Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thiệu Hóa

BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 6 NĂM 2022

Đăng ngày 28 - 06 - 2022
100%

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

“TRÍCH” NGHỊ QUYẾT SỐ 109-NQ/HĐND NGÀY 18/12/2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VỀ VIỆC HỖ TRỢ THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG  NÔNG THÔN MỚI - ĐÔ THỊ VĂN MINH” TRÊN ĐIẠ BÀN HUYỆN NĂM 2022

Ngày 18 tháng 11 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Thiệu Hóa khóa XIV, Kỳ họp thứ V đã ban hành chính sách hỗ trợ “Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh trên địa bàn huyện năm 2022”, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ mua máy gieo mạ, máy cấy để phát triển cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

a. Đối tượng hỗ trợ: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình mua máy cấy, máy gieo mạ trên địa bàn huyện

b. Điều kiện hỗ trợ:

- Máy cấy, máy gieo mạ mua mới.

- Có đầy đủ hóa đơn, giấy tờ mua máy.

- Cam kết phục vụ trên địa bàn huyện tối thiểu 05 năm.

c. Mức hỗ trợ: Tối đa 20% giá trị của máy, nhưng không quá 100 triệu đồng/máy.

d. Thời điểm hỗ trợ: Hỗ trợ một lần, sau khi hoàn chỉnh hồ sơ và đưa vào sản xuất.

đ) Thời gian thực hiện: Năm 2022.

2. Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông và chỉnh trang cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu:

a. Đối tượng hỗ trợ: Ủy ban nhân dân các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2022.

b. Điều kiện hỗ trợ:

- Đối với đường điện chiếu sáng cần đảm bảo các điều kiện theo

 tiêu chuẩn về đường điện chiếu sáng cột điện bát giác, chiều cao 6m,   3 bóng đèn led.

- Đối với đường giao thông trục chính của xã phải đảm bảo tiêu chí nông thôn mới nâng cao hoặc tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; giải thảm nhựa Asphalt dày từ 05cm - 07cm.

- Tường rào một mẫu chung toàn tuyến.

c. Nội dung và mức hỗ trợ:

- Điện chiếu sáng đường trục chính của xã và đường thôn: Đối với xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong kế hoạch huyện giao mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/km; các xã còn lại là 20 triệu đồng/km.

- Giải thảm nhựa Asphalt + rãnh thoát nước đường giao thông trục chính của các xã: Đối với xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong kế hoạch huyện giao mức hỗ trợ là 250 triệu đồng/km, các xã còn lại 150 triệu đồng/km.

Xây dựng tường rào kiểu mẫu: 150 triệu đồng/km.

Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: Xã nông thôn mới nâng cao tối đa 03 tỷ đồng/xã; xã nông thôn mới kiểu mẫu tối đa 02 tỷ đồng/xã.

d. Thời gian thực hiện: Năm 2022.

3. Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

a. Đối tượng hỗ trợ: Các thôn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

b. Điều kiện hỗ trợ: Các thôn có đăng ký kế hoạch được UBND huyện phê duyệt hoàn thành xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

c. Mức hỗ trợ: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng)/ thôn (tương đương 100 tấn xi măng).

d. Thời điểm hỗ trợ: Sau khi Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch thực hiện năm 2022.

e) Thời gian thực hiện: Năm 2022.

4. Hỗ trợ xây dựng mô hình “Nhà sạch - Vườn mẫu”

a. Đối tượng hỗ trợ: Các hộ gia đình tham gia thực hiện mô hình “Nhà sạch - Vườn mẫu” trên địa bàn huyện.

b. Điều kiện hỗ trợ: Đảm bảo các yêu cầu tiêu chí “Nhà sạch - Vườn mẫu” theo quy định.

c. Mức hỗ trợ: 10.000.000 đồng/hộ gia đình.

d. Thời điểm hỗ trợ: Trong năm 2022, sau khi được kiểm tra, nghiệm thu, công nhận kết quả thực hiện mô hình.

e) Thời gian thực hiện: Năm 2022.

5. Hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thôn đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu; tổ dân phố kiểu mẫu.

a. Đối tượng hỗ trợ:

- Ủy ban nhân dân các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

- Ủy ban nhân dân các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022.

- Các thôn không nằm trong kế hoạch của huyện, nhưng đã hoàn thành xây dựng thôn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.

- Các thôn xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

- Tiểu khu (tổ dân phố) xây dựng kiểu mẫu năm 2022.

- Các thôn xây dựng nông thôn mới năm 2022.

b. Mức hỗ trợ:

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 500 triệu đồng/xã.

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 500 triệu đồng/xã.

- Thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu: 100 triệu đồng/thôn.

- Tiểu khu (tổ dân phố) kiểu mẫu: 100 triệu đồng/tiểu khu.

- Thôn đạt thôn nông thôn mới: 20 triệu đồng/thôn.

c. Điều kiện hỗ trợ: Sau khi cấp có thẩm quyền Quyết định công nhận.

d. Thời điểm hỗ trợ: Năm 2022.

6. Hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh có sản phẩm được đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022.

a) Đối tượng hỗ trợ: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, hộ gia đình có sản phẩm được đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022.

b. Nội dung hỗ trợ:

- Hỗ trợ cho công tác quản lý thương hiệu, nhãn mác, bao bì và quảng bá xúc tiến thương hiệu OCOP của sản phẩm.

- Hỗ trợ xây dựng hạ tầng của cơ sở: nhà xưởng, điện, cấp thoát nước, các thiết bị sản xuất OCOP.

c. Điều kiện hỗ trợ: Sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định công nhận, phân hạng sản phẩm.

d. Mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ 50.000.000 đồng mỗi sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao.

- Hỗ trợ 100.000.000 đồng mỗi sản phẩm đạt chứng nhận 4 sao trở lên.

d. Thời điểm hỗ trợ: Sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định công nhận sản phẩm OCOP, phân hạng sản phẩm.

Thời gian thực hiện: Năm 2022.

7. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách huyện từ nguồn cấp quyền sử dụng đất.

Giao Ủy ban nhân dân huyện căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát thực hiện Nghị quyết này./.

                                                  Ban Biên tập

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH,

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

         6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Về kinh tế - xã hội

1.1. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; nhiều lĩnh vực đạt kết quả khá so với cùng kỳ và kế hoạch:

Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 14,91%, cao hơn 0,59% so với cùng kỳ (CK).

- Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Giá trị sản xuất  nông nghiệp đạt 1.419,8 tỷ đồng, tăng 4,58% so với CK. Tổng diện tích gieo trồng là 11.274ha, đạt 97% KH, giảm 2,2% so với CK; năng suất lúa vụ Chiêm Xuân đạt 70,6 tạ/ha; sản lượng cây lương thực có hạt là 61.134 tấn đạt 56,6% so với KH. Tích cực triển khai gieo cấy vụ Thu mùa 2022, đến 20/6/2022 toàn huyện gieo cấy được trên 7.000ha (đạt 90% diện tích). Công tác phòng trừ dịch bệnh cho vật nuôi, tái đàn lợn, chăn nuôi an toàn sinh học được quan tâm, chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022. Giá trị sản xuất nuôi trồng và khai thác thuỷ sản ước đạt 42,7 tỷ đồng, tăng 7,3% CK.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt; đã thẩm định công nhận cho 21 thôn NTM, nâng tỷ lệ thôn đạt chuẩn NTM toàn huyện đạt 100%. Phong trào vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, chỉnh trang cảnh quan nông thôn, đô thị đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong 6 tháng đầu năm xây dựng được 02 sản phẩm OCOP; có 06 sản phẩm đã được tổ giúp việc Hội đồng tỉnh chấm điểm.

- Công nghiệp - xây dựng: Công nghiệp duy trì tăng trưởng khá; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.261,4 tỷ đồng, tăng 16,3% CK. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 1.802,1 tỷ đồng đạt 45,1% KH, tăng 22,8% CK. Trong 6 tháng đầu năm, tập trung đôn đốc các nhà thầu, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư thi công 78 dự án; trong đó có 6 dự án khởi công. Đến nay, tổng số nguồn vốn đã giải ngân 141 tỷ đồng/546,6 tỷ đồng vốn giao, đạt 26%.

Báo cáo UBND tỉnh đề nghị thành lập và bổ sung các cụm công nghiệp; trình UBND tỉnh đề án sát nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa; thành lập thị trấn Hậu Hiền; Chỉ đạo lập đề án quy hoạch chung xây dựng đô thị Giang Quang đến năm 2045, quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đô thị Phú Hưng và Đông Đô; phê duyệt 04 chương trình đề án phát triển đô thị, quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch xây dựng chung xã giai đoạn 2021-2030... quy hoạch chi tiết xây dựng khu định cư cho đồng bào sinh sống trên sông chưa có đất ở và khu dân cư mới Đồng Sau Cách, thôn Lam Đạt, xã Thiệu Vũ.

- Dịch vụ, thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 2.343 tỷ đồng, tăng 15,2% CK. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 5,31 triệu USD, tăng 9,4% CK; dịch vụ vận chuyển hàng hóa đạt khối lượng 3.570 nghìn tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã huy động nguồn vốn nhàn rỗi, đáp ứng kịp thời cầu vốn cho sản xuất kinh doanh.

- Công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, trong 6 tháng đầu năm 2022, đã thành lập mới 34 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 68% KH giao, tăng 41% CK.

- Công tác quản lý ngân sách nhà nước: Thu ngân sách tháng 6 năm 2022 ước thực hiện 88,9 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng 321 tỷ đồng, đạt 92% dự toán huyện giao; đạt 141% dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường: Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2021 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát, siết chặt các biện pháp quản lý về khai thác cát. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và giải quyết tồn đọng đất đai, được 452 giấy. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án Nhà nước thu hồi đất được chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên đến nay đã GPMB được 16,85 ha; tổ chức đấu giá 277 lô đất tại 05 xã, thị trấn, tổng nguồn thu từ đấu giá đất đạt 387,6 tỷ đồng.

1.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm; thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh:

- Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo: Có nhiều chuyển biến tích cực, giao lưu học sinh năng khiếu cho học sinh lớp 5 đạt 368 giải; tham gia cuộc thi Trạng nguyên Tiếng việt đạt 77 giải; tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh khối 9 đạt 55 giải xếp thứ 11 toàn tỉnh. Công nhận lại cho 9 trường đạt chuẩn Quốc gia nâng tổng số trường đạt chuẩn toàn huyện lên 76/79 trường đạt 96,2%. Tổ chức thi vào lớp 10 THPT nghiêm túc, an toàn đúng quy chế. Đặc biệt, toàn huyện có 12 học sinh đậu vào THPT chuyên Lam Sơn, trong đó có 01 học sinh thủ khoa toàn trường, xếp thứ 5 tỉnh. Tổ chức thành công Lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022 và trao học bổng cho học sinh lớp chất lượng cao của huyện.

- Lĩnh vực văn hóa thông tin, thể dục thể thao: Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt tổ chức thành công chuỗi các sự kiện văn hóa Kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ công bố huyện đạt chuẩn NTM và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện Thiệu Hóa lần thứ 6, tham gia Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX đạt 1 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 15 Huy chương Đồng; tham gia Hội thao hè Sầm Sơn 01 Huy chương Bạc. Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các đề án, phương án bảo tồn, tôn tạo di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn huyện.

- Lĩnh vực y tế: Tập trung bảo đảm công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đã khám cho 54.575 lượt người, tăng 11,9% so với CK. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, nhất là sau tết Nguyên đán; các chiến dịch tiêm chủng vắc xin, nâng cao tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn, đến 15/6/2022, toàn huyện đã có 103.078 người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin, đạt tỷ lệ 101% và 11.731 trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, đạt tỷ lệ 67,6%.. Đôn đốc hướng dẫn 02 xã xây dựng các tiêu chí xã ATTP năm 2022 theo chỉ tiêu tỉnh giao.

- Lĩnh vực Lao động - TBXH: Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm lãnh đạo; đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần. Đã hỗ trợ cho 4.211 người với tổng kinh phí hỗ trợ 1,42 tỷ đồng người bị nhiễm Covid theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Rà soát, bổ sung hộ nghèo, đề nghị cấp đất và làm nhà ở cho 54 hộ sinh sống trên sông. Đã giải quyết việc làm cho 1.712 lao động, đạt 68,5% kế hoạch, trong đó có 59 lao động đi làm việc có thời hạn ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… đạt 23,6% kế hoạch. 

2. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo

- Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức tốt Lễ giao nhận quân năm 2022, giao đủ 189 công dân lên đường nhập ngũ; đón nhận 180 công dân xuất ngũ trở về địa phương; tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện cho lực lượng dân quân toàn huyện. Tổ chức thành công hội thi dân quân cơ động; tham gia hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp do Quân khu tổ chức; tổ chức thăm hỏi tặng quà 189 tân binh; huy động ủng hộ 50 triệu đồng cho 05 thôn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; tổ chức huỷ nổ bom mìn tồn đọng sau chiến tranh đảm bảo an toàn.

- Lực lượng công an mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; ra quân xử lý xe quá tải trọng, cơi nới thành thùng; tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động buôn bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép các loại pháo, vũ khí, chất gây nổ; bảo đảm tuyệt đối ANTT cho Nhân dân vui Xuân đón Tết; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. 6 tháng đầu năm đã giải quyết 31 vụ vi phạm pháp luật. Đến nay toàn huyện đã tiếp dân làm thủ tục cấp đăng ký, cấp biển kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho 135 trường hợp.

- Các cơ quan thuộc khối nội chính, tư pháp đã phối hợp thực hiện công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được quan tâm giải quyết cơ bản kịp thời.

3. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường

- Công tác chính trị tư tưởng: Đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và các Nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy theo kế hoạch. Đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, gắn với kỷ niệm các ngày Lễ lớn của dân tộc, quê hương. Tăng cường công tác chỉ đạo bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, các báo cáo sơ kết, tổng kết trong lãnh đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy. Chỉ đạo xây dựng Đề cương chi tiết biên soạn xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện (1930-2020); đẩy mạnh công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống các ngành; chất lượng biên soạn, xuất bản cuốn “Bản tin nội bộ” hàng tháng được nâng lên. Phối hợp tổ chức 02 lớp kiểm tra nhận thức Đảng; 02 lớp cảm tình đảng; 01 lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới; tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, BCĐ 35...

- Công tác tổ chức, cán bộ: Ban Thường vụ Huyện ủy đã điều động, luân chuyển 12 cán bộ thuộc diện quản lý; thống nhất giới thiệu nhân sự, bổ nhiệm, kiện toàn các chức danh cho 23 cán bộ theo thẩm quyền. Tổ chức phát động và ký giao ước thi đua năm 2022. Hướng dẫn đại hội chi bộ cơ sở và sáp nhập các tổ chức cơ sở đảng. Ban hành các Kế hoạch, chương trình hành động, báo cáo tổng kết thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ. Chỉ đạo tổ chức rà soát, xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW, Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư; ban hành quy định về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch định hướng 2025-2030. Chỉ đạo trao Huy hiệu Đảng cho 181 đảng viên, kết nạp đảng cho 62 quần chúng ưu tú vào Đảng đợt 03/02 và 19/5. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ. Công tác chỉ đạo đại hội chi bộ được chú trọng, đến nay có 107/327 (32,7%) chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ.

- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng: Lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Huyện ủy, giám sát thường xuyên theo quy định. Tổ chức kiểm tra, ban hành thông báo kết luận việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại Đảng ủy xã Thiệu Hòa, Thiệu Nguyên. Xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; chỉ đạo công bố quyết định kỷ luật đối với đảng viên vi phạm theo quy định. Chỉ đạo kiện toàn chức danh ủy viên UBKT, Phó Chủ nhiệm UBKT đảng ủy xã Thiệu Viên. Thẩm định nhân sự để giới thiệu bổ nhiệm các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Chỉ đạo tập trung giải quyết đơn thư, kiến nghị đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thời gian theo quy định, giữ vững ổn định chính trị.

- Công tác dân vận: Tập trung nắm tình hình Nhân dân; triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào vận động Nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp nâng cấp mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại xã Thiệu Quang và Hội nông dân huyện; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2022, tại xã Thiệu Chính, Tân Châu; ban hành Kế hoạch hỗ trợ nhà ở và ổn định đời sống cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông. Tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa UBND huyện với Ban Dân vận Huyện ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, giai đoạn 2022-2026; tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng các mô hình, vận động Nhân dân cam kết thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải, khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường.

- Hoạt động của HĐND huyện: Tăng cường đôn đốc các ngành giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát việc thực hiện các nghị quyết, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức thành công ba kỳ họp HĐND huyện. Phối hợp với UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tại huyện; với tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa 18 tại xã Tân Châu, cử tri ngành giáo dục và tổ chức để các tổ và đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa 14.

- Hoạt động của UBND huyện: Tăng cường công tác quản lý nhà nước; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; lãnh đạo các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Chỉ đạo gieo trồng vụ Chiêm Xuân, vụ Mùa Thu đảm bảo đúng khung thời vụ; chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ GPMB, tiến độ xây dựng các công trình, dự án. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu; trọng tâm là tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông theo hướng hiện đại, văn minh, xây dựng mô hình khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, tổ chức gắn biển tên đường và đánh số nhà; tổ chức thu gom phân loại rác thải đúng quy định, chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, trồng cây xanh, đường hoa, thực hiện chăn nuôi hợp vệ sinh, vận động xây dựng sản phẩm Ocop; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán; đến nay Nhân dân trên toàn huyện hiến được trên 8.971m2 đất để mở rộng đường giao thông, huy động 2.688 ngày công, xây dựng 18.000m tường rào mẫu, 3.800m đường điện sáng. Đoàn thanh niên phát động thực hiện có hiệu quả phong trào ngày thứ bảy tình nguyện", "ngày chủ nhật xanh", con đường bích họa, công trình cột điện nở hoa...; tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027, kết nạp mới 1.650 đoàn viên. Hội Liên hiệp phụ nữ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Phụ nữ tham gia phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình“, tổ chức 17 lớp tập huấn, chỉ đạo điểm tại 6 xã đăng ký về đích NTM nâng cao; vận động 12.500 hội viên, phụ nữ và Nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện; nhận đỡ đầu 22 trẻ em mồ côi từ mô hình “Mẹ đỡ đầu”tại các cấp hội cơ sở; thu hút 61 hội viên mới. Liên đoàn Lao động huyện tổ chức “Tết sum vầy - Xuân bình an”; hỗ trợ 4 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn; kết nạp mới 33 đoàn viên. Hội Nông dân huyện tích cực tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân; xây dựng các mô hình kinh tế kết hợp thành lập hợp tác xã. Tiếp tục phối hợp dịch vụ phân bón chậm trả cho bà con nông dân; triển khai mô hình “nông dân phát triển chăn nuôi trâu, bò gắn với bảo vệ môi trường”; “Thu, gom rác thải kênh mương và ngoài đồng ruộng”...; kết nạp mới 172 hội viên. Hội CCB huyện tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Cựu chiến binh cấp cơ sở; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu"; kêu gọi vận động và trích quỹ “Nghĩa tình đồng đội” tổ chức đi thăm và tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin; kết nạp mới 42 hội viên./.

Trịnh Văn Đệ

Chánh Văn phòng Huyện ủy

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA ỦY BAN MTTQ HUYỆN

              6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Đánh giá hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện và cơ sở 6 tháng qua, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành và đạt kết quả rất phấn khởi. MTTQ, các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền 92 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước, quê hương. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, đã ra quân tháng cao điểm và duy trì thường xuyên công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đường làng, ngõ xóm. Tuyên truyền, vận động nhân dân quan tâm thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh Covid-19, các hoạt động chào mừng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, các hoạt động kỷ niệm 700 năm ngày mất của nhà sử học Lê Văn Hưu v.v...

  Đã chỉ đạo Ban công tác Mặt trận thôn quan tâm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, tích cực tham gia tiêm phòng, thực hiện nghiêm “Thông điệp 5K”. MTTQ các cấp trong huyện đã vận động, kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp cá nhân hảo tâm ủng hộ trang thiết bị phòng chống dịch Covid 19, như: tes nhanh, khẩu trang, quần áo phục vụ công tác phòng chống dịch ở địa phương... trị giá 1,5 tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phát động phong trào, vận động nhân dân đóng góp nguồn lực, kinh phí nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh trên địa bàn huyện, đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Ủy ban MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn và chủ trương đặt tên đường, ngõ, gắn biển số nhà. Trong 6 tháng triển khai đã vận động nhân dân hiến 9.361m2 đất, đóng góp 6,5 tỷ đồng để xây dựng NTM, huy động 2.688 ngày công, đổ bê tông và rải nhựa 12km đường, vận động nhân dân xây mới 18.000m tường rào mẫu, lắp đặt 3.850m đường điện sáng…

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau” và chương trình an sinh xã hội; Ủy ban MTTQ huyện đã kêu gọi các nhà hảo tâm quan tâm, trích kinh phí từ “Quĩ vì người nghèo” để động viên, khuyến khích, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Kết quả, từ nguồn kinh phí của gia đình, cơ sở, dòng họ và trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của huyện, đã trao 32 “Nhà đại đoàn kết” trị giá 800.000.000 đồng, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng 19 nhà, trị giá 1.086.000.000 đồng. Trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, MTTQ các cấp trong huyện đã tranh thủ sự ủng hộ của MTTQ, các đoàn thể cấp trên, sự hỗ trợ của các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến thăm hỏi, tặng 9.500 suất quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ gặp rủi ro, trị giá 5.050.000.000 đồng.

 Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy quan tâm thăm hỏi, gặp mặt chúc mừng các chức sắc và các tổ chức tôn giáo. Tổ chức gặp mặt thân mật các chức sắc tôn giáo tại huyện, thăm và tặng quà cho các tổ chức tôn giáo, trị giá 30.000.000 đồng. Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ biên giới, hải đảo, các bệnh nhân nặng đang điều trị tại viện, thăm hỏi, động viên đội ngũ y, bác sỹ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh… hàng trăm suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng.

Cùng với việc tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, MTTQ và các tổ chức thành viên trong huyện đã phát động, tổ chức tốt các phong trào thi đua sôi nổi, đạt hiệu quả cao, như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp an toàn”; “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; “camera an ninh”, “ khu dân cư an toàn làm chủ”; “Khu dân cư không có tội phạm và TNXH”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa... Các phong trào thi đua đã và đang được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, tiếp tục xây dựng, cũng cố vững chắc sự đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong cộng đồng dân cư.

Nhằm Phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, MTTQ huyện đã chủ trì phối hợp các tổ chức, đơn vị giám sát 10 cuộc, phối hợp giám sát 15 cuộc về các vấn đề liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, hội viên và nhân dân; Tổ chức các hội nghị của Mặt trận, Ban tư vấn lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo nghị quyết, kết luận của cấp ủy, chính quyền trước khi ban hành; Phối hợp tổ chức để nhân dân tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, huyện, tạo điều kiện cho đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp lắng nghe ý kiến của nhân dân, trên cơ sở đó, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị  của cử tri gửi đến kỳ họp của HĐND các cấp và kỳ họp Quốc hội. Đã phối hợp, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tiếp nhận và tham gia xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh./.

                                                                                                                                                                                                                      Lê Thị Hà

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

 

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, 

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM  SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - “THEN CHỐT CỦA THEN CHỐT”

TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Xây dựng đội ngũ cán bộ - những vấn đề đặt ra

Thứ nhất, trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Thực tế thời gian qua cho thấy, không ít cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc ngay từ cấp cơ sở đã không đáp ứng được yêu cầu. Vì trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế; hiểu biết về chính sách, chế độ thiếu đầy đủ, sâu sắc... dẫn đến việc đánh giá không đúng tình hình, thiếu biện pháp xử lý kịp thời, khiến cho cho nhân dân mất niềm tin, đồng thời tạo sơ hở cho những kẻ cơ hội lợi dụng kích động, làm phức tạp thêm tình hình.

Sự yếu kém về trình độ, năng lực chuyên môn của cán bộ không chỉ làm ảnh hưởng tới chất lượng công việc của từng cá nhân, từng bộ phận công tác mà còn kéo giảm chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị. Cũng vì yếu kém về năng lực mà dẫn đến phong cách làm việc thiếu khoa học, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu sự gắn bó phối hợp chặt chẽ trong công tác...

Thứ hai, sự sa sút về ý thức chính trị, đạo đức và lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên làm ảnh hưởng đến xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.

Một số cá nhân sau khi được giao những nhiệm vụ công tác quan trọng hoặc  được đề bạt, bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo lại bị “mắc” vào “căn  bệnh” quan liêu, tham nhũng. Những cám dỗ quyền lực, lợi ích, vật chất... đã khiến họ tha hóa biến chất - xuống cấp về đạo đức, sa sút về ý thức chính trị, quên đi trách nhiệm trước nhân dân, coi thường pháp luật, bất chấp những quy định của Đảng, Nhà nước, quay lưng lại với quyền lợi của số đông. Đây không thể đổ lỗi hoàn toàn cho cơ chế mà nguyên nhân chính là do cá nhân những cán bộ này thiếu rèn luyện, tu dưỡng.

Thứ ba, điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ ở nhiều nơi, nhiều khu vực, lĩnh vực chưa đảm bảo để họ hết lòng vì công việc.

Chế độ, chính sách cán bộ, nhất là tiền lương, nhà ở nhìn chung chưa phù hợp, chậm đổi mới, còn nặng về khuyến khích cán bộ phấn đấu phát triển theo chức vụ lãnh đạo, quản lý mà ít quan tâm tạo động lực để cán bộ phấn đấu theo con đường nâng cao chuyên môn. Thực tế này đặt ra cho Đảng, Nhà nước cần nghiên cứu đổi mới chế độ đãi ngộ phù hợp, làm sao tiền lương của cán bộ thật sự trở thành bộ phận cơ bản trong thu nhập của họ và đủ đảm bảo tái sản xuất sức lao động, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ yên tâm với nhiệm vụ.

Thứ tư, hiện tượng mất đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở một số nơi gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng

Do mất đoàn kết nội bộ vì bất đồng quan điểm, vì không công bằng trong phân chia lợi ích, vì cám dỗ quyền lực, vật chất... nên một số cán bộ, đảng viên đã đấu đá lẫn nhau dẫn đến vi phạm các nguyên tắc xây dựng Đảng. Vì bị xử lý kỷ luật nên có người bất mãn, lợi dụng dân chủ để tuyên truyền, kích động gây mâu thuẫn, xung đột trong công tác, mất đoàn kết kéo dài. Mất đoàn kết nội bộ là một trong những nguyên nhân gây ảnh hướng rất lớn đến xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu.

Thứ năm, những tác động của quá trình chuyển đổi cơ chế gây ảnh hưởng đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ.

Bên cạnh những mặt tích cực, cơ chế kinh tế thị trường cũng tạo ra những tác động tiêu cực như phân hóa xã hội, bất bình đẳng về thu nhập... gây nên những tâm tư, băn khoăn về đãi ngộ, cống hiến trong một bộ phận đội ngũ cán bộ.

Cơ chế vận hành của bộ máy công quyền ở không ít nơi tạo cho người cán bộ, đảng viên chỉ chịu trách nhiệm với cấp trên, không chịu trách nhiệm trước người dân. Điều này dẫn đến nguy cơ, nếu xảy ra vi phạm thì khi tiến hành kiểm tra cũng rất khó, bởi sự dàn xếp, bao che lẫn nhau giữa các cán bộ; những người có chức có quyền sẽ tạo lập vây cánh, cất nhắc người ủng hộ mình.

Thứ sáu, thực hiện các khâu trong công tác cán bộ của Đảng ở không ít nơi còn hạn chế, khuyết điểm; các quy định về công tác cán bộ thiếu đồng bộ.

Một số khâu trong công tác cán bộ chậm được đổi mới, quy trình chưa hoàn thiện, còn lỗ hổng, bị lợi dụng. Đánh giá cán bộ chưa phản ánh đúng thực chất, không ít trường hợp rơi vào cảm tính, thậm chí dễ dãi, bao che hoặc định kiến, hẹp hòi. Quy hoạch cán bộ thiếu tính tổng thể, chưa bao quát giữa các cấp, các ngành, các địa phương, các lĩnh vực...Công tác tuyển dụng còn nhiều hạn chế, chất lượng chưa đồng đều, có nơi còn xảy ra sai phạm, tiêu cực. Vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ chưa ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ, chưa đáp ứng đòi hỏi của tình hình thực tế...

PHẢI LÀM TỐT HƠN NỮA KHÂU “THEN CHỐT CỦA THEN CHỐT”

Đại hội XIII của Đảng xác định: “phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của công tác xây dựng Đảng, có liên quan đến sự sống còn của Đảng và vận mệnh của chế độ; cán bộ là cái gốc của mọi công việc, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Vì vậy, phải đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và nhân dân”.

Thời gian qua, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bước đầu đạt được kết quả quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, đây là cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt, lâu dài và gian khổ, bởi chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù ẩn nấp trong những vỏ bọc rất tinh vi, “ăn sâu bám rễ” trong tư tưởng, hành động của mỗi cá nhân. Vì thế, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiên quyết phòng, chống chủ nghĩa cá nhân cũng là để không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngang tầm nhiệm vụ của tình hình mới.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu, cần chú trọng hơn nữa đến những giải pháp sau:

Một là, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ.

Việc quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ là yêu cầu quan trọng để thực hiện Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ, phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị; bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, khách quan, công tâm, lựa chọn đúng người có đủ phẩm chất, năng lực theo tiêu chuẩn quy định.

Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ phải là sự kết hợp đúng đắn chế độ tập thể lãnh đạo với phát huy trách nhiệm cá nhân, thực hiện dân chủ với tập trung; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp; thể chế hóa, cụ thể hóa mạnh mẽ nguyên tắc tập trung dân chủ thành quy chế, quy định nhằm bảo đảm thực hiện chặt chẽ quy trình của công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát; phát huy cao độ, thực chất dân chủ, đoàn kết trong Đảng...

Hai là, đổi mới phương pháp đánh giá, nhận xét cán bộ.

Đánh giá, nhận xét cán bộ là khâu tiền đề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để làm tốt và nâng cao chất lượng các khâu khác trong công tác cán bộ. Theo đó, đòi hỏi phải công tâm, khách quan, đoàn kết, nhất trí cao trong tổ chức; phải lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao làm thước đo chính gắn với sản phẩm cụ thể, bảo đảm khách quan, cụ thể, khoa học, chính xác; phải được cấp ủy thảo luận dân chủ, kiên quyết khắc phục tình trạng chuyên quyền để quyết định.

Việc đánh giá cán bộ phải toàn diện cả đức và tài, chú trọng phẩm chất chính trị và năng lực công tác chuyên môn, đặt trong môi trường, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể; khắc phục tình trạng đánh giá chung chung, cảm tính, chủ quan, coi bằng cấp, học vị cao hơn phẩm chất, năng lực.

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định, bên cạnh mặt tích cực là cơ bản thì tình hình tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên vẫn còn có những biểu hiện đáng lo ngại, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức mới chỉ bước đầu được ngăn chặn, đẩy lùi. Bởi vậy, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là vấn đề mang tính quy luật trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trong đổi mới toàn diện cán bộ và công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong hình mới.

Ba là, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.

Quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ được chủ động, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ và năng lực, nhất là năng lực trí tuệ và thực tiễn công tác chuyên môn.

Công tác quy hoạch cán bộ phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và từ thực trạng đội ngũ cán bộ để xây dựng quy hoạch, bảo đảm tính khoa học, tính kế thừa liên tục và vững chắc. Công tác quy hoạch phải gắn với đào tạo, bồi dưỡng toàn diện, thiết thực cả về lý luận và thực tiễn; chú trọng đào tạo chuyên sâu, kết hợp nhiều hình thức, biện pháp; gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng cán bộ.

Tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, tập thể lãnh đạo và cán bộ, đảng viên về công tác quy hoạch cán bộ, tạo cơ sở thực hiện tốt các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch bảo đảm đồng bộ, thiết thực. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ; quan tâm đến cơ chế thu hút người tài...

Bốn là, đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ.

Việc bố trí, sử dụng cán bộ phải đúng người, đúng việc, đúng sở trường nhằm phát huy tốt nhất năng lực của cán bộ; lấy ý kiến rộng rãi, đa chiều làm cơ sở để quyết định trong bố trí và sử dụng cán bộ; bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa các chức danh lãnh đạo, quản lý với trình độ chuyên môn, lĩnh vực công tác; mạnh dạn bổ nhiệm cán bộ trẻ để họ được rèn luyện, thử thách, trưởng thành và có điều kiện tham gia cấp ủy.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện luân chuyển cán bộ theo quy hoạch; xác định số lượng và dự kiến danh sách cán bộ luân chuyển trong cả nhiệm kỳ và từng năm. Đối tượng luân chuyển phải thực sự có năng lực và triển vọng phát triển. Cần làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ luân chuyển cả nơi đi và đến; xây dựng kế hoạch sử dụng cán bộ đến luân chuyển và sau khi luân chuyển về.

Năm là, không ngừng trau dồi, rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

Bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng là yêu cầu cơ bản của người cán bộ, đảng viên. Theo đó, nhiệt tình cách mạng phải đi liền với tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao; cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu phải công minh, khách quan, trung thực, “thấu lý đạt tình”; kiên quyết bảo vệ cái đúng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, lệch lạc; tác phong làm việc khoa học, sâu sát, cụ thể, không chủ quan, kiêu ngạo, qua loa.

Cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu phải luôn có quan điểm toàn diện, khách quan, lịch sử cụ thể, loại bỏ động cơ cá nhân hoặc chạy theo tình cảm riêng tư và đặc biệt không bị chi phối bởi bất cứ áp lực nào. Nếu cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu không trong sáng, liêm khiết về nhân cách, không làm gương để mọi người noi theo thì khó mà hoàn thành được nhiệm vụ. Do đó, phải không ngừng rèn luyện về mọi mặt, luôn nêu cao ý thức cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, không vì lợi ích cá nhân mà vi phạm kỷ luật làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu.

Phải có tinh thần đoàn kết, xây dựng và tình cảm cách mạng sâu sắc. Đoàn kết phải trên cơ sở thống nhất về đường lối chính trị, nguyên tắc tổ chức và vì lợi ích chung của Đảng; trên cơ sở tình cảm cách mạng và tình thương yêu đồng chí; luôn nêu cao ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình./.

                                                                      Ban Biên tập

                            

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,

     ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

PHÊ BÌNH VÀ TỰ PHÊ BÌNH THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Vấn đề tự phê bình và phê bình trong Đảng, được Người đặc biệt quan tâm, Người căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”. Nghiên cứu, quán triệt và vận dụng những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong Di chúc có ý nghĩa giá trị sâu sắc đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong giai đoạn cách mạng hiện nay, góp phần thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tự phê bình và phê bình là nhu cầu nội tại của tổ chức đảng và đảng viên, song muốn tự phê bình và phê bình phát huy được tác dụng, hiệu quả, đòi hỏi phải thực hành một cách thường xuyên, nghiêm túc; nếu không thực hành thường xuyên, nghiêm túc thì dù đó là vũ khí sắc bén cũng không tiêu diệt được “kẻ thù”, dù có là “thần dược” cũng không trị được bệnh trong mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Vì vậy, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn phải “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”.

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ trong Đảng cùng với việc thực hành dân chủ thì “tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất” để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, góp phần xây dựng Đảng thành một khối thống nhất, vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng vẻ vang mà nhân dân tin yêu giao phó. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời từ một nước nông nghiệp lạc hậu, thuộc địa nửa phong kiến, chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng phong kiến, thực dân. Đội ngũ đảng viên của Đảng phần đông xuất thân từ nông dân và nhiều giai tầng khác nhau, mang theo những đặc điểm tư tưởng, tâm lý, lối sống khác nhau, dễ nảy sinh những mâu thuẫn trong Đảng. Đó không phải là mâu thuẫn đối kháng, nhưng là nguy cơ gây mất đoàn kết, không tập trung, thống nhất được tư tưởng, trí tuệ trong Đảng. Mặt khác, Đảng ta là đảng cầm quyền “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, đảng viên có chức, có quyền nếu không nghiêm túc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng rất dễ nảy sinh những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, độc đoán, chuyên quyền, gia trưởng, quan liêu, xa rời quần chúng… Đảng viên cũng là con người, không phải là thánh thần, có hoạt động thì khó tránh khỏi sai lầm, ai cũng có cái tốt, cái xấu, chỉ khác nhau ở chỗ nặng hay nhẹ và trạng thái biểu hiện của nó, nhưng đã tình nguyện vào một Đảng vì dân, vì nước, đã là một người cách mạng thì phải cố gắng phát triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu. Muốn vậy cần tiến hành tự phê bình và phê bình ráo riết, thường xuyên. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: một Đảng mà dấu diếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng, “một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Trong khi thực hành tự phê bình và phê bình phải có thái độ kiên quyết không khoan nhượng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Tự phê bình và sữa chữa có khi dễ, nhưng có khi cũng khó khăn, đau đớn vì tự ái, vì thói quen, hoặc vì nguyên nhân khác. Đó là một cuộc đấu tranh”. Vì thế thực hiện tự phê bình và phê bình “ta phải tự phê bình ráo riết, và phải lấy lòng thân ái, lấy lòng thành thật, mà ráo riết phê bình đồng chí mình. Hai việc đó phải đi đôi với nhau”. Tự phê bình và phê bình phải đúng mức, thật thà không nể nang, không thêm bớt, không hình thức, hời hợt, quanh co, chiếu lệ... Trên thực tế những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, tham ô, tham nhũng, hủ hóa, vi phạm tư cách đảng viên, suy cho cùng nguyên nhân là do không thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và tiếp thu phê bình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh tỉnh nếu không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm của chúng ta thì cũng như giấu diếm bệnh tật trong mình, không dám uống thuốc để bệnh ngày càng nặng thêm, nguy hiểm đến tính mệnh. Phát hiện càng sớm, điều trị bệnh càng chóng khỏi; để bệnh nặng rất khó chữa, thậm chí có khi không chữa nổi. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ một số biểu hiện chưa đúng trong tự phê bình và phê bình, đó là: “vẫn có một số ít đảng viên bị chủ nghĩa cá nhân trói buộc mà trở nên kiêu ngạo, công thần, tự cao, tự đại. Họ phê bình người khác mà không muốn người khác phê bình họ; không tự phê bình hoặc tự phê bình một cách không thật thà, nghiêm chỉnh. Họ sợ tự phê bình thì sẽ mất thể diện, mất uy tín. Họ không lắng nghe ý kiến của quần chúng. Họ xem khinh những cán bộ ngoài Đảng. Họ không biết rằng: có hoạt động thì khó mà hoàn toàn tránh khỏi sai lầm. Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi”. Tất cả những hiện tượng trên là biểu hiện sự nhận thức chưa đúng bản chất của tự phê bình và phê bình với tư cách là một nguyên tắc trong sinh hoạt đảng.

 Quán triệt, vận dụng tư tưởng thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, mỗi đảng viên và tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, thường xuyên nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy đảng. Tự phê bình và phê bình chỉ có thể đem lại hiệu quả thiết thực khi cấp ủy đảng các cấp có nhận thức đúng và thường xuyên tổ chức thực hiện nghiêm túc ở cấp mình. Nhận thức không đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của nguyên tắc tự phê bình và phê bình tất dẫn tới việc thực hành tự phê bình và phê bình không thường xuyên, nghiêm chỉnh, thậm chí buông lỏng, coi nhẹ hoặc hình thức, qua loa, chiếu lệ… Để có nhận thức đúng và bảo đảm tự phê bình và phê bình được tiến hành thường xuyên, nghiêm chỉnh, có chất lượng thì cấp ủy đảng cần quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung nguyên tắc tự phê bình và phê bình, hiểu rõ lý do, mục đích, đối tượng, phương pháp, thái độ tự phê bình và phê bình theo Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hai là, thường xuyên, nghiêm chỉnh thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng.

Mỗi tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên cần coi tự phê bình và phê bình là chế độ thường xuyên, cần nghiêm chỉnh thực hành như việc như rửa mặt mỗi ngày. Thường xuyên, nghiêm chỉnh thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả nền nếp, chế độ sinh hoạt tự phê bình và phê bình trong Đảng nhằm nâng cao tinh thần tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng; kịp thời phát hiện, cảnh tỉnh, ngăn chặn những cán bộ, đảng viên có khuyết điểm.

Ba là, thường xuyên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu, cấp ủy viên và trách nhiệm của các tổ chức quần chúng trong thực hành tự phê bình và phê bình.

Phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên và người đứng đầu trong thực hành tự phê bình và phê bình có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tự phê bình và phê bình trong các tổ chức đảng cần tiến hành từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ cấp uỷ, người đứng đầu đến cán bộ, đảng viên. Cấp trên phải gương mẫu kiểm điểm trước để cấp dưới noi theo; tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau; cấp uỷ viên và cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo điểm điểm trước, đảng viên kiểm điểm sau; cấp trên phải gương mẫu tự phê bình trước cấp dưới; cấp dưới phải mạnh dạn phê bình cấp trên; tổ chức đảng và đảng viên phải lắng nghe ý kiến phê bình của quần chúng. Định kỳ phải tổ chức cho quần chúng tham gia đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Những ý kiến đúng phải được tiếp thu và kiên quyết sửa chữa, những ý kiến chưa đúng phải giải thích cho quần chúng hiểu. Bí thư và thủ trưởng đơn vị cần phải tiền phong, gương mẫu, dám tự phê bình, dám nhận khuyết điểm trước tập thể, trước cấp trên, cấp dưới và đồng cấp; thật sự tạo ra không khí cởi mở, khuyến khích động viên mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng mạnh dạn tự phê bình và phê bình.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong cơ quan, đơn vị tham gia phê bình tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Mọi hoạt động của tổ chức cơ sở đảng đều được quần chúng nắm bắt, giám sát.

Bốn là, gắn tự phê bình và phê bình với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Tự phê bình và phê bình cần kết hợp chặt chẽ với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tự phê bình và phê bình là một khâu của công tác kiểm tra, giám sát, là một trong những phương pháp cơ bản khi tiến hành kiểm tra, giám sát. Tự phê bình và phê bình tốt sẽ góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Ngược lại, không làm tốt tự phê bình và phê bình thì công tác kiểm tra, giám sát sẽ mang tính hình thức, không mang lại hiệu quả thiết thực.

Hơn nửa thế kỷ đã qua đi, song Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên tính thời sự và đang tiếp tục định hướng cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi đúng hướng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần phải thường xuyên, nghiêm chỉnh nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh vừa là vấn đề cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên của Đảng, là vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng và giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Vũ khí sắc bén này phải thường xuyên được sử dụng và mài dũa để có đủ khả năng ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng hiện nay, góp phần quan trọng đưa sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đến thành công để hiện thực hóa mong muốn cuối cùng của Bác đó là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

                                                                                Ban Biên tập

TẤM GƯƠNG CÔ GIÁO 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong những năm qua, chi bộ Trường THCS Thiệu Chính đã triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Căn cứ tình hình và nhiệm vụ được giao, các đồng chí cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã có những việc làm thiết thực, mang lại nhiều kết quả tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điển hình, tiêu biểu về phong trào thi đua “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” là cô giáo Lê Thị Hồng Xoan, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm năm 1998, cô giáo Lê Thị Hồng Xoan về dạy tại Trường THCS Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa, sau đó được bổ nhiệm làm phó Hiệu trưởng, rồi Hiệu trưởng nhà trường. Đến tháng 9/2021, thực hiện luân chuyển cán bộ, cô chuyển sang làm Hiệu trưởng Trường THCS Thiệu Chính cho đến nay. Từng đảm nhận nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực giáo dục, nhưng ở nhiệm vụ nào cô Lê Thị Hồng Xoan cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng tất cả sự tận tụy, sức sáng tạo và lòng nhiệt huyết. Với cô, Học tập và làm theo lời Bác phải cụ thể, lời nói đi đôi với việc làm; người đứng đầu phải nêu gương tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời luôn coi trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường.

Xác định nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện vừa đáp ứng yêu cầu phát triển vừa là uy tín của nhà trường, cô giáo Lê Thị Hồng Xoan đã kết hợp chặt chẽ việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thi đua “quản lý tốt, dạy tốt và học tốt”. Không chỉ thực hiện nêu gương, cô giáo Lê Thị Hồng Xoan còn động viên và tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, giáo viên tự nghiên cứu, học tập nâng cao lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, tham gia sáng kiến khoa học sư phạm. Nhờ đó, các thầy cô giáo trong trường đã đưa ra nhiều giải pháp và thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng giáo dục, như: Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng đa dạng việc đánh giá toàn diện học sinh... Nhờ vậy, chất lượng dạy và học của trường không ngừng được nâng cao, tỷ lệ học sinh đỗ vào THPT luôn đạt từ 85 - 97%.

Trên cương vị của người làm công tác quản lý giáo dục, từ năm 2015 - 2021, cô Lê Thị Hồng Xoan luôn làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, kêu gọi các tổ chức cá nhân ủng hộ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và huy động nguồn kinh phí xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, trị giá gần 200 triệu đồng. Cùng với lãnh đạo địa phương kêu gọi cựu học sinh tặng cho nhà trường 10 bộ máy vi tính trị giá hơn 100 triệu đồng. Đặc biệt, trong 4 năm học liên tiếp vừa qua, các em học sinh toàn trường được nhận hơn 9000 cuốn vở do cựu học sinh trường tặng, trị giá gần 60 triệu đồng và hơn 30 lượt học sinh nghèo, mồ côi được nhận học bổng của các em cựu học sinh trong 4 năm học từ lớp 6 đến lớp 9 (mỗi năm học 2 triệu đồng/HS), tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Cô đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, kêu gọi các nguồn tài trợ của các tổ chức cá nhân và các nhà hảo tâm ủng hộ học sinh nghèo, mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất nhà trường gần 1 tỉ đồng…

Nhiều năm liên tục cô giáo Lê Thị Hồng Xoan đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đạt danh hiệu cá nhân điển hình tiên tiến; Công dân gương mẫu cấp huyện. Đã được tặng các Kỷ niệm chương: “Vì sự nghiệp Công đoàn”, “Vì sự nghiệp giáo dục”; “Vì sự nghiệp Khuyến học”; đã được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Hội khuyến học tỉnh và Báo Giáo dục Việt Nam tôn vinh khen thưởng trong công tác từ thiện - nhân đạo, khuyến học, khuyến tài…, Đặc biệt, tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cô Lê Thị Hồng Xoan đã được Chủ tịch UBND huyện tặng “Giấy khen” vì đã đạt thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020.

Cô giáo Lê Thị Hồng Xoan thật xứng đáng là một giáo viên tiêu biểu và điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Đỗ Thị Lan

CV Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

 THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

TRƯỜNG THCS VẠN HÀ SAU MỘT NĂM THỰC HIỆN

 “ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC TRỌNG ĐIỂM VỀ CHẤT LƯỢNG

 Năm học 2021-2022, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của phòng giáo dục, đảng ủy, UBND thị trấn, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của cán bộ, nhân dân trong huyện, Trường THCS Vạn Hà đã đạt được nhiều kết quả rất phấn khởi và tự hào.

Là năm đầu tiên thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa lớp 6, triển khai thực hiện Kết luận số 33-KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa về “Xây dựng Trường trung học cơ sở Vạn Hà trở thành trường trọng điểm về chất lượng, giai đoạn 2021-2025”; nửa đầu năm học, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song, với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể giáo viên, sự cố gắng của học sinh, Trường THCS Vạn Hà đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và đạt mục tiêu cơ bản của Đề án.

Nhà trường đã tập trung đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh, chuyển đổi mạnh mẽ hình thức, phương pháp tổ chức dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, tạo điều kiện cho học sinh tư duy, sáng tạo, tìm kiến thức mới để vận dụng vào học tập. Tăng cường các giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng học lệch, học tủ của học sinh ở các khối lớp, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục toàn diện. Tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém và kết hợp với ngoài giờ chính khóa.

Qua tổng kết năm học 2021-2022, có 83,1% học sinh xếp học lực khá, giỏi. Chất lượng giáo dục mũi nhọn có bước phát triển vượt bậc. Có 10 giải học sinh giỏi cấp tỉnh (1 giải Nhì; 6 giải Ba; 3 giải KK); xếp thứ nhất trong trong tổng số 28 trường THCS. Thi học sinh giỏi cấp huyện: Khối 6 đạt 34 giải (04 giải Nhất, 9 giải Nhì, 15 giải Ba và 6 giải Khuyến khích); Khối 7 đạt 17 giải (07 giải Nhất, 7 giải Nhì, 3 giải Ba); Khối 8 có 23 giải (2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba và 5 Khuyến khích). Cả 3 khối xếp thứ nhất trong 28 trường THCS toàn huyện. Qua bình xét, có 12 học sinh được khen thưởng tại lễ tuyên dương giáo viên và học sinh đạt thành tích cao năm học 2021-2022 do huyện tổ chức. Kết quả giáo dục đại trà, hạnh kiểm tốt tăng 2,89%; học sinh giỏi tăng 4,62%; học sinh khá tăng 3,53%; học sinh trung bình giảm 17,3% và học sinh yếu giảm 2,34%.

Nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ (môn tiếng Anh), nhà trường đã phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế IID Việt Nam trực tiếp dạy mẫu trên lớp để giáo viên học hỏi phương pháp và kinh nghiệm. Triển khai Đề án xây dựng trường học trọng điểm về chất lượng, theo chỉ đạo của UBND huyện, nhà trường đã tuyển chọn được 30 học sinh vào lớp chất lượng cao (6A).

Giáo viên của nhà trường đã đổi mới hình thức tổ chức dạy học trên lớp theo hướng tăng hướng tư duy, sáng tạo, học sinh độc lập chủ động làm việc nhóm, kết hợp đào tạo các kỹ năng mềm như giao tiếp, hợp tác, tư duy phản biện để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng đề mở, vận dụng cao; tổ chức các hoạt động động ngoại khóa, trải nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Từ kết quả đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục, có nhiều học sinh học lực yếu đã tiến bộ rõ rệt. Tiêu biểu như môn toán, điểm đầu vào còn 21 học sinh yếu, đến cuối năm học không còn học sinh yếu; môn ngữ văn, đầu vào còn 3 yếu, đến nay không còn học sinh yếu; môn Tiếng Anh đầu năm còn 15 học sinh yếu, cuối năm không còn học sinh yếu. Về kết quả lớp chất lượng cao 6A, xếp loại cuối năm học, có 4 xuất sắc đạt tỷ lệ 13,3%; giỏi 26/30 đạt tỷ lệ 86,7%; 27 học sinh giỏi cấp huyện. Có 24 lượt học sinh được nhận học bổng khuyến khích học tập tại Lễ tuyên dương khen thưởng của huyện. Bước đầu đánh giá kết quả học tập của lớp chất lượng cao 6A đã đạt mục tiêu mà Đề án của UBND huyện đề ra.

Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, Trường THCS thị trấn Vạn Hà đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giúp các em phát triển toàn diện; tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường; tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm; tăng cường năng lực số, chuyển đổi số và các nội dung giáo dục lồng ghép phù hợp khác theo quy định. Tổ chức dạy học tích hợp, dạy học phân hóa phù hợp với đối tượng học sinh.

Để có được kết quả phấn khởi và tự hào năm học vừa qua, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường đóng vai trò rất quan trọng. Toàn trường đã có 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, có 85,1% trên chuẩn, đặc biệt, đồng chí trưởng phòng Giáo dục - đào tạo huyện trực tiếp làm Hiệu trưởng nhà trường. Các thầy, cô giáo luôn nỗ lực không ngừng tự học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đề cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp. Nhà trường thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm gương mẫu cho học sinh noi theo. Nhiều thầy, cô giáo khắc phục khó khăn, dành thời gian ngoài giờ chính khóa để kèm cặp học sinh giỏi và giúp đỡ học sinh yếu, với 4.370 tiết ngoài giờ không thu tiền. Các đồng chí giáo viên đã thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục, sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học, học liệu, tin học, đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh, tạo điều kiện khuyến khích học sinh tự nghiên cứu, tìm hiểu, sáng tạo trong học tập. Nhiều thấy, cô giáo tâm huyết, trách nhiệm với học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, với bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi. Chính vì vậy, đã có nhiều thầy, cô giáo có nhiều học sinh đạt giải cao trong kỳ thi tuyển học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh. Có 8 thầy cô được tuyên dương, khen thưởng tại huyện. 

Phát huy thành tích, kết quả đã đạt được năm học vừa qua, năm học 2022-2023, thầy và trò Trường THCS Vạn Hà tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, phát triển mạnh hơn nữa chất lượng giáo dục mũi nhọn, xứng đáng là trường THCS trọng điểm về chất lượng cao mà mục tiêu Đề án của UBND huyện đã đề ra./.

Nguyễn Thị Hà

Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

CHÙA CHÂU LONG

XÃ THIỆU GIAO, HUYỆN THIỆU HÓA

Châu Long tự là tên chữ mà nhân dân dùng để gọi chùa. Theo nghĩa Hán - Việt thì Châu có nghĩa là hạt tràng hạt; Long tức là rồng, cũng có nghĩa là lối mạch núi nó đi. Như vậy, Châu Long tự gắn với chùa nên ở đây có nghĩa muốn nói vê ngôi chùa được xây dựng trên mảnh đất của mạch núi thiêng, có cảnh sắc đẹp. Đây là tên gọi duy nhất mà nhân dân dùng để gọi di tích từ xưa đến nay.

Di tích lịch sử, văn hóa chùa Châu Long nay thuộc làng Đại Bái (Bối), xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Việc xây dụng chùa, đến nay không tìm thấy nguồn tài liệu nào ghi chép cụ thế và chính xác. Tuy nhiên, theo “Châu Long tự các bi” cho biết, đây là một ngôi chùa cổ được xây dựng ở một nơi “...đất thiêng vượng tú, sinh ra muôn vật, cảnh sắc tươi mới đẹp đẽ. Giếng ngọc thanh trong chung đúc thành nơi thắng địa ”. Đến mùa Xuân năm Nhâm Tuất, niên hiệu Tự Đức thứ 15 (1862), chùa được vị quan Chánh cửu phẩm tên là Lê Đình Hạt phát tâm cung tiến và kêu gọi nhân dân để xây dựng cổng Tam quan và Gác chuông, sau hai tháng thì công việc hoàn thành. Qua ghi chép trên, chúng ta biết chắc chắn chùa Châu Long được xây dựng trước năm 1862 từ rất lâu, nên đến thời bấy giờ đã là ngôi chùa có lịch sử xây dựng lâu đời.

Tài liệu văn bia chép như sau: “Ở ấp Bối có một ngôi chùa cổ. Truy về mạch nguồn có lẽ đất thiêng vượng tú, sinh ra muôn vật, cảnh sắc tươi mới đẹp đẽ. Giếng ngọc thanh trong chung đúc thành nơi thắng địa. Trong chùa, tòa sen, tượng phật sáng đẹp rỡ rỡ, nửa đêm tiếng chuông chùa ngân vang, thiền tăng giảng kệ. Vậy nên, biệt lập thành một chốn thiền tâm thanh tịnh, nên mới ;có câu nói rằng: Chuông lớn có giá treo cao thì tiếng chuông sẽ ngân vang mãi. Sừng sững nơi đây!

Tuy nhiên, chuông có gác cũng như sự giác ngộ của đạo phật được khai mở. Vê sau có những người mang lòng thiện tâm quyên góp của cải. Một người được sắc thụ là Chánh cửu phẩm tên là Lê Đình Hạt, tâm niệm Di đà phật phát thiện tâm đã chọn gỗ, chọn ngói để bên trên thì làm Gác chuông, bên dưới làm Tam quan. Hai bên và trước mặt là tường thấp được trang trí hoa văn rất đẹp.

Mùa xuân năm Nhâm Tuất (1862), bắt đầu khởi công, sau hai tháng thì công trình hoàn thành, tạo thành một nơi đẹp đẽ tráng lệ. Cho nên mới nói rằng, có việc thiện ắt có những tấm lòng thiện. Mọi việc đã xong như vậy, liền được ghi chép, lại khắc vào bia công đức của những con người này để lại mãi mãi về sau”.

Về việc đóng góp trùng tu chùa, mặt sau của Châu Long tự các bi” có tiêu đề là “Cung ứng bi ký” ghi chép tên, địa chỉ các tổ chức, cá nhân thiện tâm công đức cho việc làm gác chuông. Mặt này gồm 15 dòng chữ, dòng ít nhất có 04 chữ, dòng nhiều nhất là 40 chữ. Phần giữa tấm bia khắc niên hiệu dựng bia như sau: “Hoàng triều Tự Đức thập ngũ niên quý xuân nguyệt hạ hoãn” (tức bia được khắc vào tháng 3 niên hiệu Tự Đức thứ 15 (1862)).

Căn cứ vào tấm bia “Châu Long tự các bi” hiện đang lưu giữ tại chùa, chúng ta biết đây là một ngôi chùa cổ. Đen thời Nguyễn, niên hiệu Tự Đức thứ 15 (1862), được Chánh cửu phẩm Lê Đình Hạt phát tâm cung tiến đồng thời kêu gọi nhân dân xây dựng cổng Tam quan và gác chuông như văn bia đã ghi chép. Đây là một ngôi chùa cổ có từ rất lâu đời và không chỉ được xây dựng trên một mảnh đất thiêng có địa thế mà còn có cảnh sắc thiên nhiên đẹp đẽ.

Chùa Châu Long là một di tích có nhiều giá trị về lịch sử - văn hóa. Nơi đây không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của nhân dân làng Đại Bái xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa mà còn lưu giữ những nét đẹp về văn hóa truyền thống làng xã của người Việt ngày xưa để lại. Đặc biệt, vị trí chùa tọa lạc là nơi có địa thế của một danh lam thắng cảnh như vặn bia chùa đã ghi chép lại cho thấy, chùa Châu Long có giá trị nhiều mặt ở một vùng đất có nhiều di tích lịch sử như vùng đất Đại Bối. Sự tồn tại của ngôi chùa cùng tấm bia ghi niên đại dựng chùa, ca ngợi về cảnh quan thiên nhiên nơi chùa tọa lạc cho chúng ta biết, Đại Bái là một vùng đất cổ, có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, gắn liên với quá trình xây dựng, phát triển làng, xã và trên mảnh đất Thiệu Giao nói riêng và tỉnh Thanh Hóa ta nói chung. Những hiện vật còn lại như: bia, mâm bồng, đá lăn giai, chân tảng đá... là cơ sở giúp các nhà nghiên cứu có thêm tư liệu để tìm hiểu thêm về truyền thống sinh hoạt tôn giáo dân tộc ở một địa phương, đồng thời làm cơ sở phục vụ trong việc tu bổ, tôn tạo di tích này. Đặc biệt tấm bia đá lưu giữ tại chùa là nguồn tư liệu quý giá để tìm hiểu về sự phát triển tín ngưỡng Phật giáo ở vùng đất này cũng như quá trình xây dựng và phát triển quê hương Đại Bối thời Nguyễn trong tiến trình lịch sử dân tộc.

  (Trích yếu: Lý lịch di tích lịch sử chùa Châu Long, xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa, năm 2015)

Trần Ngọc Tùng

Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung

 

 

Tháng bảy rồi lại nhớ các anh

 

Tháng bảy rồi lại nhớ đến các anh.
Tuổi thanh xuân hiến dâng cho Tổ quốc.
Bởi chiến tranh làm con tim sôi sục.
Lúc ra đi không có hẹn ngày về.

 

Tháng bảy rồi đất nước lại gọi tên.
Đất Quảng Trị máu loang dòng Thạch Hãn.
Khu Thành cổ hoang tàn trong bom đạn.
Khóe mi cay tiếng nấc nghẹn trong lòng.

 

Tháng bảy rồi dâng tặng những nén hương.
Để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Thác linh thiêng hãy an lòng yên nghỉ.
Gió rì rầm...
Trên đồi tím hoa sim...!!!

                                                              Ban Biên tập

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 7 NĂM 2022(01/08/2022 2:27 CH)

  BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 6 NĂM 2022(28/06/2022 11:11 SA)

  BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 5.2022(03/06/2022 10:19 SA)

  BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 4 NĂM 2022(29/04/2022 10:02 SA)

  BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 3 NĂM 2022(31/03/2022 11:04 SA)

  BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 2 NĂM 2022(03/03/2022 8:15 SA)