Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

https://thieuhoa.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/959480dd462ad4bdThong-bao-cong-khai-quy-hoach-huyen-Thieu-Hoa_ailtthieuhoa-30-07-2023_17h14p26(31.07.2023_13.pdf

https://thieuhoa.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/b73c9134ceee637dQuyet-dinh-dieu-chinh-quy-hoach-thoi-k-2021-2030-va-ke-hoach-su-dung-dat-nam-2023-huyen-Thieu-Hoa.pdf

https://thieuhoa.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/a66c166062b0e80d03.-He-thong-bang-bieu-Thieu-Hoa.pdf

https://thieuhoa.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/8cd7666579d7014d02.-Ban-Do-KH-Thieu-Hoa_2023.pdf

https://thieuhoa.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/be4d8cda661cfa0d01.-BanDo-DCQH-Thieu-Hoa_2030.pdf

https://thieuhoa.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/8a8d6fccc6927ddd04.-Bao-cao-thuyet-minh-Thieu-Hoa.pdf

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện