Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống 93 năm ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2023)

https://thieuhoa.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-07/9ed70aa29fb95cdke-hoach-318-cua-btgtw_compressed.pdf

Văn phòng HĐND và UBND huyện