Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Sơ đồ tổ chức

100%

CƠ CẤU TỔ CHỨC HĐND - UBND HUYỆN

 

I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN:

1. Chủ tịch:

Nguyễn Văn Biện  (Bí thư HU)

2. Phó Chủ tịch:

Đỗ Thế Bằng

3. Trưởng Ban KT-XH: Đỗ Ngọc Luân

4. Trưởng Ban Pháp chế

Nguyễn Tiến Dũng

5. Phó ban KT-XH

Nguyễn Đức Hiểu

5. Phó ban Pháp chế

Đỗ Văn Tuyên

II. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN:

1. Chủ tịch:

Nguyễn Thế Anh

 

 

2. Phó Chủ tịch:

Hoàng Trọng Cường

 

 

3. Phó Chủ tịch:

Nguyễn Văn Phúc

                

 

4. Phó Chủ tịch:

Hoàng Văn Lực

 

 

III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN:

VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN

1. Chánh Văn phòng:

Huỳnh Thanh

 

 

2. Phó Chánh Văn phòng:

Hoàng Thị Phúc

 

3. Phó Chánh Văn phòng:

 

NỘI VỤ

1. Trưởng phòng:         

Nguyễn Xuân Lai

          

 

2. Phó Trưởng phòng:  

Hoàng Song Hà

 

 

3. Phó Trưởng phòng:  

 

       

 

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1. Trưởng phòng:

Đào Hồng Quang

 

 

2. Phó Trưởng phòng:  

Đỗ Thị Thanh

3. Phó Trưởng phòng:  

Nguyễn Hoàng Nghĩa

TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1. Trưởng phòng:         

Bùi Trung Hiếu 

          

 

2. Phó Trưởng phòng:  

 

 

 

3. Phó Trưởng phòng:  

 

 

 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Trưởng phòng:         

Lê Thế Ái

                

 

2. Phó Trưởng phòng:  

Lê Anh Thắng

 

 

KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

1. Phó Trưởng phòng:

Trịnh Đình Tùng

          

 

2. Phó Trưởng phòng:  

 

 

 

NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT       

1. Trưởng phòng:

Hoàng Anh Tuấn

 

 

2. Phó Trưởng phòng:  

Lê Thị Thúy

         

 

3. Phó Trưởng phòng:  

 

VĂN HÓA THÔNG TIN

1. Trưởng phòng:

Lê Đức Hạnh

2. Phó Trưởng phòng:  

 

Nguyễn Thế Ngãi

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Trưởng phòng:         

Ngô Xuân Dũng

          

 

2. Phó Trưởng phòng:  

Hà Thị Thanh

 

 

3. Phó Trưởng phòng:  

 

 

 

TƯ PHÁP

1. Trưởng phòng:

Lê Văn Tiến

 

 

THANH TRA

1. Chánh Thanh tra:

Vũ Tuấn Minh

 

 

2. Phó Chánh Thanh tra:

Lê Xuân Thi

          

 

Y TẾ 

Trưởng phòng:

Hách Xuân Thành

 

 

IV. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN:

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Giám đốc:

Hoàng Văn Lời

 

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

1. Giám đốc:            

Hoàng Ngọc Lĩnh

               

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ ĐTXD HUYỆN

Giám đốc:

Nguyễn Khánh Tùng

 

 

 

 

 
Văn phòng