Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

Sơ đồ tổ chức

100%

CƠ CẤU TỔ CHỨC HĐND - UBND HUYỆN

 

I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN:

1. Chủ tịch:

Hoàng Văn Toản  (Bí thư HU)

 

 

2. Phó Chủ tịch:

 

 

 

Ủy viên Thường trực

Nguyễn Đức Hiểu

 

 

II. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN:

1. Chủ tịch:

Hoàng Viết Chọn

 

 

2. Phó Chủ tịch:

Nguyễn Văn Tám

 

 

3. Phó Chủ tịch:

Lê Như Thanh

                

 

4. Phó Chủ tịch:

Lê Xuân Đào    

 

 

III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN:

VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN

1. Chánh Văn phòng:

Lê Văn Tiến

 

 

2. Phó Chánh Văn phòng:

Nguyễn Khánh Tùng

 

3. Phó Chánh Văn phòng:

Đỗ Thành Đồng

NỘI VỤ

1. Trưởng phòng:         

Phùng Văn Bình

          

 

2. Phó Trưởng phòng:  

Lê Văn Tiến

 

 

3. Phó Trưởng phòng:  

Ngô Xuân Thư

       

 

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1. Trưởng phòng:

Đào Hồng Quang

 

 

2. Phó Trưởng phòng:  

Đỗ Thị Thanh

 

 

TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1. Trưởng phòng:         

Nguyễn Viết Tiến

          

 

2. Phó Trưởng phòng:  

Hoàng Ngọc Lĩnh

 

 

3. Phó Trưởng phòng:  

Bùi Trung Hiếu 

 

 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Trưởng phòng:         

Lê Xuân Đoàn

                

 

2. Phó Trưởng phòng:  

Nguyễn Ngọc Hiểu

 

 

CÔNG THƯƠNG

1. Trưởng phòng:

Đỗ Duy Trung

          

 

2. Phó Trưởng phòng:  

Nguyễn Minh Tấn

 

 

NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT       

1. Trưởng phòng:

Phạm Như Hân 

 

 

2. Phó Trưởng phòng:  

Trịnh Đức Hùng

         

 

3. Phó Trưởng phòng:  

Hoàng Anh Tuấn

VĂN HÓA THÔNG TIN

1. Trưởng phòng:

Lê Duy Sơn

2. Phó Trưởng phòng:  

 

Trần Ngọc Tùng

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Trưởng phòng:         

Lê Đức Hạnh

          

 

2. Phó Trưởng phòng:  

Hoàng Song Hà

 

 

3. Phó Trưởng phòng:  

Hà Thị Thanh

 

 

TƯ PHÁP

1. Trưởng phòng:

Bùi Sỹ Hà

 

 

THANH TRA

1. Chánh Thanh tra:

Lê Duy Sáng

 

 

2. Phó Chánh Thanh tra:

Lê Xuân Thi

          

 

Y TẾ 

Trưởng phòng:

Hách Xuân Thành

 

 

IV. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN:

 

ĐÀI TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH

Trưởng đài:

Trần Sỹ Hiển

 

 

TRẠM KHUYẾN NÔNG LÂM

1. Trưởng trạm:            

Nguyễn Lệnh Thái

               

 

TRUNG TÂM VHTT-TDTT

Giám đốc:

Hoàng Văn Lời

 

 

 

 

 
Văn phòng