Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1/BC-UBND 23/06/2022 kiểm tra phần mểm
2453/UBND-LĐTBXH 21/06/2022 V/v hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình Nhà bia xã Thiệu Phúc
2452/UBND-KTHT 21/06/2022 Về việc khẩn trương hoàn thiện đồ án Quy hoạch chung xây dựng các xã trên địa bàn huyện đến năm 2030.
2451/UBND-TCKH 21/06/2022 V/v phối hợp cung cấp thông tin phục vụ báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn 7430/UBND-KSTTHCNC ngày 27/5/2022 về chấn chỉnh công tác quản lý, bảo quản, lưu trữ, tra cứu, khai thác hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
2450/UBND-NN 21/06/2022 V/v đăng ký địa bàn tham gia chính sách bảo hiểm nông nghiệp
2449/UBND-TNMT 21/06/2022 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều “Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
2430/UBND-VP 21/06/2022 V/v kết quả thực hiện kết luận sau giám sát của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh năm 2021.
2303/QĐ-UBND 21/06/2022 Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (ĐT nuôi con Nguyễn Thị Tình, Minh Tâm )
2302/QĐ-UBND 21/06/2022 Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (ĐT nuôi con Trần Thị Lan, Minh Tâm )
2301/QĐ-UBND 21/06/2022 Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (ĐT nuôi con Lê Thị Thu, Thiệu Viên )
2300/QĐ-UBND 21/06/2022 Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (ĐT nuôi con Đào Thị Hà, Thiệu Viên )
2299/QĐ-UBND 21/06/2022 Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (ĐT nuôi con Nguyễn Thị Dương, Thiệu Viên )
2298/QĐ-UBND 21/06/2022 Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (ĐT nuôi con Lê Thị Tiến, Tân Châu )
2297/QĐ-UBND 21/06/2022 Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (ĐT nuôi con Phạm Thị Hưng, Tân Châu )
2296/QĐ-UBND 21/06/2022 Về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Lê Thị Khai, TT Thiệu Hóa)
1 2 3 4 5 6