy chuyển viện, chứng sinh và các văn bản khác. Hệ thống một cửa được thành lập nhằm giúp người bệnh nhanh chóng hoàn tất các thủ tục hành chính mà không cần đi qua nhiều cửa. Từ dó, người bệnh có thể rút ngắn thời gian chờ đợi. Bệnh án điện tử cũng là một điểm sáng trong hệ thống công nghệ đang được áp dụng tại BVĐK Thiệu Hóa. Bệnh án được lưu trữ trên hệ thống bộ nhớ máy tính có thời gian vĩnh viễn, dễ tìm kiếm và có thông tin rõ ràng chính xác.

Ngoài ra, bệnh viện còn bổ sung hệ thống máy quét mã QR đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Y tế. Người bệnh khi đến khám và điều trị có thể mang theo CCCD gắn chíp hoặc BHYT cài đặt trên ứng dụng VSSID, VNeID. Tại đây, nhân viên CSKH sẽ sử dụng máy quét để đăng ký nhanh chóng cho người bệnh, tiết kiệm thời gian và độ chính xác tuyệt đối.

Trong thời gian tới, BVĐK Thiệu Hóa sẽ nỗ lực phấn đấu trở thành một trong những bệnh viên thông minh với hệ thống công nghệ hỗ trợ người bệnh nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả; hướng tới mục tiêu hoàn tất các chữ ký thông qua hệ thống không gian mạng, hoàn toàn không còn chữ ký tay, giảm thiểu các thủ tục hành chính và các chi phí khác, phấn đấu thời gian tới thực hiện “thanh toán viện phí không dùng tiền mặt”, hỗ trợ bộ phận kế toán trong thời gian gần nhất.

Phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, thời gian tới, BVĐK Thiệu Hóa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng, tạo nên một cơ sở khám, điều trị bệnh chất lượng cao. Đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ bệnh viện tu dưỡng, rèn luyện theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Lương y như từ mẫu”, luôn kiên cường vượt khó khăn, gian khổ, hết lòng hoàn thành sứ mệnh cao cả và thiêng liêng đó là “Tất cả vì Nhân dân phục vụ”./.

                                                                  Ban Biên tập

 

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

CHI BỘ ĐẢNG ĐẦU TIÊN TẠI THIỆU HÓA RA ĐỜI

 

Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng nước ta. Sự ra đời của Đảng đã tác động một cách sâu sắc, toàn diện và trực tiếp đến phong trào cách mạng của nhân dân Thiệu Hóa.

Nằm ở vị trí giáp liền giữa Trung Kỳ và Bắc Kỳ, lại có nhiều đường giao thông xuyên Việt đi qua nên các chiến sỹ trong tổ chức Thanh Niên và Đảng Tân Việt Thanh Hóa thường được tiếp xúc với các trào lưu tư tưởng mới. Nhiều cán bộ trong tổ chức Thanh Niên và Tân Việt đã thoát ly ra tỉnh ngoài hoạt động và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có Lê Công Thanh, Nguyễn Chí Hiền, Nguyễn Doãn Chấp, Lê Tất Đắc...

Đồng chí Lê Công Thanh (Thiệu Toán, Thiệu Hóa) nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh bộ Việt Nam Cách mạng Thanh Niên tỉnh Thanh Hóa, cuối năm 1929 bị địch truy lùng phải thoát ly ra Bắc kỳ hoạt động và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, được cử làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam và được Xứ ủy Bắc Kỳ giao nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Thanh Hóa.

Mùa hè năm 1930, đồng chí Lê Công Thanh đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Doãn Chấp (quê Hoằng Giang, Hoằng Hóa) dạy học ở Hà Nam tham gia hoạt động cách mạng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trở về Thanh Hóa liên hệ với các chiến sỹ cách mạng trong tổ chức Thanh Niên tiến hành xây dựng Đảng bộ Thanh Hóa.

Đầu tháng 6 năm 1930, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp đã về hoạt động ở các huyện: Đông Sơn, Thiệu Hóa, Thọ Xuân. Đồng chí đã bắt liên lạc với đồng chí Vương Xuân Cát ở làng Phúc Lộc (nay là xã Thiệu Tiến) để trao đổi tình hình và bàn kế hoạch thành lập chi bộ Đảng Cộng sản ở Thiệu Hóa. Sau đó, đồng chí Vương Xuân Cát chắp mối với các đồng chí nguyên là hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, như: Hoàng Trọng Bình ở làng Ngô Xá Hạ (nay thuộc xã Thiệu Minh), Lê Xuân Mạc ở làng Phúc Lộc, Ngô Ngọc Toàn ở làng Yên Lộ (nay là xã Thiệu Vũ). Sau một thời gian gấp rút tuyên truyền, bồi dưỡng và thử thách, với tư cách là đại diện của Xứ ủy Bắc Kỳ, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp đã kết nạp các đồng chí: Vương Xuân Cát, Ngô Ngọc Toản, Hoàng Trọng Bình, Lê Xuân Mạc vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 10 tháng 7 năm 1930, Hội nghị thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam phủ Thiệu Hóa được tiến hành tại làng Phúc Lộc (xã Thiệu Tiến). Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyên Doãn Chấp (đại diện Xứ ủy Bắc Kỳ), Vương Xuân Cát, Ngô Ngọc Toản, Hoàng Trọng Bình, Lê Xuân Mạc. Đồng chí Nguyễn Doãn Chấp chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã bầu đồng chí Vương Xuân Cát làm Bí thư chi bộ. Cũng trong Hội nghị này, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp nêu lên hướng hoạt động trước mắt của chi bộ là: Dựa vào các tổ chức quần chúng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ quần chúng; đẩy mạnh phong trào cách mạng, thành lập Nông hội đỏ; bồi dưỡng và phát triển đảng viên... Theo hướng trên, Chi bộ vạch kế hoạch hoạt động cụ thể, phân công từng đồng chí chịu trách nhiệm ở từng vùng để hướng dẫn quần chúng đấu tranh và củng cố tổ chức cơ sở.

Sau khi ra đời, chi bộ Đảng đã tích cực phát triển đảng viên, tổ chức và vận động quần chúng đấu tranh. Đến tháng 12 năm 1930, từ 4 đồng chí ban đầu, chi bộ Đảng đã phát triển lên 11 đồng chí. Trước sự phát triển ngày càng đông về số lượng đảng viên, phạm vi hoạt động ngày càng rộng, Chi bộ Phúc Lộc chia làm 2 tổ. Tổ tổng Xuân Lai (nay gồm các xã Thiệu Toán, Thiệu Minh, Thiệu Tâm, Thiệu Chính) do Hoàng Trọng Bình làm tổ trưởng; tổ tổng Phù Chẩn (nay gồm các xã Thiệu Tiến, Thiệu Vũ, Thiệu Ngọc) do đồng chí Vương Xuân Cát làm tổ trưởng. Chi bộ Đảng vẫn do đồng chí Vương Xuân Cát làm Bí thư.

Sự ra đời của chi bộ Đảng đánh dấu một bước ngoặt căn bản của phong trào đấu tranh cách mạng ở Thiệu Hóa: Chấm dứt thời kỳ phân tán lực lượng cách mạng, gạt bỏ những tư tưởng cải lương, thỏa hiệp, khẳng định sự thắng thế tuyệt đối của tư tưởng cách mạng vô sản ở địa phương. Từ đây, phong trào đấu tranh của các tầng lớp Nhân dân Thiệu Hóa nằm dưới sự lãnh dạo duy nhất của Đảng Cộng sản. Sự ra đời của chi bộ không chỉ đánh dấu sự chuyển mình lên giai đoạn mới của phong trào cách mạng ở địa phương mà còn đóng góp quan trọng vào sự phát triển của phong trào toàn tỉnh, đặc biệt là sự ra đời của Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vào 29 tháng 7 năm 1930./.

                      Trích Lịch sử Đảng bộ huyện Thiệu Hóa

 

CON ĐÃ VỀ

 

Con đã về giữa vòng tay của mẹ

Như thuở nào tấm bé vẫn ngây thơ

Rất thực rồi, không còn chỉ trong mơ

Nhưng là nắm xương khô hòa với đất.

 

Đôi vai gầy cứ rung lên bần bật

Mẹ nghẹn ngào chỉ muốn ngất đi thôi

Con yêu ơi, con của mẹ đây rồi

Đừng để mẹ phải đơn côi nữa nhé!

 

Ngày đi xa mẹ cầm tay thỏ thẻ

"Nhớ trở về thật mạnh khỏe nghe con"

Vâng theo lời kêu gọi của nước non

Nước còn giặc, con còn đi đánh giặc.

 

Giữa chiến trường, đạn bom rơi cũng mặc

Vẫn hiên ngang, son sắt chỉ một lòng

Giải phóng Sài Gòn, thống nhất non sông

Cho Tổ quốc không còn quân xâm lược.

 

Mẹ yêu ơi, chiến tranh ai biết được

Sống - chết, mất - còn, phụ thuộc rủi - may

Trận cuối này con đã ngã trên tay

Của đồng đội, bởi đạn bay trúng ngực.

 

Con nằm lại tại địa bàn Xuân Lộc

Dưới gốc cao su đơn độc ven rừng

Hòa Bình rồi, cuộc sống mới Thịnh Hưng

Xóa mất dấu nơi con từng nằm xuống.

 

Đồng đội nay, tuổi người nào cũng luống

Nhớ nhớ, quên quên sai hướng dò tìm

Bao năm rồi mà vẫn cứ lặng im

Giờ mới thấy, ngỡ chìm vào quên lãng...

 

Hôm nay đây được giã từ dĩ vãng

Về với mẹ hiền, thỏa mãn chờ mong

Mẹ thương con cứ ôm chặt trong lòng

Cho con ngủ, giấc mặn nồng... vĩnh viễn!

                                                                                        Nhuận Do

 

 

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện