Công tác tuyên giáo huyện Thiệu Hóa: Đi trước mở đường

Phát huy thành quả đạt được của huyện đạt chuẩn NTM (năm 2022), Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thiệu Hóa tiếp tục thực hiện sứ mệnh “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, về sau tổng kết”.

Người dân xã Minh Tâm trồng dưa trong nhà màng mang lại giá trị kinh tế cao.

Theo đó, ban đã chủ động theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện trong toàn Đảng bộ. Định kỳ hằng tháng định hướng tuyên truyền tới các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đảm bảo kịp thời, đầy đủ. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện đã nghiêm túc tổ chức triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các tài liệu học tập nghị quyết với nội dung ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, dễ hiểu. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu trong việc chỉ đạo nắm bắt, tập hợp tình hình dư luận liên quan đến các vấn đề phức tạp, nhạy cảm được Nhân dân quan tâm. Đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nắm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là tuyên truyền về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, của tỉnh, huyện nhằm giáo dục truyền thống yêu nước; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm vừa qua và kế hoạch, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Chương trình XDNTM và các phong trào thi đua ở cơ sở và các đơn vị trên địa bàn; công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội; vận động kinh phí làm nhà ở cho hộ nghèo, cấp đất, hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho 28 hộ đồng bào thủy cơ thuộc xã Thiệu Vũ...

Nổi bật trong tuyên truyền về những kết quả của chương trình xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu là từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã huy động nguồn lực đầu tư xây dựng được trên 120 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ Nhân dân gần 31,3 tỷ đồng. Có thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Thiệu Phú và xã Minh Tâm), 2 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong toàn huyện lên 5 xã, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 28 thôn NTM kiểu mẫu; có thêm 9 sản phẩm OCOP 3 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn huyện lên 22 sản phẩm...

Bên cạnh đó, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giữa ban tuyên giáo với MTTQ và các hội, đoàn thể trên địa bàn huyện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự lan tỏa, như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, “Nhà sạch vườn đẹp”, “Cựu chiến binh dũng cảm tố giác tội phạm”, đường hoa thanh niên, đường tranh bích họa, cột điện nở hoa...

Hoạt động của công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Toàn huyện có 1 BCV cấp tỉnh, 56 BCV cấp huyện, 17 cộng tác viên dư luận xã hội. Ở mỗi xã, thị trấn có đội ngũ tuyên truyền viên với số lượng tùy theo nhiệm vụ thực tế đã cùng với BCV, tuyên truyền viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Có nhiều đồng chí đã làm tốt công tác định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, góp phần xây dựng, củng cố sự thống nhất tư tưởng, hành động trong tổ chức đảng và sự đồng thuận của Nhân dân.

Công tác khoa giáo, huấn học được ban chú trọng. Cùng với các đơn vị trong khối tuyên truyền, định hướng nhiệm vụ cấp ủy, định kỳ đánh giá kết quả hoạt động của các ngành trong việc thực hiện các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục. Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện tổ chức 11 lớp bồi dưỡng theo kế hoạch đề ra; cấp 12.600 cuốn bản tin nội bộ của tỉnh và thông tin nội bộ của huyện đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và một số cuốn tài liệu tham khảo đặc biệt, nhằm cung cấp thông tin, tư liệu, hướng dẫn BCV, tuyên truyền viên nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng; định hướng dư luận xã hội, góp phần nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Với những cố gắng nỗ lực trong hoạt động tuyên giáo, ngành tuyên giáo huyện Thiệu Hóa đã góp phần tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Nhân dân tin tưởng, phấn khởi với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, mọi mặt đời sống. Trên địa bàn huyện, ngày càng có nhiều tấm gương cá nhân, tập thể điển hình được biểu dương làm lan tỏa tinh thần chung sức, đồng lòng với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Đồng chí Nguyễn Duy Thứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, cho biết: Nhờ tham mưu kịp thời, có hiệu quả của cơ quan chuyên trách, đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên giáo. Qua đó góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của toàn Đảng bộ. Phấn đấu năm 2025 đạt huyện NTM nâng cao.

 

 

Báo Thanh Hóa